بررسی تاثیر استفاده از سنگدانه‌های بتن ضایعاتی اصلاح‌شده بر روی خصوصیات حجمی و مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی داغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بجنورد، دانشکده فنی و مهندسی، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران

چکیده

سنگدانه‌های بتن ضایعاتی در مقایسه با سنگدانه‌های طبیعی بدلیل ملات سیمان چسبیده ضعیف و بسیار متخلخل از خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ضعیف‌تری برخوردار است. ازاین‌رو استفاده از آن در مخلوط‌های آسفالتی، مقاومت آنها را در برابر انواع خرابی‌‌ها کاهش می‌دهد. بنابراین در این پژوهش به منظور کاهش نفوذ‌پذیری و افزایش مقاومت ملات سیمان چسبیده، سنگدانه‌های بتن ضایعاتی به دو روش شیمیایی (پوشش سطوح آنها با استفاده از پلیمر استایرن بوتادین لاستیک) و فیزیکی (جداسازی ملات سیمان با استفاده از حرارت‌دادن) اصلاح شد و در مخلوط‌های آسفالتی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش خزش دینامیکی نشان می‌دهد که استفاده از سنگدانه‌های بتن ضایعاتی بدلیل کاهش سختی مخلوط‌های آسفالتی موجب افزایش تغییرشکل ماندگار در آنها می‌شود. اما مخلوط‌های آسفالتی حاوی سنگدانه‌های بتن ضایعاتی اصلاح‌شده دارای تغییرشکل ماندگار کمتری است زیرا پلیمر استایرن بوتادین لاستیک با نفوذ در فضای خالی و مسلح کردن ملات سیمان و همچنین حذف ملات سیمان توسط حرارت موجب افزایش مقاومت آنها می‌شود. همچنین مخلوط‌ آسفالتی حاوی ‌سنگدانه‌های بتن ضایعاتی در مقایسه با مخلوط‌ کنترل دارای عمر خستگی کمتری است و اصلاح سنگدانه‌ها به روش شیمیایی در مقایسه با روش فیزیکی در افزایش عمرخستگی مخلوط‌های حاوی آنها موثرتر بوده است. علاوه‌براین، نتایج نشان می‌دهد که وجود رطوبت مقاومت مخلوط‌های آسفالتی کنترل و اصلاح‌شده را در برابر خرابی رطوبتی کاهش می‌دهد و این میزان کاهش در مخلوط‌های حاوی سنگدانه‌‌های بتن ضایعاتی به دلیل جذب بالای آنها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of using modified recycled concrete aggregate on the volumetric and mechanical properties of hot asphalt mixes

نویسنده [English]

  • Ali Reza Azarhoosh
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Bojnord
چکیده [English]

Coarse recycled concrete aggregates have weaker mechanical and physical properties than natural aggregate because of the porous and flimsy cement mortar. Hence, using coarse recycled concrete aggregate in the asphalt mixtures decreases their resistance to different failures. Therefore, in this research, to reduce the permeability and increase the resistance of adhered cement mortar, the coarse recycled concrete aggregate was modified by two chemical (coating their surfaces using styrene butadiene rubber polymer) and physical (separation of cement mortar using heating) methods. The results of the dynamic creep test also show that employing coarse recycled concrete aggregate increases permanent deformation in the specimens under test because the asphalt mixture stiffness is decreased. But asphalt mixtures containing treated coarse recycled concrete aggregate have less permanent deformation because the styrene-butadiene rubber polymer with the penetration into the void of coarse recycled concrete aggregate and reinforcing cement mortar, as well as removing the cement mortar by heat, increases their stability. Also, asphalt mixtures containing coarse recycled concrete aggregate have a lower fatigue life compared to the control mixture, and chemical modification of aggregates has been more effective in increasing the fatigue life of the mixtures containing them compared to the physical method. In addition, the results show that the presence of moisture reduces the resistance of controlled and modified asphalt mixtures against moisture damage, and this reduction is greater in mixtures containing coarse recycled concrete aggregate due to their high absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled concrete aggregate
  • styrene-butadiene rubber polymer
  • fatigue life
  • rutting potential
  • moisture susceptibility
[1] S. Ektas, M. Karacasu, Use of Recycled Concrete in Hot Mix Asphalt and an ANN model for Prediction of Resilient Modulus, Ekoloji Dergisi, 21(83) (2012).
[2] M.M. Rafi, A. Qadir, S. Ali, S.H. Siddiqui, Performance of hot mix asphalt mixtures made of recycled aggregates, Journal of Testing and Evaluation, 42(2) (2014) 357-367.
[3] Y. Huang, R.N. Bird, O. Heidrich, A review of the use of recycled solid waste materials in asphalt pavements, Resources, conservation and recycling, 52(1) (2007) 58-73.
[4] J. Zhang, C. Shi, Y. Li, X. Pan, C.-S. Poon, Z. Xie, Performance enhancement of recycled concrete aggregates through carbonation, Journal of Materials in Civil Engineering, 27(11) (2015) 04015029.
[5] S. Ismail, M. Ramli, Engineering properties of treated recycled concrete aggregate (RCA) for structural applications, Construction and Building Materials, 44 (2013) 464-476.
[6] H.K.A. Al-Bayati, P.K. Das, S.L. Tighe, H. Baaj, Evaluation of various treatment methods for enhancing the physical and morphological properties of coarse recycled concrete aggregate, Construction and Building Materials, 112 (2016) 284-298.
[7] A.M. Grabiec, J. Klama, D. Zawal, D. Krupa, Modification of recycled concrete aggregate by calcium carbonate biodeposition, Construction and Building Materials, 34 (2012) 145-150.
[8] M. Arabani, F. Moghadas Nejad, A. Azarhoosh, Laboratory evaluation of recycled waste concrete into asphalt mixtures, International Journal of Pavement Engineering, 14(6) (2013) 531-539.
[9] M. Arabani, A. Azarhoosh, The effect of recycled concrete aggregate and steel slag on the dynamic properties of asphalt mixtures, Construction and Building Materials, 35 (2012) 1-7.
[10] S. Paranavithana, A. Mohajerani, Effects of recycled concrete aggregates on properties of asphalt concrete, Resources, Conservation and Recycling, 48(1) (2006) 1-12.
[11] A. Pasandín, I. Pérez, Mechanical properties of hot-mix asphalt made with recycled concrete aggregates coated with bitumen emulsion, Construction and Building Materials, 55 (2014) 350-358.
[12] I. Pérez, A. Pasandín, Moisture damage resistance of hot-mix asphalt made with recycled concrete aggregates and crumb rubber, Journal of Cleaner Production, 165 (2017) 405-414.
[13] J. Ma, D. Sun, Q. Pang, G. Sun, M. Hu, T. Lu, Potential of recycled concrete aggregate pretreated with waste cooking oil residue for hot mix asphalt, Journal of Cleaner Production, 221 (2019) 469-479.
[14] H.K.A. Al-Bayati, S.L. Tighe, J. Achebe, Influence of recycled concrete aggregate on volumetric properties of hot mix asphalt, Resources, Conservation and Recycling, 130 (2018) 200-214.
[15] A. Azarhoosh, M. Koohmishi, G.H. Hamedi, Rutting resistance of hot mix asphalt containing coarse recycled concrete aggregates coated with waste plastic bottles, Advances in Civil Engineering, (2021).
[16] A. Azarhoosh, M. Koohmishi, F. Moghadas Nejad, Evaluation of fatigue cracking of hot-mix asphalts containing recycled concrete aggregates coated with waste plastic bottles using thermodynamic parameters, The Journal of Adhesion,  (2021) 1-21.
[17] V.W. Tam, C.M. Tam, K.N. Le, Removal of cement mortar remains from recycled aggregate using pre-soaking approaches, Resources, Conservation and Recycling, 50(1) (2007) 82-101.
[18] M. Pepe, R.D. Toledo Filho, E.A. Koenders, E. Martinelli, Alternative processing procedures for recycled aggregates in structural concrete, Construction and Building Materials, 69 (2014) 124-132.
[19] ASTM. D6927–15, Standard Test Method for Marshall Stability and Flow Ofasphalt Mixtures, West Conshohocken, PA., in, 2015.
[20] T.B. Moghaddam, M. Soltani, M.R. Karim, Evaluation of permanent deformation characteristics of unmodified and Polyethylene Terephthalate modified asphalt mixtures using dynamic creep test, Materials & Design, 53 (2014) 317-324.
[21] S.W. Goh, Z. You, A simple stepwise method to determine and evaluate the initiation of tertiary flow for asphalt mixtures under dynamic creep test, Construction and Building Materials, 23(11) (2009) 3398-3405.
[22] F. Zhou, T. Scullion, L. Sun, Verification and modeling of three-stage permanent deformation behavior of asphalt mixes, Journal of Transportation Engineering, 130(4) (2004) 486-494.
[23] L. Francken, Permanent deformation law of bituminous road mixes in repeated triaxial compression, in:  Volume I of proceedings of 4th International Conference on Structural Design of Asphalt Pavements, Ann Arbor, Michigan, August 22-26, 1977.
[24] CEN, Test methods for hot mix asphalt—Part 24: Resistance to fatigue. EN12697-24, in, British Standards Institution: London., 2012.
[25] M. Solaimanian, R.F. Bonaquist, V. Tandon, Improved conditioning and testing procedures for HMA moisture susceptibility, Transportation Research Board, 2007.