بررسی عملکرد لرزه‌ای یک نوع دیوار برشی مرکزگرای جدید با قابلیت تعمیر پس از زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

تغییر شکل‌های ماندگار بعد از وقوع زلزله باعث افزایش هزینه‌های مقاوم‌سازی و حتی اجرایی شدن طرح بهسازی می‌گردد. یکی از سیستم‌های مقاوم برای کنترل نیروهای جانبی وارده ناشی از زلزله، استفاده از دیوار برشی با قابلیت استهلاک انرژی خوب است. تغییر شکل‌های ماندگار و به ‌وجود آمدن ترک در نواحی مرزی و بحرانی دیوار پس از زلزله‌های نسبتاً شدید، منجر به کاهش عملکرد لرزه‌ای دیوار می‌شود. در این تحقیق به بررسی پاسخ‌ها و رفتار چرخه‌ای دیوارهای برشی بتنی تحت پروتکل بارگذاری چرخه‌ای پرداخته‌ شده ‌است. برای این منظور با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود OpenSEES، به مدل‌سازی دیوار برشی بتنی مبتنی به روش SFI-ΜVLEM یا مدل‌سازی دیوار با استفاده از المان‌های قائم چندتایی بر اساس روش مایکروفایبر پرداخته شده است. مدل‌های اصلی آنالیز شده در این مطالعه شامل 2 دیوار بتنی با میلگردهای فولادی و آلیاژ حافظه‌دار شکلیSMA)) با ابعاد و چینش آرماتورهای متفاوت از هم و دیوار بتنی نوآورانه با المان مرزی مجزا به‌صورت ستونک بتنی از جنس بتن سیمانی مهندسی (ECC) و میلگردهای SMAمی‌شود. اعتبارسنجی مدل‌ها بر اساس مطالعات گذشته انجام شد. پس از اعتبارسنجی مدل‌های اولیه به مطالعه پارامتریک مدل‌ها به‌منظور بررسی اثرات ابعاد نواحی مرزی، نوع و چینش آرماتورها و میزان نیروهای محوری وارد بر دیوارهای برشی در مدل‌ها اقدام شد. نتایج کسب شده از خروجی‌ها نشان می‌دهد، استفاده از مصالح SMA در نواحی مرزی دیوار به شکل قابل‌توجهی بر رفتار مرکزگرایی دیوار مؤثر است و میزان جذب انرژی دیوار برشی با استفاده از مصالح SMA کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

seismic performance of a new self centering-repairable RC shear wall

نویسندگان [English]

  • Jafar Hosseini
  • Farnoosh Basaligheh
  • Jalil Shafaei
Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Permanent deformation after an earthquake increases the cost of retrofit and even the implementation of the rehabilitation plan.A resisting system to control the lateral forces due to earthquakes is to use shear walls with good energy dissipation capability.Permanent deformation and cracking in the border and critical areas ofthe wall after relatively strong earthquakes leads to a decrease inthe seismic performance of the wall.In this research, the responses and cyclic behavior of concrete shear walls under the cyclic loading protocol are investigated.For this purpose, using OpenSEES finite element software, concrete shear wall modeling based on SFI-ΜVLEM method or wall modeling using multiple vertical elements based on macrofiber method has been studied.The main models analyzed in this study include 2concrete walls with steel rebars and memory alloy (SMA) with different dimensions and arrangement of reinforcements and innovative concrete wall with separate border elements inthe form of concrete columns made of engineered concrete (ECC) and SMA rebars.Validation of the models was based on previous studies.After validation of the initial models, the parametric study ofthe models was performed inorderto investigate the effects of the dimensions of the boundary areas, the type and arrangement of the reinforcements and the amount of gravitational forces on the shear walls in the models.The results obtained from the outputs show that the use of SMA materials in the boundary areas ofthe wall has a significant effect onthe selfcentering behavior of the wall and the energy dissipation ofthe shear wall is reduced by using SMA materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete shear wall
  • shaped memory alloy
  • residual displacement
  • selfcentering behavior
  • cyclic analysis