اثر وجود لنز ضعیف بر رفتار ستون‏های سنگی غیرمسلح و مسلح واقع در بستر ماسه‏ ای اشباع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژئوتکنیک-دانشکده عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار،گروه مهندسی عمران، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

به‏کارگیری ستون سنگی برای بهبود رفتار بستر حاوی لنز ضعیف، از روش‏های موثر اصلاح رفتار زمین‏های مسئله‏دار می‏باشد. استفاده همزمان از ستون سنگی و مسلح کننده دور آن موجب افزایش کارایی این روش بهسازی خاک به ویژه در شرایط وجود لنز ضعیف در نزدیکی سطح زمین و وقوع پدیده شکم دادگی میشود. در این تحقیق اثر استفاده از ستون سنگی واقع در بستر ماسه‏ای اشباع حاوی لنز ضعیف از نظر ظرفیت باربری نهایی و مود گسیختگی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین کارایی مسلح سازی ستون سنگی در شرایط وجود لنز ضعیف با ضخامت و تراز قرارگیری متفاوت بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل عددی با نرم‏افزار اجزای محدود آباکوس که با استفاده از نتایج مدلهای فیزیکی کوچک مقیاس در شرایط تنش واقعی صحت سنجی شده اند، نشان می‏دهند که در شرایط وجود لنز ضعیف، تغییر طول ستون سنگی غیرمسلح تأثیر چندانی بر وقوع مود گسیختگی شکم دادگی و باربری آن نداشته و کاهش عمق قرارگیری لنز ضعیف اثرات شکم دادگی ستون را افزایش می دهد. از طرف دیگر، گرچه مسلح سازی ستون سنگی موجب افزایش قابل توجه کارایی آن شده است، اما افزایش ضخامت لنز ضعیف موجب کاهش ظرفیت باربری ستون سنگی در هردو حالت غیرمسلح و مسلح می گردد. وجود لنز ضعیف در بستر ماسه ای نسبتاً سست، سبب می شود که پدیده شکم دادگی در محدوده قرارگیری لنز ضعیف و تا اعماق حدود 4 برابر قطر ستون غیرمسلح اتفاق بیافتد، در حالیکه در صورت استفاده از مسلح کننده، گسیختگی دیگر از نوع شکم دادگی نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of soft lens on the behavior of ordinary and reinforced stone columns located in saturated sandy bed

نویسندگان [English]

  • NIYOUSHA Bazazzadegan 1
  • Navid Ganjian 2
  • Javad Nazariafshar 3
1 Department of Geotechnics, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Assistant Professor of Science and Research branch of Azad University
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Shahr-e-Qods Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the effective methods to improve the behavior of problematic bed containing soft lens is using stone column. The capability of this soil improvement method increases by simultaneous use of the stone column and geosynthetic encasement, especially in the presence of soft lens near to the ground surface or where the possibility of bulging failure is probable. In this research, the efficiency of using stone column embeded in a saturated sandy bed containing soft lens have been investigated in terms of bearing capacity and failure mode. Also, the efficiency of reinforcing the stone column has been investigated in the presence of soft lens with different thicknesses and placement level. The results of numerical analysis obtained by finite element software (Abaqus) and validated by laboratory results of small-scale physical model experiments in real stress conditions shows that in the presence of soft lens, the change in the length of a stone column has no effect on the occurrence of bulging failure and decreasing placement level of the soft lens, increases the bulging failure occurrence proportional. On the other hand, increasing the thickness of the soft lens reduces the bearing capacity of the ordinary and reinforced stone column. The phenomenon of bulging can occur at the level of the lens placement and up to a depth of about 4 times the diameter of the ordinary column because of existence of a soft lens in a relatively loose sandy bed, while mechanism of failure is not bulging anymore if using encasement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone column
  • Soft lens
  • Bearing capacity
  • Bulging
  • Geotextiles