مطالعه ضربه دو ساختمان قاب خمشی فولادی مجاور یکدیگر در اثر زلزله‌های متوالی دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز

2 گروه مهندسی عمران، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی، خوزستان، ایران

چکیده

آیین‌نامه‌های لرزه‌ای، پیش‌گام در ارائه ضوابط لرزه‌ای در رفتار غیرخطی سازه‌ها هستند لیکن معمولا توجه کمتری به دو پدیده اصلی می شود. اول پدیده ضربه سازه‌های مجاور است که این پدیده می‌تواند عامل رفتارهای غیرخطی شدید باشد و آیین‌نامه‌ها معمولاً برای پیشگیری از اثرات آن بر سازه‌های مجاور، یک درز انقطاع بین دو سازه پیشنهاد می‌کنند اما در صورت نیاز به بررسی اثر ضربه ساختمان‌های مجاور با درز انقطاع پیشنهاد شده یا اجرا شده، پیشنهادی ارائه نشده است و دوم، اثرات توالی لرزه‌ای است. در این مقاله جهت بررسی ضربه ساختمان‌های خمشی فولادی مجاور یکدیگر در اثر زلزله‌های متوالی دور و نزدیک گسل از شش زوج قاب فولادی با ارتفاع‌های متفاوت، با و بدون اختلاف ارتفاع در طبقه همکف استفاده شده است. این قاب ها با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت اثر 24 رکورد زلزلة متوالی حوزة دور و نزدیک گسل در قالب سه دسته ترکیب زلزله سکانسی که با توجه به ویرایش چهارم استاندارد 2800 مقیاس شده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که درز آیین‌نامه مانع از برخورد قاب‌های مجاور به یکدیگر نگردیده و نیاز به بازنگری داشته ولی به نسبت قاب‌های در تماس که در اکثر موارد ضربه قاب‌ها به یکدیگر منجر به فروریزش سازه گردیده، حالت مناسب‌تری بوده و باعث کاهش خسارات می‌گردد. نیروی ضربه رفتار قاب‌های مجاور برخوردکننده را به نسبت رفتارهای مورد انتظار قاب‌ها در حالت بدون ضربه (قاب‌های جدا از هم) تغییر داده و پاسخ‌های متفاوتی را از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Impact of Pounding of Steel Moment Frames due to Sequential near- and far-fault Earthquakes

نویسندگان [English]

  • Navid Siahpolo 1
  • Seyed Abdonnabi Razavi 2
  • Javad Moslemzadeh 3
1 Department of Civil Engineering, Institute for Higher Education ACECR, Khouzestan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Institute for higher education ACECR, Khouzestan, Iran
چکیده [English]

Seismic codes are a pioneer in providing seismic criteria in the nonlinear behavior of structures, but usually less attention is paid to the two main phenomena. The first is the phenomenon of impact of adjacent structures, which can cause severe nonlinear behaviors, and regulations usually suggest a discontinuous joint between two structures to prevent its effects on adjacent structures, but if necessary, the impact of pounding with a discontinuous joint is investigated. Or implemented, no proposal is presented, and the second is the effects of seismic sequencing. In this paper, in order to investigate the impact of adjacent steel moment structures due to successive earthquakes near and far fault, six pairs of steel frames with different heights, with and without height difference on the ground floor have been used. These frames have been evaluated using nonlinear time history analysis under the effect of 24 consecutive earthquakes in the near and far faults in the form of three sequential seismic composition scales that have been scaled according to the fourth edition of the 2800 standard. The results of the study showed that the joint seam did not prevent adjacent frames from colliding with each other and needed to be reviewed, but compared to the frames in contact, which in most cases hit the frames together led to the collapse of the structure, is more appropriate and reduces damage. Impact force changes the behavior of adjacent colliding frames relative to the expected behaviors of the frames without impact and exhibits different responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discontinuity joint
  • Gap element
  • Sequential earthquake
  • near-fault
  • Far-fault