ارزیابی پارامتر‌های تاثیرگذار برپاسخ لرزه‌ای حفره‌های زیرزمینی با در نظرگرفتن زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی ومهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان , اردکان، ایران

چکیده

وجود حفره‌های زیرزمینی نظیر قنات ‌ها و لوله‌های خطوط انتقال آب باعث تغییراتی در پاسخ لرزهای در سطح زمین می شود، از آن جا که خصوصیات زلزله برای ساختگاه‌ها در فواصل نزدیک و دور از چشمه لرزه‌زا متفاوت است و در آیین‌نامه‌های مختلف اثرات حوزه نزدیک و دور از گسل در بارگذاری به طور دقیق لحاظ نشده‌، لذا مطالعه چنین اثراتی ضروری است. در این مطالعه پاسخ لرزه‌ای سطح زمین با استفاده از نرم‌افزار پلکسیس دوبعدی در اثر وجود حفره‌ی زیرزمینی مدور بررسی شد. بدین منظور، مجموعه‌ای از شتاب ‌نگاشت‌های حوزه دور و نزدیک شامل سه زلزله‌ی بم، لندرس و لوما‌پریتا که از لحاظ محتوای فرکانسی متفاوت می باشند، انتخاب و پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در حضور حفره بررسی شد. به منظور ارزیابی تاثیر نوع خاک، چهار نوع خاک با مشخصات مکانیکی متفاوت انتخاب ‌و پاسخ لرزه‌ای زمین در حالت حضور و عدم حضور حفره بررسی می‌شود. تاثیر عمق مدفون حفره با در نظر گرفتن دو نسبت عمق متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که وجود حفره‌ باعث ایجاد بزرگنمایی در پاسخ زمین میشود به عنوان نمونه ضریب بزرگنمایی جابجایی سطح زمین در حالت حضور به عدم حضور حفره در بحرانی‌ترین حالت (زلزله لندرس) به 8/4 در حوزه نزدیک و 6 درحوزه دور گسل می‌رسد. همچنین با فاصله گرفتن از مرکز حفره(4X/R>) کاهش بزرگنمایی در سطح زمین تحت انواع بارگذاری مشخص است. نتایج نشان می دهد که پارامترهای مورد بررسی تاثیر قابل توجهی در شتاب و جابجایی سطح زمین داشته و بنابراین ارزیابی دقیق‌تر آن‌ها ضروری می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effective parameters on the seismic response of underground cavities considering near-field and far-field earthquakes

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Jafarpour 1
  • Maryam Mokhtari 2
  • Navid Soltani 3
1 Department of civil engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

The existence of underground cavities such as aqueducts and water supply pipelines cause changes in the estimated seismic response on the ground. Since the characteristics of an earthquake are different near and far from the seismogenic source and the corresponding regulations have not considered near- and far-field effects on loading, it is necessary to study such effects. This study has used the two-dimensional Plaxis software to investigate seismic responses on ground while there are underground circular cavities.To this end, a set of near- and far-field accelerograms belonging to Bam, Landers and Loma Prieta were selected. Those recordings were different in terms of frequency.To examine the effect of soil type, four types with different mechanical characteristics were selected, and the seismic responses of ground were studied in the presence and absence of a cavity. The effect of buried depth of cavity was evaluated with regard to two different buried depths. The results showed that the presence of a cavity leads to an amplified response of ground. For instance, the amplification index of the displacement on ground with and without cavities in the most critical conditions (Landres earthquake) was found to be 4.8 and 6 as recorded in near- and far-field, respectively. Moreover, the farther from the cavity center (X/R > 4), the less amplification was observed on ground under different loadings. The selected parameters also proved to have significant effects on the acceleration and displacement on surface of the ground. To gain more insight about these effects, further research is needed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Far-Field Earthquakes
  • Near-Field Earthquakes
  • Numerical Analysis
  • Seismic Response of the Earth
  • Underground Cavities