تعیین ضرایب فشار باد بر روی گنبدهای کروی موسوم به گنبد پیازی (تعریف ‌شده در استاندارد 400)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

نیروی باد یکی از بارهای جانبی در طراحی سازه‌ها محسوب می­ شود، یکی از پارامترهای محاسبه نیروی باد بر روی سازه‌ها، ضریب فشار(CP)  نام دارد که به هندسه ساختمان مرتبط است، در آیین‌نامه‌ها ضریب فشار ساختمان‌های متعارف ارائه ‌شده است، در صورت عدم وجود این ضرایب در آیین‌نامه‌ها باید از آزمایش تونل باد یا مدل­سازی عددی بهره گرفت، در این تحقیق ضرایب فشار باد (CP) بر روی گنبدهای کروی موسوم به گنبد پیازی که در آیین‌نامه سازه‌های فضاکار (نشریه 400) تعریف ‌شده است پرداخته می­ شود، در مدل‌سازی از روش عددی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)  برای شبیه‌سازی جریان باد استفاده‌ شده است. مدل مورد استفاده دینامیک سیالات محاسباتی در این تحقیق، مدل K-ε(Standard) می‌باشد. همچنین به ‌منظور انجام صحت‌سنجی نتایج، ابتدا گنبد کروی با قطر 20 سانتی‌متر مدل­سازی می­ شود و نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی با نتایج حاصل از آزمایش تونل باد ارائه ‌شده در مرجع [2] مقایسه شده‌ است. پس از حصول اطمینان از نتایج، مدل­سازی عددی، بر روی چهار گنبد با نسبت ارتفاع به دهانه مختلف انجام ‌شده است، با افزایش نسبت ارتفاع به دهانه ماکزیمم فشار منفی (مکش) که در زاویه090=q  حاصل می­ شود، افزایش می‌یابد به صورتی که در گنبد 122 این مقدار به 2/24- می ­رسد، همچنین مشاهده می­شود که در زاویه 150 تا 180 درجه ضریب فشار برای تمامی گنبدها ثابت است و در نهایت معادله حاکم بر ضرایب فشار باد این نوع گنبدها ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of wind pressure coefficients on spherical domes called onion domes (defined in standard 400)

نویسندگان [English]

  • reza gholizadeh
  • hossein sadeghi
Department of Civil Engineering, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Wind force is one of the lateral loads in the design of structures. One of the parameters for calculating wind force on structures is called pressure coefficient (CP), which is related to the geometry of the building. The design codes provide the pressure coefficient of conventional buildings. In the absence of these coefficients in the design codes, wind tunnel testing or numerical modeling should be used. Numerical method based on computational fluid dynamics (CFD) has been used in modeling to simulate wind flow. The model used in computational fluid dynamics in this research is the K-ε (Standard) model. The sphere is modeled with a diameter of 50 cm and the results of numerical modeling are compared with the results of the wind tunnel test presented in reference [2]. The dome is made with different height to span ratio, with increasing height-to-span ratio to maximum The negative pressure (suction) obtained at an angle of 90o increases as this value reaches –2.24 in dome 122, and it is also observed that at an angle of 150o to 180 o the pressure coefficient is constant for all domes. Finally, the equation the wind pressure coefficients of this type of dome is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind pressure coefficient
  • Computational fluid dynamics
  • Wind force
  • Wind tunnel
  • onion dome
[1] Blocken B. 50 years of computational wind engineering: past, present and future, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 129(2014), 69-102.
[2] Cheng, C. M., & Fu, C. L, Characteristic of wind loads on a hemispherical dome in smooth flow and  turbulent boundary layer flow, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 98(6-7) (2010), 328-344.
[3] Chevula, S., Sanz-Andres, A., & Franchini, S, Aerodynamic external pressure loads on a semi-circular bluff body under wind gusts, Journal of Fluids and Structures, 54(2015), 947-957.
[4] Kateris, D. L., Fragos, V. P., Kotsopoulos, T. A., Martzopoulou, A. G., & Moshou, D, Calculated external pressure coefficients on livestock buildings and comparison with Eurocode 1, Wind & Structures, 15(6) (2012), 481-494.
[5] Lin Zhao, Xu Chen, Yao Jun Ge, Investigation of adverse wind loads on large cooling tower for the six –tower combination, Applied Thermal Engineering,105 (2016),988-999
[6] Qiu, Y., Sun, Y., Wu, Y., & Tamura, Y, Modeling the mean wind loads on cylindrical roofs with consideration of the Reynolds number effect in uniform flow with low turbulence, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 129(2014), 11-21.
 [7] Rizzo F, Wind tunnel tests on hyperbolic paraboloid roofs with elliptical plane shapes,  Engineering Structures; 45(2012), 536-558
 [8] Sadeghi, H., Heristchian, M., Aziminejad, A., & Nooshin, H, Wind effect on grooved and scallop domes, Engineering Structures, 148(2017), 436-450.
[9] Sadeghi, H., Heristchian, M., Aziminejad, A., & Nooshin, H, CFD simulation of hemispherical domes: structural flexibility and interference factors, Asian Journal of Civil Engineering, 19(5) (2018), 535-551.
[10] Vizotto I, Ferreira A M, Wind force coefficient on hexagonal free form shells, Engineering Structures, 83 (2015), 17-29
[11] Rajabi, E., Sadeghi, H., & Hashemi, M. R, Wind effect on building with Y-shaped plan, Asian Journal of Civil Engineering, (2022), 1-11.                                                                                                                                                 
[12] Liu, H., Qu, W. L., & Li, Q. S, Comparison between wind load by wind tunnel test and in-site measurement of long-span spatial structure, Wind & structures, 14(4) (2011), 301-319.
 [13] Kim, R. W., Lee, I. B., Yeo, U. H., & Lee, S. Y, Estimating the wind pressure coefficient for single-span greenhouses using an large eddy simulation turbulence model, biosystems engineering, 188(2019), 114-135.
[14] Hu, W., Bohra, H., Azzuni, E., & Guzey, S, The uplift effect of bottom plate of aboveground storage tanks subjected to wind loading, Thin-Walled Structures, 144(2019), 106241.
 [15] Chen, Z., Li, H., Wang, X., Yu, X., & Xie, Z, Internal and external pressure and its non-Gaussian characteristics of long-span thin-walled domes, Thin-Walled Structures, 134(2019), 428-441.
[16] Kim, Y. C., Yoon, S. W., Cheon, D. J., & Song, J. Y, Characteristics of wind pressures on retractable dome roofs and external peak pressure coefficients for cladding design, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 188(2019), 294-307.
[17] Enajar, A., El Damatty, A., & Nassef, A, Semi-analytical solution for gable roofs under uplift wind loads, Engineering Structures, 227(2021), 111420.
[18] Bani Vahid, Sadeghi Hossein, and Tousi Alireza, Determination of wind pressure coefficients on cylindrical roofs (Barrel roofs), Journal of Structural and Construction Engineering. (2022).   
[19] davarzani hamidreza, ahmad ganjali, hossein sadeghi, and rasul mohebbi, Determination of wind pressure coefficients on cylindrical storage tanks, using wind tunnel testing and numerical modelling, Journal of Structural and Construction Engineering,(2022).