مطالعه‌ی عددی اثر ضریب انبساط حرارتی شمع و خاک بر پاسخ مکانیکی شمع انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

با توجه به آلودگی‌های زیست محیطی حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی، جایگزین کردن انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی به یکی از مهم‌ترین مسائل در سطح جهان تبدیل شده است. استفاده از شمع‌های انرژی به منظور تبادل حرارت روسازه‌ها با زمین از جمله روش‌های بهره‌مندی از انرژی پاک است و با توجه به مزیت‌های این روش، استفاده از آن در سطح جهان در حال افزایش است. به منظور حفظ ایمنی و امکان بهره‌برداری مناسب از سازه‌های ساخته‌شده بر روی شمع‌های انرژی، لازم است تا اثرات تبادل حرارت بین شمع‌های انرژی و زمین بر پاسخ مکانیکی شمع و همچنین اثر پارامترهای مختلف بر اندرکنش بین شمع انرژی و خاک به درستی مطالعه شود. در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم‌افزار FLAC ، مدلی سه بعدی با روش حل تفاضل محدود به منظور تحلیل حرارتی – مکانیکی شمع انرژی ایجاد شده و با مقایسه‌ی نتایج مدل حاضر با نتایج آزمون‌های صحرایی و عددی سایر محققین، صحت‌سنجی شده است. با استفاده از مدل عددی حاضر، اثرات تغییر ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی و خاک رس بر تنش محوری، اصطکاک در جداره شمع و جابه‌جایی محوری در طول شمع انرژی تحت بارگذاری حرارتی سرمایشی و گرمایشی متناوب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که تغییرات ضریب انبساط حرارتی مصالح شمع، باعث ایجاد تغییرات قابل توجه بر رفتار شمع انرژی تحت گرمایش و سرمایش می‌شود؛ در حالی که تغییر ضریب انبساط حرارتی خاک اثرات اندکی بر رفتار مکانیکی شمع انرژی، تنها در زمان بارگذاری حرارتی گرمایشی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the effects of thermal expansion coefficient of pile and soil on the mechanical response of energy pile

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sadeghzadeh
  • Mohammad Mehdi Ahmadi
Civil Engineering Faculty, Sharif university of technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the environmental pollution resulting from the consumption of fossil fuels, replacing clean energy with fossil fuels has become one of the most critical issues in the world. In order to exchange the heat between superstructures and the ground, the use of energy piles can be considered as one of the approaches of taking advantage of clean energy. In order to maintain safety and serviceability of structures built on energy piles, it is necessary to properly study the effects of heat exchange between energy piles and the ground on the mechanical response of energy piles and the influence of various parameters on the interaction between piles and the soil. In this paper, a 3D finite difference model was initially created using FLAC software for the thermo - mechanical analysis of energy piles, and it was validated by comparing the results of the present model with those of field tests and numerical models Performed by other researchers. Using the present numerical model, the effects of changing the thermal expansion coefficient of energy pile and clayey soil on axial stress, shaft friction, and axial displacement along the energy pile under cyclic thermal loading have been investigated. The results indicate that changing the thermal expansion coefficient of pile materials causes significant changes in the behavior of energy piles under heating and cooling conditions; however, changing the thermal expansion coefficient of the soil has little effect on the mechanical behavior of the energy pile only during heating thermal loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy pile
  • Thermal expansion coefficient
  • Cyclic thermal loading
  • Finite difference modeling
  • Saturated clay