ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه در معرض خوردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

زلزله‌ها و آسیب‌های ناشی از شرایط محیط خورنده، دو عامل مهم هستند که عملکرد مطلوب سازه‌ها را در شهرهای ساحلی خلیج فارس در جنوب ایران تهدید می‌کند. لحاظ نمودن هر دوی این خطرها در آنالیز و طراحی سازه‌ها می تواند ضمن کاهش تلفات جانی، صرفه جویی‌های فراوان اقتصادی را به دنبال داشته باشد. در سال های اخیر، مطالعات در زمینه ارزیابی احتمالاتی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌ها رو به گسترش بوده است. در این مقاله از رویکرد ریسک-محور برای ارزیابی لرزه‌ای قاب‌های بتن‌آرمه خمشی با شکل پذیری متوسط که در معرض آسیب های ناشی از خوردگی پایه-کلرایدی میلگردهای طولی در 4 شهر بندری مهم جنوب ایران (شامل بوشهر، عسلویه، بندرعباس و چابهار) قرار دارند، استفاده گردید. در مجموع 18 قاب خمشی بتن‌آرمه با تعداد طبقات متفاوت و در بازه های زمانی 10 ساله پس از آغاز خوردگی، مورد تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) قرار گرفتند. سپس با استفاده از انتگرال ریسک، احتمال فروریزش سالانه برای قاب‌ها در شهرهای مورد مطالعه به دست آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با گذشت زمان پس از آغاز خوردگی، احتمال فروریزش سازه‌ها به شدت افزایش می یابند که نشان دهنده لزوم بالای استفاده از فرآیند ریسک-محور برای ارزیابی و طراحی لرزه‌ای سازه‌هایی است که در معرض آسیب های ناشی از محیط های مهاجم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic seismic vulnerability assessment of reinforced concrete moment frames exposed to corrosion

نویسندگان [English]

  • Morteza Khademi
  • Mohammad Reza Mansoori
  • Mirhamid Hosseini
department of civil Engineering, Islamic Azad University, Science and research branch
چکیده [English]

Earthquakes and damages caused by corrosive environmental conditions are two important factors that threaten the desirable performance of structures in the coastal cities of the Persian Gulf in southern Iran. Taking into account both of these risks in the analysis and design of structures can reduce the loss of life and can lead to significant economic savings. In recent years, studies on the probabilistic seismic vulnerability assessment of structures have been developed. In this paper, a risk-based approach is used for seismic evaluation of reinforced concrete moment frames with medium ductility that are exposed to damage due to base-chloride corrosion of longitudinal rebars in 4 important port cities of southern Iran (including Bushehr, Assaluyeh, Bandarabbas and Chabahar). A total of 18 reinforced concrete moment frames with different number of stories and in increments of 10 years after the initiation of corrosion, were subjected to increasing dynamic analysis (IDA). Then, using the risk integral, the annual probability of collapse for frames in the studied cities was obtained and evaluated. The results of this study show that over time after the initiation of corrosion, the probability of collapse of structures increases sharply, which indicates the high need for risk-based approach to evaluate and seismic design of structures that are exposed to damages due to aggressive environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probability of collapse
  • Risk-based seismic evaluation
  • reinforced concrete moment frame
  • chloride-based Corrosion of reinforcement rebars
  • &lrm
  • important port cities of southern Iran