تاثیر جانمایی هوشمند شیرهای فشارشکن در کاهش نشت از شبکه‌‌های توزیع آب واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

شبکه توزیع آب شهر کلیبر به دلیل ویژگی خاص توپوگرافی شهر، دارای 7 شیر فشارشکن است که به صورت تجربی در موقعیت‌های مختلف شبکه نصب شده است تا مازاد فشار موجود در شبکه مدیریت شود. در این تحقیق، تاثیر جانمایی هوشمند شیرهای فشارشکن با به کارگیری شاخص مکان‌یابی شیر، به منظور کاهش میزان نشت و افزایش قابلیت اطمینان شبکه بررسی می‌شود. هدف کمینه‌سازی نشت ساعتی با تعیین موقعیت جدید شیرها و بهینه‌سازی برنامه ساعتی عملکرد آن‌ها می‌باشد که در کنار کمینه‌سازی نشت به عنوان تابع هدف، قید حداقل فشار در سه حالت عدم اعمال قید فشار (قید حداقل فشار برابر صفر متر)، تامین آب در ورودی ساختمان (حداقل قید فشار برابر 10 متر) و تامین آب برای یک ساختمان چهار طبقه (حداقل قید فشار برابر 26 متر) به عنوان تابع پنالتی در کنار تابع هدف در نظر گرفته شده است. برای این منظور از ترکیب الگوریتم جامعه مورچگان با شبیه‌ساز ایپانت در محیط متلب استفاده شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که با جانمایی هوشمند شیرهای فشارشکن موجود در شبکه کلیبر و بهینه‌سازی برنامه ساعتی عملکرد آن‌ها، میزان نشت شبکه در حدود 15/9درصد نسبت به حالت تنظیم تجربی شیرهای فشارشکن کاهش و قابلیت اطمینان شبکه در حدود 15/5 درصد افزایش می‌یابد که نشان‌ دهنده تاثیر برنامه‌ریزی هوشمند شبکه‌های توزیع آب در بهبود کارائی هیدرولیکی آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the intelligent emplacement of pressure reducing valves in reducing leakage in real water distribution networks

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dini
  • Seyyedeh Atra Saghebian
  • Ebrahim Asadi
  • Amin Mohammadi
Civil Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Due to the special topography of Kaleybar city, the water distribution network of this city has 7 pressure-reducing valves that have been experimentally installed in different locations to manage the extra pressure in the network. In this research, the effect of the intelligent emplacement of pressure-reducing valves is investigated by using the valve selection index to reduce leakage and increase network reliability. The aim is to minimize hourly leakage by determining the optimal location and setting of valves, In addition to the minimization of leakage as the objective function, the minimum pressure restriction in three cases of no pressure restriction (0 meters), water supply at the entrance of the building (10 meters) and water supply for a four-story building (26 m) is considered as a penalty function. For this purpose, a combination of the Ant Colony Optimization Algorithm with the EPANET simulator in MATLAB has been used. The results show that with the intelligent emplacement of pressure-reducing valves in Kaleybar City, the leakage of the network has been decreased by 15.9 percent and the reliability of the network has been increased by 15. 5 percent, which shows the effect of the proposed method in improving the hydraulic performance of water distribution network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant Colony Optimization
  • Leakage Minimization
  • Pressure Reducing Valve
  • Kaleybar Water Distribution Network
[1] M. Tabesh, M.M. Vaseti, Leakage Reduction in Water Distribution Networks by Minimizing the Excess Pressure. Iran-Water Resources Research, 2(2) (2006) 53-66 (In persian).
[2] M. Tabesh, A. Asadiani Yekta, Investigation of Leak Performance Indicators in urban water Distribution Networks, in:  7th International Congress on Civil Engineering, undefined, (2006).
[3] M.J. Ghazizadeh, S. Shahrouzi, Effect of Household Water Tanks on Leakage Reduction for Distribution Networks under Operation, Journal of Water and Wastewater, 29(5) (2018).
[4] S.S. Hashemi, M. Tabesh, B. Ataeekia, Ant-colony optimization of pumping schedule to minimize the energy cost using variable-speed pumps in water distribution networks, Urban Water Journal, 11(5) (2014) 335-347.
[5] S.S. Hashemi, M. Tabesh, B. Ataeekia, Scheduling and operating costs in water distribution networks, in:  Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Water Management, Thomas Telford Ltd, (2013) 432-442.
[6] M. Dini, M. Hemmati, S.S. Hashemi, Maximizing the hydraulic performance of Khomam water distribution network with optimal planning of the number and speed of pumps, Journal of Water and Wastewater, (In press). Doi: 10.22093/wwj.2021.275013.3118.
[7] M. De Marchis, G. Freni, Pump as turbine implementation in a dynamic numerical model: cost analysis for energy recovery in water distribution network, Journal of Hydroinformatics, 17(3) (2015) 347-360.
[8] S. Nazif, M. Karamouz, M. Tabesh, A. Moridi, Pressure management model for urban water distribution networks, Water Resour Manag, 24(3) (2010) 437–458.
[9] F. Avila, A. Anazco, J. Jara, C. Quezada, L. Delpino, L. Fernandez, Pressure management for leakage reduction using pressure reducing valves. Case study in an Andean city, Alex Eng J, 58(4) (2019) 1313-1326.
[10] M. Dini, A. Asadi, Pressure management of large-scale water distribution network using optimal location and valve setting, Water Resour Manag, 33(14) (2019) 4701–4713.
[11] P. Khatavkar, L.W. Mays, Optimization-simulation model for real-time pump and valve operation of water distribution systems under critical conditions, Urban Water Journal, 16(1) (2019) 45-55.
[12] M. Dini, A. Asadi, Optimal operational Scheduling of available partially closed valves for pressure management in water distribution networks. Water Resourse Managment, 34(8) (2020a) 2571–2583.
[13] M. Dini, A. Asadi, Pressure and Leakage Management of Water Distribution Network with Optimal Scheduling of Valves and Pumps, Journal of Civil and Environmental Engineering doi:10.22034/jcee.2020.10550, (2020b) (In Persian).
[14] J. JafariAsl, M. Malekmahmoudi, B. Sami, H. Montaseri, M. Bahram, Optimal Management of Pressure for Leakage Minimization in Water Distribution Systems by Pressure Reduction Valves (PRVs), Irrigation & Water Engineering, 11(42) (2021) 24-35.
[15] M. Güngör, U. Yarar, U. Cantürk, M. Fırat, Increasing performance of water distribution network by using pressure management and database integration, Pipeline Systems Engineering and Practice, 10 (2) (2019) 1-8.
[16] S.A. Saghebian, D. Mehdi, A. Ebrahim, A. Asadi, Investigation of Hydraulic Efficiency of Water Distribution Networks with Optimal Adjustment of Pressure Reducing valves in Ant Community Algorithm, Third Congress of Iranian Water and Wastewater Science and Engineering, undefined, (2020) (In Persian).
[17] S.A. Saghebian, M. Dini, E. Asadi, A. Asadi, Investigation of Hydraulic Efficiency of Water Distribution Networks with Optimal Adjustment of Pressure Reducing valves in Ant Community Algorithm, in:  Third Congress of Iranian Water and Wastewater Science and Engineering, (2020) (In Persian).
[18] M. Dini, M. Tabesh, A New Reliability Index for Evaluating the Performance of Water Distribution Network, Water and Wastewater Consulting Engineers, 29(3) (2018) 1-16.
[19] M.E. Ali, Knowledge-based optimization model for control valve locations in water distribution networks, Journal of Water Resources Planning and Management, 141(1) (2015) 04014048.
[20] M. Dorigo, Optimization, learning and natural algorithms, Ph. D. Thesis, Politecnico di Milano, (1992).
[21] M. Dini, M. Tabesh, Water Distribution Network Quality Model Calibration; a Case Study: Ahar, Journal of Water Science and Technology: Water Supply, 16(5) (2017) 1–13.
[22] A. Mohammadikaleibar, M. Dini, V. Nourani, S. Hashemi, Challenges of Validation in Real Water Distribution Network Models (Case Study: Kleiber City), 19th Iranian Hydraulic Conference, 14 February, (2021), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, (In Persian).
[23] M. Dini, A. Mohammadikaleibar, V. Nourani, S. Hashemi, Probabilistic zoning of hydraulic performance of water distribution network by applying key parameter uncertainty, Journal of Civil and Environmental Engineering, doi:10.22034/jcee.2021.44669.2007, (2021) (In Persian).