تاثیر جانمایی هوشمند شیرهای فشارشکن در کاهش نشت از شبکه‌‌های توزیع آب واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

شبکه توزیع آب شهر کلیبر به دلیل ویژگی خاص توپوگرافی شهر، دارای 7 شیر فشارشکن است که به صورت تجربی در موقعیت‌های مختلف شبکه نصب شده است تا مازاد فشار موجود در شبکه مدیریت شود. در این تحقیق، تاثیر جانمایی هوشمند شیرهای فشارشکن با بکارگیری شاخص مکانیابی شیر، به منظور کاهش میزان نشت و افزایش قابلیت اطمینان شبکه بررسی می‌شود. هدف کمینه‌سازی نشت ساعتی با تعیین موقعیت جدید شیرها و بهینه‌سازی برنامه ساعتی عملکرد آنها می‌باشد که در کنار کمینه‌سازی نشت به عنوان تابع هدف، قید حداقل فشار در سه حالت عدم اعمال قید فشار (قید حداقل فشار برابر صفر متر)، تامین آب در ورودی ساختمان (حداقل قید فشار برابر 10 متر) و تامین آب برای یک ساختمان چهار طبقه (حداقل قید فشار برابر 26 متر) به عنوان تابع پنالتی در کنار تابع هدف در نظر گرفته شده است. برای این منظور از ترکیب الگوریتم جامعه مورچگان با شبیه‌ساز ایپانت در محیط متلب استفاده شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که با جانمایی هوشمند شیرهای فشارشکن موجود در شبکه کلیبر و بهینه‌سازی برنامه ساعتی عملکرد آنها، میزان نشت شبکه در حدود 9/15درصد نسبت به حالت تنظیم تجربی شیرهای فشارشکن کاهش و قابلیت اطمینان شبکه در حدود 5/15 درصد افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده تاثیر برنامه‌ریزی هوشمند شبکه‌های توزیع آب در بهبود کارائی هیدرولیکی آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the intelligent emplacement of pressure-reducing valves in reducing leakage in real water distribution networks

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dini 1
  • Seyyedeh Atra Saghebian 2
  • Ebrahim Asadi 3
  • Amin Mohammadi 4
1 Civil Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 MSc Student, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
4 MSc Student, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Due to the particular topography of Kaleybar city, the water distribution network of this city has 7 pressure reducing valves that have been experimentally installed in different locations to manage the extra pressure in the network. In this research, the effect of the intelligent emplacement of pressure-reducing valves is investigated by using the valve selection index to reduce leakage and increase network reliability. The aim is to minimize hourly leakage by determining the optimal location and setting of valves, In addition to the minimization of leakage as the objective function, the minimum pressure restriction in three cases of no pressure restriction (minimum pressure restriction equal to 0 meters), water supply at the entrance of the building (minimum pressure restriction equal to 10 meters) and water supply for a four-story building ( minimum pressure constraint equal to 26 m) is considered as a penalty function next to the objective function. For this purpose, a combination of the ant colony optimization algorithm with the EPANET simulator in MATLAB has been used. The results show that with the intelligent emplacement of pressure-reducing valves in Kaleybar City, the leakage of the network has been decreased by 15.9 percent and the reliability of the network has been increased by 15. 5 percent, which shows the effect of intelligent operation planning on water distribution networks in improving their hydraulic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant Colony Optimization Algorithm
  • Leakage Minimization
  • Intelligent Emplacement of Valves
  • Pressure Reducing Valve
  • Kalibar Water Distribution Networks