تثبیت خاک‌های رسی آلوده به نیترات سرب و روی با استفاده از ژئوپلیمر متاکائولن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

یکی از معضلات زیست‌محیطی مهم که بشر با آن‌ها روبرو است مبحث آلودگی خاک است که در اثر عوامل مختلفی اتفاق می‌افتد و در صورت وقوع بر روی پارامترهای مختلف خاک تأثیر می‌گذارد. یکی از راه‌های مقابله با این پدیده تثبیت خاک‌ها است. این پژوهش نتیجه استفاده از ژئوپلیمر متاکائولن برای تثبیت خاک رس آلوده را ارائه می‌کند. در این پژوهش ابتدا خاک پایه و آلوده بدون تثبیت ‌کننده مورد بررسی تحت آزمایش‌های مختلف قرار می‌گیرند؛ نتایج به ‌دست ‌آمده در مرحله اول آزمایش‌ها نشان داد افزایش غلظت آلاینده بر روی پارامترهای خاک اثر منفی می‌گذارد. هم‌چنین نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که بحرانی‌ترین غلظت آلودگی خاک از میان غلظت‌های مورد بررسی میزان ppm 10000  است. سپس خاک آلوده با بحرانی‌ترین غلظت به وسیله ژئوپلیمرمتاکائولن به میزان 5، 10 و 15% وزنی و با مدت زمان عمل‌آوری 7 روز تثبیت ‌شده مجدداً مورد آزمایش‌های مختلف قرار گرفت. در نهایت نتایج به‌ دست ‌آمده در این مرحله نشان داد که با افزایش درصد ژئوپلیمر متاکائولن، پارامترهای مقاومتی خاک به ‌طور چشمگیری افزایش ‌یافته است و افزودن ژئوپلیمر به خاک آلوده  ppm 10000 موجب تثبیت خاک و بهبود خواص خاک شده است. نتایج به ‌دست ‌آمده از آزمایش‌ها نشان داد که بهینه‌ترین حالت افزودن 15% ژئوپلیمر متاکائولن به خاک آلوده ppm 10000 بود که در آن نسبت به خاک آلوده ppm 10000 تثبیت ‌نشده حد روانی 39/47% افزایش، حد خمیری 51/06% افزایش، نشانه خمیری 20/68% افزایش، رطوبت بهینه 19/84% افزایش، وزن مخصوص خشک 3/23% کاهش، مقاومت فشاری تک‌محوری 2/28 برابر افزایش و CBR 2/31 برابر افزایش یافته بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stabilization of clayey soils contaminated with lead and zinc nitrate using metakaolin geopolymer

نویسندگان [English]

  • Michael Kazemzadeh
  • Amir Ali Zad
  • Pouria Latifi
Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

One of the most important environmental problems humans face is soil pollution, which occurs in various factors and affects different soil parameters. one way to tackle this phenomenon is the stabilization of soils. This study presents the result of using metakaolin geopolymer to stabilize contaminated clay. In this study, the primary and contaminated soil without stabilizing are subject to various tests; The results of the first phase of the experiments showed that increased contamination concentration had a negative effect on soil parameters. The results of these experiments also showed that the most critical concentration of soil contamination was among the concentrations of 10000 ppm. Then the soil contaminated with the most critical concentration was stabilized by metakaolin geopolymer at 5, 10, and 15% weight and was re-tested and identified with various resistive in 7 days of curing time. Finally, the results achieved at this stage showed that by increasing the percentage of metakaolin geopolymer, the soil strength parameters have significantly increased, and the addition of geopolymer to contaminated soil of 10000 ppm has resulted in the stabilization of soil and improved soil properties. The results of the experiments showed that the most optimal state was the addition of 15% metakaolin geopolymer to the 10000 ppm contaminated soil, in which the liquid limit increased by 39.47%, the plastic limit increased by 51.06%, the plasticity index increased by 20.68%, the optimal moisture content increased by 19.84%, Dry Unit Weight decreased by 3.23%, unconfined compression strength increased 2.28 times and CBR increased 2.31 times, compared to the unstabilized 10000 ppm contaminated soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metakaolin
  • Pozzolan
  • Soil contamination
  • Geopolymer
  • Stabilization of soil
[1] V.R. Ouhadi, M.S. Fakhimjoo, S.T. Omid Naeini, The Comparison of Plastic and Permeability Behavior of Bentonite in the Presence of Organic and Heavy Metal Contaminants, Journal of Civil and Environmental Engineering, 46(85) (2017) 25-36.
[2] Y. Chu, S.-y. Liu, G.-j. Cai, H.-l. Bian, A study in the micro-characteristic and electricity properties of silt clay contaminated by heavy metal zinc, Japanese Geotechnical Society Special Publication, 2(14) (2016) 556-559.
[3] Y. Chu, S. Liu, F. Wang, G. Cai, H. Bian, Estimation of heavy metal-contaminated soils’ mechanical characteristics using electrical resistivity, Environmental Science and Pollution Research, 24(15) (2017) 13561-13575.
[4] J. Park, Assessment of shear strength characteristics and zinc adsorption capacities of zeolite-amended soils for adsorptive fill materials, 서울대학교 대학원, 2017.
[5] M. Karkush, T. Al-Taher, Geotechnical evaluation of clayey soil contaminated with industrial wastewater, Archives of civil engineering, 63(1) (2017).
[6] A.O. Abidoye, O.D. Afolayan, I.I. Akinwumi, Effects of lead nitrate on the geotechnical properties of lateritic soils, International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(7) (2018) 522-530.
[7] S. Contessi, L. Calgaro, M.C. Dalconi, A. Bonetto, M.P. Bellotto, G. Ferrari, A. Marcomini, G. Artioli, Stabilization of lead contaminated soil with traditional and alternative binders, Journal of hazardous materials, 382 (2020) 120990.
[8] S. Contessi, M.C. Dalconi, S. Pollastri, L. Calgaro, C. Meneghini, G. Ferrari, A. Marcomini, G. Artioli, Cement-stabilized contaminated soil: Understanding Pb retention with XANES and Raman spectroscopy, Science of The Total Environment, 752 (2021) 141826.
[9] F. Wang, J. Xu, H. Yin, Y. Zhang, H. Pan, L. Wang, Sustainable stabilization/solidification of the Pb, Zn, and Cd contaminated soil by red mud-derived binders, Environmental Pollution, 284 (2021) 117178.
[10] P. Pei, Y. Sun, L. Wang, X. Liang, Y. Xu, In-situ stabilization of Cd by sepiolite co–applied with organic amendments in contaminated soils, Ecotoxicology and Environmental Safety, 208 (2021) 111600.
[11] K. Wianglor, S. Sinthupinyo, M. Piyaworapaiboon, A. Chaipanich, Effect of alkali-activated metakaolin cement on compressive strength of mortars, Applied Clay Science, 141 (2017) 272-279.
[12] A. Al-Swaidani, I. Hammoud, A. Meziab, Effect of adding natural pozzolana on geotechnical properties of lime-stabilized clayey soil, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 8(5) (2016) 714-725.
[13] P. Ghadir, N. Ranjbar, Clayey soil stabilization using geopolymer and Portland cement, Construction and Building Materials, 188 (2018) 361-371.
[14] K. Harichane, M. Ghrici, S. Kenai, Stabilization of Algerian clayey soils with natural pozzolana and lime, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 62(1) (2018) 1-10.
[15] S.D. Khadka, P.W. Jayawickrama, S. Senadheera, B. Segvic, Stabilization of highly expansive soils containing sulfate using metakaolin and fly ash based geopolymer modified with lime and gypsum, Transportation Geotechnics, 23 (2020) 100327.
[16] Z. Rong-rong, M. Dong-dong, Effects of curing time on the mechanical property and microstructure characteristics of Metakaolin-based geopolymer cement-stabilized silty clay, Advances in Materials Science and Engineering, 2020 (2020).
[17] S. Othman, J.M. Abbas, Stabilization Soft Clay Soil using Metakaolin Based Geopolymer, Diyala Journal of Engineering Sciences, 14(3) (2021) 131-140.
[18] S. Wang, Q. Xue, Y. Zhu, G. Li, Z. Wu, K. Zhao, Experimental study on material ratio and strength performance of geopolymer-improved soil, Construction and Building Materials, 267 (2021) 120469.
[19] Y. Luo, J. Meng, D. Wang, L. Jiao, G. Xue, Experimental study on mechanical properties and microstructure of metakaolin based geopolymer stabilized silty clay, Construction and Building Materials, 316 (2022) 125662.
[20] J.-s. Li, Q. Xue, P. Wang, Z.-z. Li, Effect of lead (II) on the mechanical behavior and microstructure development of a Chinese clay, Applied Clay Science, 105 (2015) 192-199.
[21] Y.-J. Sun, J. Ma, Y.-G. Chen, B.-H. Tan, W.-J. Cheng, Mechanical behavior of copper-contaminated soil solidified/stabilized with carbide slag and metakaolin, Environmental Earth Sciences, 79(18) (2020) 1-13.