شناسایی آسیب در سازه‌های با کنترل ‌کننده تطبیقی مدل مرجع با استفاده از نیروی کنترل به ‌عنوان مشخصه حساس به آسیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سازه‌های عمرانی مانند ساختمان‌ها و پل‌ها از حیاتی‌ترین نیازهای جامعه امروز هستند و خرابی پیش‌بینی ‌نشده یا از دست ‌رفتن سرویس‌دهی آن‌ها موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیر جانی و مالی خواهد شد. برای مقابله با این خطرات، ساخت سازه‌های هوشمند در دهه‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. در این مقاله ساخت یک سازه هوشمند با استفاده ترکیب روش‌های کنترل فعال ارتعاشات و روش‌های پایش سلامت سازه پیشنهاد شده است. برای نیل به این هدف، مشخصه‌های حساس به آسیب به‌ جای پاسخ سازه از نیروی کنترل استخراج شده است. پردازش سیگنال نیروی کنترل برای شناسایی خرابی احتمالی در سازه، در فضای زمان و با استفاده از مدل‌های خود همبسته انجام شده است. برای کنترل سازه از دو الگوریتم ام‌آی‌تی و تئوری پایداری لیاپانوف استفاده شده است. پس از تحریک سازه با استفاده از نویز سفید، نیروی کنترل حاصل از دو الگوریتم کنترل فوق، در حالات سالم و سناریوهای مختلف خرابی محاسبه شده است. سپس با استفاده از ضرایب مدل خود همبسته به ‌عنوان ورودی‌های روش آنالیز افتراقی که یک روش طبقه‌بندی نظارت شده است، محل و شدت خرابی‌های احتمالی در سازه مشخص شده‌اند. روش پیشنهادی روی یک قاب برشی سه طبقه به‌ صورت عددی مدل‌سازی شده است. نتایج به ‌دست ‌آمده نشانگر این است که روش پیشنهادی می‌تواند محل و میزان خرابی در سازه با دقت بالایی تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Damage detection of model reference adaptively-controlled structures using control force as a damage sensitive feature

نویسندگان [English]

  • Hooman Shirzadi
  • Maryam Bitaraf
School of civil engineering, College of engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Civil infrastructures, nowadays, are an indispensable part of society, and any unpredicted damage can cause severe economic and life loss. Hence, developing smart structures has been the topic of many studies during the past decades. In this article, developing a smart structure by synthesizing structural control and health monitoring is suggested by extracting damage-sensitive features from the active control force. The autoregressive models have been deployed to extract damage-sensitive features in the time domain. Then, quadratic discriminant analysis is utilized to discriminant between different damage states of the structure. The active control force is obtained by two model reference adaptive controllers, namely the MIT rule and Lyapunov stability theorem, to attenuate the structural vibration caused by Gaussian white noise excitations. The proposed approach has been numerically studied on a three-story shear building with active ideal controllers in all floors. Results indicate that the proposed approach can detect the potential damage, as well as its severity and location, precisely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural health monitoring
  • Damage detection
  • Vibration control
  • Discriminant analysis
  • Smart structure
[1] Y.-L. Xu, J. He, Smart civil structures, CRC Press, 2017.
[2] J.P. Amezquita-Sanchez, H. Adeli, Signal processing techniques for vibration-based health monitoring of smart structures, Archives of Computational Methods in Engineering, 23(1) (2016) 1-15.
[3] C.R. Farrar, K. Worden, Structural health monitoring: a machine learning perspective, John Wiley & Sons, 2012.
[4] B. Spencer Jr, S. Nagarajaiah, State of the art of structural control, Journal of structural engineering, 129(7) (2003) 845-856.
[5] T. Kobori, Past, present and future in seismic response control in civil engineering structures, in:  Proc., 3rd World Conf. on Structural Control, 2003.
[6] T. Soong, B. Spencer Jr, Supplemental energy dissipation: state-of-the-art and state-of-the-practice, Engineering structures, 24(3) (2002) 243-259.
[7] J. He, Y.-L. Xu, S. Zhan, Q. Huang, Structural control and health monitoring of building structures with unknown ground excitations: experimental investigation, Journal of Sound and Vibration, 390 (2017) 23-38.
[8] S.S. Rao, M. Sunar, Piezoelectricity and Its Use in Disturbance Sensing and Control of Flexible Structures: A Survey, Applied Mechanics Reviews, 47(4) (1994) 113-123.
[9] L.R. Ray, L. Tian, Damage detection in smart structures through sensitivity enhancing feedback control, Journal of Sound and Vibration, 227(5) (1999) 987-1002.
[10] V. Gattulli, F. Romeo, Integrated procedure for identification and control of MDOF structures, Journal of engineering mechanics, 126(7) (2000) 730-737.
[11] Y.L. Xu, B. Chen, Integrated vibration control and health monitoring of building structures using semi-active friction dampers: Part I—methodology, Engineering Structures, 30(7) (2008) 1789-1801.
[12] B. Chen, Y.L. Xu, Integrated vibration control and health monitoring of building structures using semi-active friction dampers: part II—numerical investigation, Engineering Structures, 30(3) (2008) 573-587.
[13] S. Nagarajaiah, Adaptive passive, semiactive, smart tuned mass dampers: identification and control using empirical mode decomposition, Hilbert transform, and short‐term Fourier transform, Structural Control and Health Monitoring: The Official Journal of the International Association for Structural Control and Monitoring and of the European Association for the Control of Structures, 16(7‐8) (2009) 800-841.
[14] M. Bitaraf, L.R. Barroso, S. Hurlebaus, Adaptive control to mitigate damage impact on structural response, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 21(6) (2010) 607-619.
[15] Y. Ding, S. Law, Integration of structural control and structural evaluation for large scale structural system, in:  Active and Passive Smart Structures and Integrated Systems 2011, International Society for Optics and Photonics, 2011, pp. 797724.
[16] Q. Huang, Y.L. Xu, J. Li, Z. Su, H. Liu, Structural damage detection of controlled building structures using frequency response functions, Journal of Sound and Vibration, 331(15) (2012) 3476-3492.
[17] Y.L. Xu, Q. Huang, S. Zhan, Z. Su, H. Liu, FRF-based structural damage detection of controlled buildings with podium structures: Experimental investigation, Journal of Sound and Vibration, 333(13) (2014) 2762-2775.
[18] K. Karami, F. Amini, Decreasing the damage in smart structures using integrated online DDA/ISMP and semi-active control, Smart materials and structures, 21(10) (2012) 105017.
[19] Y. Lei, H. Zhou, L.J. Liu, An on-line integration technique for structural damage detection and active optimal vibration control, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 14(05) (2014) 1440003.
[20] Y.L. Xu, Q. Huang, Y. Xia, H. Liu, Integration of health monitoring and vibration control for smart building structures with time-varying structural parameters and unknown excitations, Smart structures and systems, 15(3) (2015) 807-830.
[21] K.J. Åström, B. Wittenmark, Adaptive control, Courier Corporation, 2013.
[22] K.K. Nair, A.S. Kiremidjian, K.H. Law, Time series-based damage detection and localization algorithm with application to the ASCE benchmark structure, Journal of Sound and Vibration, 291(1-2) (2006) 349-368.
[23] H. Sohn, C.R. Farrar, Damage diagnosis using time series analysis of vibration signals, Smart materials and structures, 10(3) (2001) 446.
[24] R. Yao, S.N. Pakzad, Autoregressive statistical pattern recognition algorithms for damage detection in civil structures, Mechanical Systems and Signal Processing, 31 (2012) 355-368.
[25] A. Datteo, G. Busca, G. Quattromani, A. Cigada, On the use of AR models for SHM: a global sensitivity and uncertainty analysis framework, Reliability Engineering & System Safety, 170 (2018) 99-115.
[26] H. Akaike, A new look at the statistical model identifications, IEEE transactions on automatic control, 19 (1974) 716-723.
[27] E. Figueiredo, J. Figueiras, G. Park, C.R. Farrar, K. Worden, Influence of the autoregressive model order on damage detection, Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 26(3) (2011) 225-238.
[28] R.A. Fisher, The use of multiple measurements in taxonomic problems, Annals of eugenics, 7(2) (1936) 179-188.
[29] G.J. McLachlan, Discriminant analysis and statistical pattern recognition, John Wiley & Sons, 2004.
[30] A. Rytter, Vibrational based inspection of civil engineering structures,  (1993).
[31] C.J. Hellier, Handbook of nondestructive evaluation, McGraw-Hill Education, 2013.