بررسی آزمایشگاهی تقویت برشی اتصالات تیر-ستون کناری بتن آرمه به کمک بولت های پس‌تنیده خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

اتصالات تیر-ستون بتن آرمه به دلیل نقش کلیدی که در انتقال بارهای ثقلی و جانبی از تیر به ستون دارند از اهمیت بالایی برخوردارند. با بررسی ساختمانهای خسارت دیده در زلزله‌های اخیر مشخص شده است که اتصالات تیر-ستون بتن آرمه جزء آسیب‌پذیرترین اعضای قابهای خمشی بتن آرمه میباشند. عمده‌ترین نوع شکست اتصالات بتن آرمه، شکست برشی چشمه اتصال میباشد. در این پژوهش که شامل یک برنامه آزمایشگاهی میباشد، سعی شده است روشی کاربردی و موثر جهت مقاوم‌سازی و بهسازی اتصالات دارای ضعف برشی در محل چشمه اتصال ارایه گردد. بر همین اساس و با توجه به بهبود خواص مکانیکی بتن محصور شده نسبت به بتن محصور نشده، استفاده از سیستم پستنیده خارجی پیشنهاد گردید. در سیستم پستنیده خارجی از دو الگوی افقی-قایم و مورب بولتهای پستنیده در اطراف چشمه اتصال استفاده شد. اجرای پستنیده بولتهای تقویتی در اطراف اتصال، موجب افزایش محصورشدگی هسته اتصال شد. علاوه بر این، سیستم پستنیده خارجی موجب بزرگ‌تر شدن ابعاد اتصال شد که این موضوع موجب توزیع تنش‌ها در سطح بزرگتری از مقطع شد. برنامه‌ی آزمایشی شامل چهار نمونه اتصال تیر-ستون بتن آرمه با مقیاس 2/1 بود که دو نمونه به عنوان نمونه‌های کنترلی و دو نمونه‌ی دیگر به روش‌های پیشنهادی مورد تقویت قرار گرفتند. نتایج آزمایشات عملکرد بسیار مناسب سیستمهای تقویتی در برابر بارهای لرزه‌ای را نشان دادند. ظرفیت نهایی نمونه‌های تقویتی در حدود 50% و میزان جذب انرژی آنها نیز در حدود 200% افزایش یافت. همچنین، مقادیر میرایی و ضریب شکلپذیری نمونه‌های تقویتی به ترتیب در حدود 100% و 32% افزایش پیدا کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of shear retrofit of RC beam-column joints using external post-tensioned bolts

نویسندگان [English]

  • ehsan tavasoli 1
  • Omid Rezaifar 2
  • ali kheyroddin 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Semnan
چکیده [English]

RC beam-column joints play a crucial role in transferring gravity and lateral loads from beam to column. By examining damaged buildings in recent earthquakes, RC beam-column joints are among the most vulnerable members of RC moment frames. The main type of failure of RC joints is shear failure due to the lack of transverse reinforcement and confinement in this area. The laboratory program of the current study suggests external post-tensioned bolts to retrofit RC joints. External post-tensioned bolts increase the confinement and enlargement of the joint panel zone and subsequently eliminate the deficient shear joints. Regarding that the forces applied to the joint panel zone are implemented diagonally, the external post-tensioned bolts were used in two horizontal-vertical (HV) and diagonal (Di) patterns around the joint. The test program includes four RC beam-column joint specimens with half-scale. One specimen was constructed as a standard criterion with all seismic requirements, and three specimens were made at the joint without implementing transverse reinforcement. One deficient specimen was used as a control specimen, and two specimens were subjected to cyclic loading after retrofitting by the proposed patterns. In order to investigate the effect of the proposed method, parameters such as; the force-displacement hysteresis response, energy absorption and damping value of the specimens were considered. The test results confirm the significant effect of the retrofit system against seismic loading so that in retrofitted specimens. The final capacity of the retrofitted specimens increased by about 50% and their energy absorption by about 200%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RC beam-column joint
  • Retrofitting
  • Rehabilitation
  • Confinement
  • Shear retrofit