تاثیر انتخاب توابع عضویت مختلف بر کنترل نیمه فعال فازی دو سازه مجاور با میراگر سیال مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

انتخاب توابع عضویت مناسب برای سیستم‌های کنترل فازی، همواره موضوع مورد بحث بین محققان بوده است و عموما با سعی و خطا و بر اساس تجربه طراح سیستم کنترلی، تعیین می‌شود. در این تحقیق، عملکرد سیستم‌های فازی نوع-1 و نوع-2 با توابع عضویت مختلف در کنترل نیمه‌فعال فازی سازه‌های سه و نه طبقه تحت زلزله‌های السنترو، کرن‌کانتی، نورثریج و کوبه در بیشینه شتاب‌های مختلف بحث و بررسی می‌شوند. در این مطالعه دو سیستم فازی با درنظرگرفتن نوع تابع عضویت و همچنین تعداد توابع عضویت تعریف‌شده برای هر ورودی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. توابع عضویت بررسی‌شده با هدف مقایسه‌ای بصورت متقارن و در بازه‌های یکسان تعریف شده‌اند. نتایج مربوط به سیستم های کنترل مورداستفاده برای الگوریتم های فازی نوع-1 و نوع-2 با درنظرگرفتن توابع عضویت مثلثی، گوسی و ذوزنقه ای در مقایسه با حالت کنترل‌نشده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از معیارهای ارزیابی تعریف‌شده نشان می‌دهد که بطور کلی سیستم های فازی نوع 2 عملکرد بهتری در مقایسه با سیستم های فازی نوع 1 دارند که علت آن درنظرگرفتن عدم‌قطعیت‌ها و استفاده از توابع عضویت بصورت بازه‌ای می‌باشد. سیستم های کنترل فازی با تابع عضویت مثلثی بهترین عملکرد را نسبت به توابع عضویت دیگر داشته‌اند و تابع عضویت گوسی نیز عملکرد کنترلی نزدیک به تابع مثلثی را از خود نشان داده است. همچنین وقتی از تعداد بیشتر توابع عضویت برای تعیین درجه عضویت مقادیر زبانی فازی استفاده می‌شود، حساسیت سیستم فازی به نوع تابع عضویت مورد استفاده کمتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of selecting different membership functions on semi-active fuzzy control of adjacent buildings connected using MR damper

نویسندگان [English]

  • mohsen bahmaei
  • Seyed Mehdi Zahrai
School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The selection of appropriate membership functions for fuzzy control systems has always been a topic of discussion among researchers and has been generally determined by trial and error based on the experience of the control system designer. In this study, the control performance of type-1 and type-2 fuzzy systems with different membership functions in semi-active fuzzy control of three- and nine-story structures under seismic excitation of the El centro, Kern County, Northridge, and Kobe earthquakes at different maximum accelerations Will be discussed. In this study, two fuzzy systems have been used considering the type of membership function as well as the number of defined membership functions for each input. The examined membership functions are defined symmetrically and at the same intervals for comparison. The results of the control systems used for the type-1 and type-2 fuzzy algorithms are examined and compared to the uncontrolled mode by considering the triangular, Gaussian, and trapezoidal membership functions. The results obtained from the defined evaluation criteria show that in general, type-2 fuzzy systems perform better than type-1 fuzzy systems, due to the consideration of uncertainties and the use of membership functions intermittently. is Fuzzy control systems with triangular membership functions have the best performance compared to other membership functions and the Gaussian membership function has shown close control function close to triangular function. Also, when more membership functions are used to determine the degree of membership of fuzzy language values, the fuzzy system becomes less sensitive to the type of membership function used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Membership Functions
  • Semi-active Control
  • MR Damper
  • Type-1 and Type-2 Fuzzy Control Systems
  • Adjacent Buildings