مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری و افت خشک‌شدگی بتن سبک قلیا فعال سرباره‌ای تک جزیی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در راستای کاهش اثرات زیست محیطی منفی تولید سیمان پرتلند، بتن سبک قلیا فعال سرباره‌ای می‌تواند به عنوان یک ماده نوین ساختمانی در صنعت ساخت و ساز مدنظر قرار گیرد. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط مولفین، اطلاعاتی راجب به میزان افت خشک‌شدگی بتن سبک قلیا فعال سرباره‌ای تک جزیی موجود نمی‌باشد. در این تحقیق تاثیر عیار سرباره، مقدار متاسیلیکات سدیم به عنوان فعال کننده قلیایی و تاثیر کاربرد سبکدانه بر مقاومت و افت خشک­ شدگی بتن سبک قلیا فعال سرباره­ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر دو نوع عمل‌آوری، عمل‌آوری در آب و عمل‌آوری در پوشش پلاستیکی، بر خصوصیات این نوع بتن مورد بررسی قرار گرفته است. برای ساخت بتن سبک از سبکدانه لیکا در ترکیب با سنگدانه­ های معمولی استفاده شد و دو ترکیب ریزدانه لیکا – شن و ریزدانه لیکا - درشت‌دانه لیکا بدین منظور استفاده گردید. یک نمونه بتن سبک با سیمان پرتلند و یک نمونه بتن قلیا فعال سرباره‌ای با سنگدانه های معمولی برای کنترل و مقایسه نیز ساخته شد. مقاومت فشاری نمونه­ ها در سنین 7، 28 و 90 روز و افت خشک ­شدگی تا سن 180 روز اندازه‌گیری شد. طبق نتایج آزمایشگاهی به دست آمده، با افزایش عیار سرباره و مقدار متاسیلیکات سدیم، اسلامپ و زمان گیرش کاهش و مقاومت فشاری و افت خشک­شدگی این نمونه­ ها افزایش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان می­ دهد که عمل‌آوری بتن حاوی سبکدانه در پوشش پلاستیک سبب افزایش افت خشک ­شدگی و کاهش مقاومت فشاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of one-part activator on drying shrinkage and mechanical properties of lightweight alkali-activated slag concrete

نویسندگان [English]

  • razieh kadkhodaei
  • kiachehr Behfarnia
  • marjan shahidi
M.Sc. student, department of civil engineering, Isfahan university of technology
چکیده [English]

In order to reduce the negative environmental effects of Portland cement production, lightweight alkali-activated slag concrete can be considered as a new building material in the construction industry. According to the studies conducted by the authors, there is no research about drying shrinkage of one-part lightweight alkali-activated slag concrete. In the present study, the effect of slag content, the dosage of one-part alkali-activator and aggregate combination on the compressive strength and drying shrinkage of lightweight one-part alkali-activated slag concrete were considered. Also, two types of curing methods i.e. water curing and plastic cover curing were selected to investigate the effect of curing conditions on drying shrinkage and compressive strength. To make lightweight concrete, lightweight aggregate (Leca) was used in combination with natural aggregates and two aggregate combinations, one containing lightweight fine aggregate and normal weight coarse aggregate and one other containing both lightweight fine and coarse aggregates, were considered for conducting the experimental tests. A Portland cement mix was also used to make a reference mix of concrete. Compressive strength of the samples was measured at the ages of 7, 28 and 90 days and the drying shrinkage up to the age of 180 days. According to the results, slump and setting time decreased with increasing slag and activator content, while compressive strength and drying shrinkage increased. Examination of the curing condition of lightweight one-part alkali-activated slag concrete showed that drying shrinkage increased and compressive strength decreased with plastic cover curing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lightweight concrete
  • One-part alkali-activated slag
  • Sodium metasilicate
  • Drying shrinkage
  • Curing
[1] P.K. Mehta, P.J. Monteiro, Concrete microstructure, properties and materials, 2017.
[2] A.M. Neville, J.J. Brooks, Concrete technology, Longman Scientific & Technical England, 1987.
[3] Y. Theiner, G. Hofstetter, Evaluation of the effects of drying shrinkage on the behavior of concrete structures strengthened by overlays, Cement and Concrete Research, 42(9) (2012) 1286-1297.
[4] K. Behfarnia, M. Rostami, Mechanical Properties and Durability of Fiber Reinforced Alkali Activated Slag Concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 29(12) (2017) 04017231.
[5] R.J. Thomas, B.S. Gebregziabiher, A. Giffin, S. Peethamparan, Micromechanical properties of alkali-activated slag cement binders, Cement and Concrete Composites, 90 (2018) 241-256.
[6] P. Sturm, G.J.G. Gluth, C. Jäger, H.J.H. Brouwers, H.C. Kühne, Sulfuric acid resistance of one-part alkali-activated mortars, Cement and Concrete Research, 109 (2018) 54-63.
[7] J. Temuujin, A. Minjigmaa, M. Lee, N. Chen-Tan, A. van Riessen, Characterisation of class F fly ash geopolymer pastes immersed in acid and alkaline solutions, Cement and Concrete Composites, 33(10) (2011) 1086-1091.
[8] H.Y. Zhang, V. Kodur, S.L. Qi, L. Cao, B. Wu, Development of metakaolin–fly ash based geopolymers for fire resistance applications, Construction and Building Materials, 55 (2014) 38-45.
[9] F. Shahrajabian, K. Behfarnia, The effects of nano particles on freeze and thaw resistance of alkali-activated slag concrete, Construction and Building Materials, 176 (2018) 172-178.
[10] R. Mohebi, K. Behfarnia, M. Shojaei, Abrasion resistance of alkali-activated slag concrete designed by Taguchi method, Construction and Building Materials, 98 (2015) 792-798.
[11] F. Pacheco-Torgal, J. Labrincha, C. Leonelli, A. Palomo, P. Chindaprasit, Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes, Elsevier, 2014.
[12] P. Duxson, A. Fernández-Jiménez, J.L. Provis, G.C. Lukey, A. Palomo, J.S. van Deventer, Geopolymer technology: the current state of the art, Journal of materials science, 42(9) (2007) 2917-2933.
[13] J.L. Provis, Activating solution chemistry for geopolymers, in:  Geopolymers, Elsevier, 2009, pp. 50-71.
[14] J.L. Provis, Geopolymers and other alkali activated materials: why, how, and what?, Materials and structures, 47(1-2) (2014) 11-25.
[15] J.L. Provis, J.S. Van Deventer, Alkali activated materials: state-of-the-art report, RILEM TC 224-AAM, Springer Science & Business Media, 2013.
[16] T. Luukkonen, Z. Abdollahnejad, J. Yliniemi, P. Kinnunen, M. Illikainen, One-part alkali-activated materials: A review, Cement and Concrete Research, 103 (2018) 21-34.
[17] Z. Abdollahnejad, T. Luukkonen, M. Mastali, P. Kinnunen, M. Illikainen, Development of one-part alkali-activated ceramic/slag binders containing recycled ceramic aggregates, Journal of Materials in Civil Engineering, 31(2) (2019) 04018386.
[18] P. Duxson, J.L. Provis, G.C. Lukey, J.S.J. van Deventer, The role of inorganic polymer technology in the development of ‘green concrete’, Cement and Concrete Research, 37(12) (2007) 1590-1597.
[19] R.J. Thomas, H. Ye, A. Radlinska, S. Peethamparan, Alkali-activated slag cement concrete, Concr. Int., 38(1) (2016) 33-38.
[20] A.A.M. Neto, M.A. Cincotto, W. Repette, Drying and autogenous shrinkage of pastes and mortars with activated slag cement, Cement and Concrete Research, 38(4) (2008) 565-574.
[21] H. Ye, A. Radlińska, Shrinkage mechanisms of alkali-activated slag, Cement and Concrete Research, 88 (2016) 126-135.
[22] K. Behfarnia, M. Rostami, The Effect of Alkaline Solution-to-Slag Ratio on Permeability of Alkali Activated Slag Concrete, International Journal of Civil Engineering, 16(8) (2018) 897-904.
[23] H. Taghvayi, K. Behfarnia, M. Khalili, The Effect of Alkali Concentration and Sodium Silicate Modulus on the Properties of Alkali-Activated Slag Concrete, Journal of Advanced Concrete Technology, 16(7) (2018) 293-305.
[24] M. Komljenović, Z. Baščarević, V. Bradić, Mechanical and microstructural properties of alkali-activated fly ash geopolymers, Journal of Hazardous Materials, 181(1) (2010) 35-42.
[25] M. Dong, M. Elchalakani, A. Karrech, Curing conditions of alkali-activated fly ash and slag mortar, Journal of Materials in Civil Engineering, 32(6) (2020) 04020122.
[26] S. Kumaravel, Development of various curing effect of nominal strength Geopolymer concrete, Journal of Engineering Science and Technology Review, 7(1) (2014) 116-119.
[27] M. Chi, R. Huang, Binding mechanism and properties of alkali-activated fly ash/slag mortars, Construction and Building Materials, 40 (2013) 291-298.
[28] D.S. Perera, O. Uchida, E.R. Vance, K.S. Finnie, Influence of curing schedule on the integrity of geopolymers, Journal of Materials Science, 42(9) (2007) 3099-3106.
[29] Z. Jia, Y. Yang, L. Yang, Y. Zhang, Z. Sun, Hydration products, internal relative humidity and drying shrinkage of alkali activated slag mortar with expansion agents, Construction and Building Materials, 158 (2018) 198-207.
[30] A. 209.1R-05, Report on Factors Affecting Shrinkage and Creep of Hardened Concrete, American Concrete Institute,  (2005).
[31] M. Valipour, K.H. Khayat, Coupled effect of shrinkage-mitigating admixtures and saturated lightweight sand on shrinkage of UHPC for overlay applications, Construction and Building Materials, 184 (2018) 320-329.
[32] G.S. Hasanain, T.A. Khallaf, K. Mahmood, Water evaporation from freshly placed concrete surfaces in hot weather, Cement and Concrete Research, 19(3) (1989) 465-475.
[33] D. Cusson, T. Hoogeveen, Internal curing of high-performance concrete with pre-soaked fine lightweight aggregate for prevention of autogenous shrinkage cracking, Cement and Concrete Research, 38(6) (2008) 757-765.
[34] A. Bentur, S.-i. Igarashi, K. Kovler, Prevention of autogenous shrinkage in high-strength concrete by internal curing using wet lightweight aggregates, Cement and Concrete Research, 31(11) (2001) 1587-1591.
[35] M. Balapour, W. Zhao, E.J. Garboczi, N.Y. Oo, S. Spatari, Y.G. Hsuan, P. Billen, Y. Farnam, Potential use of lightweight aggregate (LWA) produced from bottom coal ash for internal curing of concrete systems, Cement and Concrete Composites, 105 (2020) 103428.
[36] W. Meng, K. Khayat, Effects of saturated lightweight sand content on key characteristics of ultra-high-performance concrete, Cement and Concrete Research, 101 (2017) 46-54.
[37] P. Lura, K. Van Breugel, I. Maruyama, Autogenous and drying shrinkage of high-strength lightweight aggregate concrete at early ages–The effect of specimen size, PRO, 23 (2002) 335-342.
[38] S. LIN, Early age deformation characteristics of high performance concrete, 2004.
[39] T. Fujiwara, Effect of Aggregate on Drying Shrinkage of Concrete, Journal of Advanced Concrete Technology, 6(1) (2008) 31-44.
[40] T.S. Al-Attar, Effect of coarse aggregate characteristics on drying shrinkage of concrete, Engineering and Technology Journal, 26(2) (2008) 146-153.
[41] S. Asamoto, T. Ishida, K. Maekawa, Investigations into Volumetric Stability of Aggregates and Shrinkage of Concrete as a Composite, Journal of Advanced Concrete Technology, 6(1) (2008) 77-90.
[42] M.H. Zhang, L. Li, P. Paramasivam, Shrinkage of high-strength lightweight aggregate concrete exposed to dry environment, ACI Materials Journal, 102(2) (2005) 86-92.
[43] BS, 1881, Testing concrete. Method for determination of compressive strength of concrete cubes, British Standard Institution,  (1983).
[44] ASTM, C143/C143M-12-Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete, USA: ASTM International,  (2012).
[45] ASTM, C191-82 , Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle, USA: ASTM International,  (2008).
[46] ASTM, C157, Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete, USA: ASTM International,  (2014).
[47] S. Aydın, B. Baradan, Effect of activator type and content on properties of alkali-activated slag mortars, Composites Part B: Engineering, 57 (2014) 166-172.
[48] F. Collins, J.G. Sanjayan, Effect of pore size distribution on drying shrinking of alkali-activated slag concrete, Cement and Concrete Research, 30(9) (2000) 1401-1406.