بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

2 دانشکده عمران، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

دیوار برشی فولادی کوپله یک سیستم کارآمد برای مقابله با نیروهای جانبی به ویژه در مناطق با لرزه‌خیزی بالا می‌باشد. این سیستم در واقع از دو پایه دیوار که هر کدام از آن‌ها یک دیوار برشی فولادی ویژه می‌باشند و در تراز طبقات به وسیله‌ی تیرهای همبند به یکدیگر متصلند، تشکیل شده است. در این مقاله دو پارامتر ضریب یکپارچگی که شاخصی برای میزان اندرکنش بین دو پایه دیوار است و مقاومت پلاستیک دیوار برشی فولادی کوپله مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 12 مدل دیوار برشی فولادی کوپله انتخاب شده است که پارامترهای متغیراتی طول و مشخصات هندسی تیرهمبند و ارتفاع دیوار برشی فولادی کوپله می‌باشد. این مدلها با استفاده از روش‌های عددی و آنالیز استاتیکی غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصله از مدل عددی اعتبارسنجی شده‌ی Borrello & Fahnstock استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعات عددی نشان می‌دهد که تغییر طول تیرهای همبند با سختی یکسان تاثیر چشمگیری در میزان ضریب یکپارچگی دارد. علاوه بر این افزایش سختی تیرهای همبند نیز باعث افزایش ضریب یکپارچگی و هم‌چنین افزایش میزان برش پایه دیوار برشی فولادی کوپله می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic behavior of coupled steel plate shear wall

نویسندگان [English]

 • A. R. Rahai 1
 • N. Valizadeh 1
 • A. Shokoohfar 2
1 Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Department of civil engineering, Azad University of Qazvin, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Coupled steel plate shear wall (CSPSW) is an efficient system to withstand lateral forces, especially in regions with high risk of earthquakes. This system consists of two steel plate shear walls which are linked together with coupling beams at the floor levels. In this article to study the CSPSW behavior, two parameters have been investigated. One is the degree of coupling, which represents the level of interaction between the two piers and the other is the plastic strength of the coupled steel plate shear wall. 12 CSPSW models have been selected which differ in terms of the length and the characteristics of the coupled beam and the height of CSPSW. These models have been analyzed using nonlinear static method. To verify the results, Borello & Fahnestock verified numerical model has been used. The results from the numerical modeling shows that changing the length of the coupled beams, with the same stiffness has a significant impact on the degree of coupling, while it has little effect on the plastic strength of the CSPSW. Additionally, increasing the stiffness of the coupled beams results in an increase of the degree of coupling, as well as an increase of the base shear of CSPSW.

کلیدواژه‌ها [English]

 • STEEL SHEAR WALLS
 • COUPLED WALLS
 • COUPLED BEAM
 • DEGREE OF COUPLING
 • PLASTIC STRENGTH OF COUPLED STEEL PLATE SHEAR WALL
 1. Sabelli, R.; Brunneau, M.; AISC Design Guide -02Steel Plate Shear Walls, American Institute of Steel Construction, 2006.
 2. Zhao, Q.; Astaneh-Asl, A.; “Cyclic Behavior of an Innovative Steel Shear Wall System”, Proc. Of the 13th World Conf. On Earthquake Engineering, Canada, paper No.2576, 2004.
 3. Choi, I.; Park, H.; “Cyclic Test For Framed Steel Plate walls With Various Infill Plate Details”’, The 14th World Conf. On Earthquake Engineering, Beijing, China, Oct. 2008.
 4. Li, C.H.; TSAI, K.C.; CHANG, J.T.; LIN, C.H.; “Cyclic Test of Coupled Steel Plate Shear Wall Substructure”, The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, p. p. 582-589, 2011.
 5. Borello, D.J.; Fahnestock, L.A.; “Design and Testing of Coupled Steel Plate Shear Walls”, Journal of Constructional steel Research, p. p. 736-747, Nov. 2011..
 6. Borello, D.J.; Fahnestock, L.A.; “Behavior and Mechanisms of Steel Plate Shear Walls with Coupling”, Journal of Constructional steel Research, Dec. 2011.
 7. Canadian Standards Association. Design of Concrete Structures )A23.3(. Canadian Portland Cement Association, Ontario, Canada, 1994.
 8. Harries, K.A.; Moulton, J.D.; Redwood, R.G.; Cook, W.D.; “Parametric Study of Coupled Wall Behavior Implications for The Design of Coupling Beams”, Journal of Structural Engineering, Vol. 130, 2004.