ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشی فولادی با جداساز سرب لاستیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

بررسی احتمالاتی سازه‌ها یکی از روش‌های مناسب جهت در نظر گرفتن اثرات عدم قطعیت و افزایش اطمینان به نتایج حاصل از تحلیل‌ سازه‌ها است. نمودارهای شکنندگی یکی از مؤثرترین روش‌های بررسی و ارزیابی احتمالاتی سازه‌ها هستند. این نمودارها احتمال رخداد خسارت را به صورت تابعی از شدت بار لرزه‌ای اعمالی بر سازه نمایش می‌دهند. روش تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیلی برای ترسیم نمودار‌های شکنندگی است. در این پژوهش به بررسی آماری و احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های معیار (SAC) 3 و 9 طبقه فولادی تحت 22 جفت رکورد دور از گسل معرفی شده در FEMA P695 با استفاده از نرم‌افزار OpenSEES پرداخته خواهد شد. سازه‌های ذکر شده با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی برای حالت بدون جداساز و با جداساز سرب - لاستیکی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس با استفاده از نمودارهای IDA، یک رابطه کلی ریاضی متناظر با سازه مورد مطالعه، برای تمامی سطوح عملکرد تعیین خواهد شد، این رابطه معرف مدل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای هر سازه می‌باشد. با استفاده از این روابط، نمودارهای شکنندگی سطح عملکرد فروریزش برای سازه بدون جداساز و با جداساز ترسیم خواهد شد. به منظور ارزیابی احتمالاتی تأثیر سطوح مختلف شدت‌های لرزه‌ای بر عملکرد سازه جداسازی شده، نمودارهای شکنندگی فروریزش برای سه سطح متفاوت از شدت‌های رکوردهای مورد بررسی ارائه شده است. با توجه به نمودارهای شکنندگی ترسیم شده، می‌توان علاوه بر تأثیر سطوح مختلف شدت لرزه‌ای بر عملکرد لرزه‌ای احتمالاتی سازه، تأثیر مثبت جداساز سرب – لاستیکی را در کاهش احتمال رخداد فروریزش مشاهده کرد. همچنین طبق نتایج منحنی شکنندگی، نسبت حاشیه اطمینان فروریزش در سازه 3 و 9 طبقه به ترتیب 100% و 81% افزایش یافته است که نشان دهنده عملکرد احتمالاتی بهتر جداساز در سازه‌های کوتاه مرتبه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic seismic performance evaluation of the steel frame buildings controlled with lead rubber bearings (LRBs)

نویسندگان [English]

  • Mazyar Fahimi Farzam
  • MirAmir yousefi
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

The probabilistic analysis could effectively apply the effects of uncertainty in the structural analysis, where fragility curves are a well-established technique for the probabilistic evaluation of the structural performance. Notably, incremental dynamic analysis (IDA) is one of the most common analytical methods for obtaining fragility curves. In this study, the statistical and probabilistic seismic performance of 3- and 9-story steel buildings are investigated under 22 pairs of far-fault records introduced in FEMA P695. The seismic performance of both uncontrolled and controlled buildings with LRB is studied using IDA. Then, a general mathematical equation corresponding to each structure will be determined for all damage states known as the probabilistic seismic demand model (PSDM) of the structures. Using this equation, the collapse fragility curve of the structures will be determined for both uncontrolled and controlled structures with LRB. To evaluate the possible impact of different levels of seismic intensities on the performance of the isolated structure, the collapse fragility curves for three different levels of intensities of the benchmark records are presented. According to the collapse fragility curves, in addition to the effect of different levels of seismic intensity on the seismic performance of the structure, it is possible to see the positive effect of the LRB in reducing the probability of collapse. Also, the collapse margin ratio (CMR) in the 3- and 9-story buildings has increased by 100% and 81%, respectively, which indicates the better performance of the LRB isolators in low-rise structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fragility Curve
  • Nonlinear Analysis
  • Incremental Dynamic Analysis
  • Passive Control
  • OpenSEES
[1] P. Balaji, K.K. SelvaKumar, Applications of nonlinearity in passive vibration control: a review, Journal of Vibration Engineering & Technologies,  (2020) 1-31.
[2] Z. Lu, Z. Wang, Y. Zhou, X. Lu, Nonlinear dissipative devices in structural vibration control: A review, Journal of Sound and Vibration, 423 (2018) 18-49.
[3] Y. Parulekar, G. Reddy, Passive response control systems for seismic response reduction: A state-of-the-art review, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 9(01) (2009) 151-177.
[4] A.S.o.C. Engineers, Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures, in, American Society of Civil Engineers, 2017.
[5] B. Kavyashree, S. Patil, V.S. Rao, Review on vibration control in tall buildings: from the perspective of devices and applications, International Journal of Dynamics and Control,  (2020) 1-16.
[6] P. Clemente, A. Martelli, Seismically isolated buildings in Italy: state-of-the-art review and applications, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 119 (2019) 471-487.
[7] G. Bhaskar, M. Khanchandani, A Review On Seismic Response Of Building With Base Isolation, International Journal Of Scientific Research And Review, 7(1) (2018) 92-96.
[8] A. Beirami Shahabi, G. Zamani Ahari, M. Barghian, Base Isolation Systems–A State of the Art Review According to Their Mechanism, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 8(2) (2020) 37-61.
[9] R.P. Kennedy, C.A. Cornell, R. Campbell, S. Kaplan, H. Perla, Probabilistic seismic safety study of an existing nuclear power plant, Nuclear Engineering and Design, 59(2) (1980) 315-338.
[10] D.-D. Nguyen, B. Thusa, H. Park, H. Lee, T.-H. Lee, Effects of Mechanical Properties of LRB on Seismic Performance of Base-Isolated NPP Structures, in:  Transaction of the 25th Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT-25) Conference, Charlotte, NC, USA, 2019.
[11] Y. Xiao, K. Ye, W. He, An improved response surface method for fragility analysis of base-isolated structures considering the correlation of seismic demands on structural components, Bulletin of Earthquake Engineering,  (2020) 1-21.
[12] A. Chanda, R. Debbarma, Probabilistic seismic analysis of base isolated buildings considering near and far field earthquake ground motions, Struct. Infrastructure Eng.,  (2020).
[13] M. Bhandari, S.D. Bharti, M.K. Shrimali, T.K. Datta, Seismic Fragility Analysis of Base-Isolated Building Frames Excited by Near- and Far-Field Earthquakes, J. Perform. Constr. Facil., 33(3) (2019).
[14] A. Nassirpour, B. Song, D. D'Ayala, IDA & Cloud Method for Fragility Assessment of Bare & Infilled Steel Frame Structures, in:  16th World Conference on Earthquake Engineering, National Information Centre of Earthquake Engineering, 2017.
[15] N. Xiang, M.S. Alam, Comparative Seismic Fragility Assessment of an Existing Isolated Continuous Bridge Retrofitted with Different Energy Dissipation Devices, J Bridge Eng, 24(8) (2019).
[16] M. Montazeri, G. Ghodrati Amiri, P. Namiranian, Seismic fragility and cost-benefit analysis of a conventional bridge with retrofit implements, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 141 (2021).
[17] S. Kurino, W. Wei, A. Igarashi, Seismic fragility and uncertainty mitigation of cable restrainer retrofit for isolated highway bridges incorporated with deteriorated elastomeric bearings, Eng. Struct., 237 (2021).
[18] K. Mahmoodi, A. Noorzad, A. Mahboubi, M. Alembagheri, Seismic performance assessment of a cemented material dam using incremental dynamic analysis, in:  Structures, Elsevier, 2021, pp. 1187-1198.
[19] S.K. Saha, V.A. Matsagar, A.K. Jain, Seismic fragility of base-isolated water storage tanks under non-stationary earthquakes, Bulletin of Earthquake Engineering, 14(4) (2016) 1153-1175.
[20] S.K. Saha, K. Sepahvand, V.A. Matsagar, A.K. Jain, S. Marburg, Fragility Analysis of Base-Isolated Liquid Storage Tanks under Random Sinusoidal Base Excitation Using Generalized Polynomial Chaos Expansion-Based Simulation, J. Struct. Eng., 142(10) (2016).
[21] R.S. Jangid, Stochastic response of building frames isolated by lead-rubber bearings, J. Struct. Control Health Monit., 17(1) (2010) 1-22.
[22] M.H. Stanikzai, S. Elias, V.A. Matsagar, A.K. Jain, Seismic response control of base-isolated buildings using tuned mass damper, Aust. J. Struct. Eng.,  (2019).
[23] A.B. Habieb, M. Valente, G. Milani, Effectiveness of different base isolation systems for seismic protection: Numerical insights into an existing masonry bell tower, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 125 (2019).
[24] M.Z. Kangda, S. Bakre, The Effect of LRB Parameters on Structural Responses for Blast and Seismic Loads, Arab. J. Sci. Eng., 43(4) (2018) 1761-1776.
[25] S.J. Venture, State of the art report on systems performance of steel moment frames subject to earthquake ground shaking, FEMA 355C,  (2000).
[26] Y. Ohtori, R. Christenson, B. Spencer Jr, S. Dyke, Benchmark control problems for seismically excited nonlinear buildings, Journal of engineering mechanics, 130(4) (2004) 366-385.
[27] W. Robinson, A. Tucker, A lead-rubber shear damper, Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 10(3) (1977) 151-153.
[28] M. Mousazadeh, F. Pourreza, M.C. Basim, M. Chenaghlou, An efficient approach for LCC-based optimum design of lead-rubber base isolation system via FFD and analysis of variance (ANOVA), Bulletin of Earthquake Engineering, 18(4) (2020) 1805-1827.
[29] M. Kikuchi, I. Aiken, A. Kasalanati, Simulation analysis for the ultimate behavior of full-scale lead-rubber seismic isolation bearings, in:  15th world conference on earthquake engineering, 2012.
[30] A.T. Council, U.S.F.E.M. Agency, Quantification of building seismic performance factors, US Department of Homeland Security, FEMA, 2009.
[31] V. Bertero, Strength and deformation capacities of buildings under extreme environments, Structural engineering and structural mechanics, 53(1) (1977) 29-79.
[32] X. He, Z. Lu, Seismic fragility assessment of a super tall building with hybrid control strategy using IDA method, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 123 (2019) 278-291.
[33] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, Applied incremental dynamic analysis, Earthquake spectra, 20(2) (2004) 523-553.
[34] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, Incremental dynamic analysis, Earthquake engineering & structural dynamics, 31(3) (2002) 491-514.
[35] S.J. Venture, G.D. Committee, Recommended seismic design criteria for new steel moment-frame buildings, Federal Emergency Management Agency Washington, DC, USA, 2000.
[36] K. Porter, A beginner’s guide to fragility, vulnerability, and risk, Encyclopedia of earthquake engineering, 2015 (2015) 235-260.
[37] V. Saberi, H. Saberi, A.J.J.o.S. Sadeghi, Technology, Collapse assessment of steel moment frames based on development of plastic hinges,  (2020).
[38] H. Kouhestanian, H. Pahlavan, J. Shafaei, M.J.A.J.o.C.E. Shamekhi Amiri, Probabilistic Seismic Assessment of RC Buildings Considering Soft and Extreme Soft Story irregularities Subjected to Main Shock-Aftershock Sequences, 53(2) (2021) 457-478.
[39] K. Pitilakis, H. Crowley, A.M. Kaynia, SYNER-G: typology definition and fragility functions for physical elements at seismic risk, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, 27 (2014) 1-28.
[40] I. Mansouri, G. Ghodrati Amiri, J.W. Hu, M. Khoshkalam, S. Soori, S. Shahbazi, Seismic fragility estimates of LRB base isolated frames using performance-based design, Shock and Vibration, 2017 (2017).
[41] A. Chanda, R. Debbarma, Probabilistic seismic analysis of base isolated buildings considering near and far field earthquake ground motions, Structure and Infrastructure Engineering,  (2020) 1-12.