بررسی رفتار اتصال تیرفولادی با بال کاهش یافته به وسیله دریل به ستون‌ بتن‌آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 کارشناسی ارشد،گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی،خمین، ایران

چکیده

قاب های خمشی مختلط ویژه نوع جدیدی از قاب های خمشی ویژه هستند که در آنها از ترکیب ستون های بتنی و تیرهای فولادی استفاده می شود. در این پژوهش، نحوه مدل‌سازی این قاب ها و همچنین تأثیر رفتار اتصال بین تیر فولادی و ستون بتنی بررسی شده است. علاوه براین چون هدف مطالعه بیشتر بر روی تشکیل مفصل است؛ سعی شده است با سوراخ کاری روی بال تیر رفتار این نوع اتصالات بررسی شود. برای مدل‌سازی از نرم افزار آباکوس استفاده شده است. برای اتصال یک، دو، سه تا پنج ردیف سوراخ در نظر گرفته شده است. با بررسی نتایج مشاهده شد که سه ردیف سوراخ در اتصال تیر به ستون از لحاظ تشکیل مفصل، توزیع تنش و نیروها از بقیه سوراخ ها مناسب تر است. در پنج ردیف سوراخ، کرنش پلاستیک تا ردیف چهار مشاهده شده است و در سوراخ پنجم کرنش پلاستیک تشکیل نشده است و این نشان از آن دارد که فاصله سوراخ-کاری زیاد شده است و این سوراخ تاثیری در پخش یکنواخت تر تنش نداشته است. با بررسی نتایج کمی و عددی مدل ها مشاهده می شود که محدوده تغییرات لنگرخمشی از حدود 8 درصد تا 46 درصد بوده است و در مدل با سه ردیف سوراخ کاری کمترین مقدار و در مدل با یک ردیف سوراخ بیشترین لنگر رخ داده است. جذب انرژی نیز در محدود 4 تا 20 درصد متغییر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of the behavior of steel beam connection with reduced wing by drill, to the reinforced concrete column

نویسندگان [English]

  • Ali Parvari 1
  • hamed baratali 2
  • fatemeh shahrokhi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 M.Sc., Department of Civil Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
چکیده [English]

Special mixed bending frames are a new type of special bending frames that use a combination of concrete columns and steel beams. In this research, the modeling of these frames and also the effect of the connection behavior between the steel beam and the concrete column have been investigated. In addition, because the purpose of the study is more on hinge formation, Attempts have been made to investigate the behavior of this type of connection by drilling holes in the wing beam. Abaqus software has been used for modeling. To connection one, two, three to five rows of holes are considered. Examining the results, it was observed that three rows of holes in the connection of the beam to the column are more suitable than other holes in terms of joint formation, stress distribution and forces. In five rows of holes, plastic strain up to row four is observed and in the fifth hole, plastic strain is not formed, which indicates that the drilling distance has increased and this hole has no effect on more uniform stress distribution. Examining the quantitative and numerical results of the models, it is observed that the range of bending moment changes has been from about 8% to 46%, and in the model with three rows of holes, the least amount has occurred and in the model with one row, the most moments have occurred. Energy absorption has also varied in the range of 4 to 20%

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel connection
  • Abacus
  • Circular hole
  • Nonlinear static analysis Time history
  • shear capacity