سنتز نقاط کوانتومی کربن (CQDs) از پوست سخت گردو با روش هیدروترمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این پژوهش نقاط کوانتومی کربنی (CQDs) زیست ‌سازگار به‌صورت تک مرحله‌ای به روش هیدروترمال از پوست گردو به‌عنوان منبع کربنی تهیه شده است. اندازه ذرات، شیمی سطح و ساختار کریستالی نقاط کوانتومی کربنی با استفاده از آنالیزهای FTIR, DLS وXRD و ویژگی‌های نوری ماده با استفاده از آنالیزهای جذبی و فلورسانسی بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که نقاط کوانتومی کربن سنتز شده از توزیع اندازه ذرات مناسبی برخوردار بوده و میانگین اندازه ذرات 5.7±2.5 بوده است. همچنین اثر دما برکربونیزاسیون اولیه بررسی شدکه با افزایش دمای کوره پیرولیز درصد کربن نیز افزایش پیدا میکند که درصد کربن در دمای 150درجه 46 درصد وزنی و در دمای 450 درجه 83 درصد وزنی بوده است. البته تفاوت وزنی کربن تولیدی بین دماهای 350 و 450 درجه بسیار اندک است و با درنظر گرفتن افزایش 100درجه ایی دما، دمای 350 درجه به عنوان دمای مناسب برای کربونیزاسیون اولیه پوسته گردو در نظر گرفته شد. نتایج اسپکتروم جذبی و فلورسانسی نشان داده که در طول موج 238 یک پیک جذبی از نمونه مشاهده می‌شود و نمونه نشرفلورسانی مطلوبی در طول موج402 نانومتر از خود نشان میدهد. با توجه به نتیجه ی طیف FT-IRبررسی شده سطح کوانتوم داتهای کربنی از گروههای عاملی آبدوستی همچون گروه‌های هیدروکسیل، کربونیل وآمین پوشیده شده است و بر همین اساس انتظار میرود نانو ذرات سنتز شده پراکندگی بالایی در آب نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis of quantum carbon dots (CQDs) from hard walnut skin by hydrothermal method

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Shahbazi 1
  • elham dall 2
1 SBU
2 Student, Environmental science, Research Institute . Shahid Beheshti University, Tehran.
چکیده [English]

In this study biocompatible carbon quantum dots (CQDs) were prepared in a single step by hydrothermal method from walnut skin as a carbon source. Particle size, surface chemistry and crystal structure of carbon quantum dots were investigated using FTIR, DLS and XRD analyzes and optical properties of the material were investigated using absorption and fluorescence analyzes. The results showed that the quantum dots of synthesized carbon had a good particle size distribution and the average particle size was 5.7 ± 2.5. Also, the effect of temperature on initial carbonization was investigated, which with increasing the temperature of pyrolysis furnace, the percentage of carbon also increased, which was 46% by weight at 150 ° C and 83% by weight at 450 ° C. . Due to the fact t the difference in weight of carbon produced between temperatures of 350 and 450 degrees is very small, and considering the increase of 100 degrees, the temperature of 350 degrees was considered as a suitable temperature for the initial carbonization of walnut shell. The results of the absorption spectrum and fluorescence show that at the 238 wavelength an absorption peak of the sample is observed and the sample shows a good fluorescence scattering at the wavelength of 402 nm.According to the results of the studied FT-IR spectrum, the quantum surface of carbon dots is covered by hydrophilic functional groups such as hydroxyl, carbonyl and amine groups, and based on this, the synthesized nanoparticles are expected to show high dispersion in water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon Quantum dot
  • synthesis
  • walnut shell
  • hydrothermal
  • carbonization