تحلیل قابلیت اعتماد ظرفیت باربری شمع در خاک‌های رسی با استفاده از نمونه‌گیری مونت‌کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

شمع‌ها یکی از مهم‌ترین سیستم‌های فونداسیون در ژئوتکنیک هستند. در سال­های اخیر، طراحی و تخمین ظرفیت باربری محوری آن‌ها بر اساس مشخصات خاک پیشرفت قابل ملاحظه­ ای نموده است. ماهیت پیچیده‌ی رفتار خاک و عدم قطعیت‌های ذاتی آن، باعث شده است تا مقادیر ظرفیت باربری در روش‌های تخمینی مختلف با فرضیات ساده کننده­ای همراه باشد. استفاده از این فرضیات ساده کننده، موجب شده تا محدوده ظرفیت باربری، تغییرات مشخصات ذاتی خاک و خطاهای مدل در روش ­های مختلف، گسترده باشد. آزمایش نفوذ مخروط (CPT) یکی از پرکاربردترین آزمون­ های برجا برای تعیین مشخصات خاک بوده که به دلیل شباهت مکانیزم آن با سیستم ­های فونداسیون شمع، تخمین ظرفیت باربری شمع بر اساس داده‌های آزمایش نفوذ مخروط، یکی از رایج­ترین کاربردهای این آزمون به­ حساب می­ آید. در صورتی ­که روشی برای ایجاد ارتباط مناسب بین نتایج ظرفیت باربری شمع و آزمایش نفوذ مخروط انجام گیرد، کمک شایانی به رفع بسیاری از عدم قطعیت­ های موجود در ظرفیت باربری شمع خواهد نمود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده‌های جمع آوری شده‌ برای 62 مورد عملی از آزمایش‌های بارگذاری شمع در خاک­های رسی به همراه نتایج داده‌های آزمایش نفوذ مخروط متناظر آن، رابطه­ ای برای پیش‌بینی ظرفیت باربری محوری شمع ارائه و سپس با استفاده از مفاهیم قابلیت اعتماد، دقت رابطه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و با سایر روش‌های تخمینی مقایسه شد. به­ منظور ارزیابی قابلیت اعتماد رابطه پیشنهادی از روش نمونه­گیری مونت کارلو استفاده شد، که نسبت به سایر روش ­های قابلیت اعتماد از دقت بیشتری برخوردار است. نتایج به ­دست آمده نشان می‌دهد رابطه‌ی پیشنهاد شده در این تحقیق، از دقت و قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به معدود روش ­های پیشنهادی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability analysis of pile bearing capacity in clayey soils based on Monte Carlo sampling

نویسندگان [English]

  • M. M. Ahmadi
  • Mohammad Javad Mashin chian
چکیده [English]

Pile foundations are one of the most important foundation systems in geotechnical engineering. The design of pile foundations and the estimation of pile bearing capacity have been improved considerably over the years. However, due to inherent soil uncertainties and disturbances, most theoretical approaches have been mainly based on assumptions and simplifications. Resulting in a wide range of bearing capacity values, different design methods establish the existence of inherent soil variability and model error in bearing capacity prediction. The cone penetration test (CPT) is considered as one of the most useful in situ tests for the characterization of soil. Due to the similarity between the cone and the pile, estimation of pile capacity from CPT data is among its most common applications. This paper proposes a model for predicting the bearing capacity of piles in clayey soils using data that were collected from 62 practical cases of pile loading tests and the corresponding cone penetration tests. The reliability of the proposed model was compared with other methods suggested in the literature. In order to evaluate the reliability of the proposed model, the Monte Carlo sampling method was used. Results show that the proposed model in this research, together with UniCone and Schmertmann methods, have the highest accuracy and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pile Bearing capacity
  • Cone Penetration Test (CPT)
  • Monte Carlo Sampling
  • Reliability Method
  • Probabilistic Regression Model
[1] A. Eslami, E. Aflaki, B. Hosseini, Evaluating CPT and CPTu based pile bearing capacity estimation methods using Urmiyeh Lake Causeway piling records, Scientia Iranica, 18(5) (2011) 1009-1019.
[2] L. Zhang, W.H. Tang, L. Zhang, J. Zheng, Reducing uncertainty of prediction from empirical correlations, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(5) (2004) 526-534.
[3] M.Y. Abu-Farsakh, H.H. Titi, Assessment of direct cone penetration test methods for predicting the ultimate capacity of friction driven piles, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(9) (2004) 935-944.
[4] J.L. Briaud, L.M. Tucker, Measured and predicted axial response of 98 piles, Journal of Geotechnical Engineering,114(9) (1988) 984-1001.
[5] K.-K. Phoon, F.H. Kulhawy, Characterization of geotechnical variability, Canadian geotechnical journal, 36(4) (1999) 612-624.
[6] P. Pishgah, C.R. Jamshidi, Reliability measures for consolidation settlement by means of CPT data, International Journal of Civil engineering (IJCE), (2014) 180-185.
[7] S.A.A. Pari, G. Habibagahi, A. Ghahramani, K. Fakharian, Reliability-based calibration of resistance factors in LRFD method for driven pile foundations on inshore regions of Iran, International Journal of Civil Engineering, 17(12) (2019) 1859-1870.
[8] S. Heidarie Golafzani, R. Jamshidi Chenari, A. Eslami, Reliability based assessment of axial pile bearing capacity: static analysis, SPT and CPT-based methods, Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards, 14(3) (2020) 216-230.
[9] S. Moshfeghi, A. Eslami, Reliability-based assessment of drilled displacement piles bearing capacity using CPT records, Marine Georesources & Geotechnology, 37(1) (2019) 67-80.
[10] S. Moshfeghi, A. Eslami, Study on pile ultimate capacity criteria and CPT-based direct methods, International Journal of Geotechnical Engineering, 12(1) (2018) 28-39.
[11] J.H. Schmertmann, Guidelines for cone penetration test: performance and design, United States. Federal Highway Administration, 1978.
[12] J. De Ruiter, F. Beringen, Pile foundations for large North Sea structures, Marine Georesources & Geotechnology, 3(3)(1979) 267-314.
[13] M. Bustamante, L. Gianeselli, Pile bearing capacity prediction by means of static penetrometer CPT, in:  Proceedings of the 2nd European symposium on penetration testing, 1982, pp. 493-500.
[14] A. Eslami, B.H. Fellenius, Pile capacity by direct CPT and CPTu methods applied to 102 case histories, Canadian Geotechnical Journal, 34(6) (1997) 886-904.
[15] M. Mahsuli, T. Haukaas, Computer program for multimodel reliability and optimization analysis, Journal of computing in civil engineering, 27(1) (2013) 87-98.
[16] L.C. Reese, M. O'NEIL, Field load tests of drilled shafts, in:  International geotechnical seminar on deep foundations on bored and auger piles. 1, 1988, pp. 145-191.
[17] P.W. Mayne, Evaluating axial drilled shaft response by seismic cone, in:  Foundations & Ground Improvement, GSP 113, ASCE, Citeseer, 2001.
[18] K. Pitilakis, S. Tsotos, T. Hatzigogos, Pile tests on bored piles in Greece, in:  International geotechnical seminar on deep foundations on bored and auger piles. 1, 1988, pp. 545-552.
[19] J.-M. Konrad, M. Roy, Bearing capacity of friction piles in marine clay, Geotechnique, 37(2) (1987) 163-175.
[20] B. McCabe, B. Lehane, Behavior of axially loaded pile groups driven in clayey silt, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 132(3) (2006) 401-410.
[21] M.Y. Abu-Farsakh, H.H. Titi, Assessment of direct cone penetration test methods for predicting the ultimate capacity of friction driven piles, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(9) (2004) 935-944.
[22] A.S. Hoback, M. Rujipakorn, Prediction of Bearing Capacity of Large Drilled Piles in Nonhomogeneous Soil by Using 3D Finite Element Method, The Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), Vol. 9, 2004.
[23] E.M. Comodromos, C.T. Anagnostopoulos, M.K. Georgiadis, Numerical assessment of axial pile group response based on load test, Computers and Geotechnics, 30(6) (2003) 505-515.
[24] F. Martins, J. Martins, CPT and pile tests in granitic residual soils, in:  Congrès international de mécanique des sols et des travaux de fondations. 12, 1989, pp. 529-531.
[25] I. Soric, N. Grubic, K. Horvat, and B. Skacan, Bearing capacity of large-diameter bored piles, In Proceedings of 12th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. 1989, pp. 1065–1066.
[26] A. Jaime, M. PROMO, J. Ponce, A. Mitre, Static tests on friction piles in Mexico City clay, In Proceedings of 12th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. 12, 1989, pp. 1141-1146.
[27] D. Milovic, S. Stevanovic, Deformation modulus determined by pile load test, In Proceedings of 12th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. 12, 1989, pp. 1163-1166.
[28] G. Vogrincic, Analyses of stress and strain states in the soil surrounding the axially loaded pile, In Proceedings of 14th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1999, pp. 743-746.
[29] C. Ferreira, A. Lobo, D. Carvalho, Behaviour of displacement, cast-in-place piles on collapsible soil, in:  Fourteenth International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol 2, AA Balkema Publishers, 1997, pp. 805-806.
[30] S. Moshfeghi, A. Eslami, S.M.M. Hosseini, AUT-CPT&pile database for piling performance using CPT and CPTu records, in:  Proceedings of the 40th Annual Conference on Deep Foundations, Deep Foundation Institute (DFI) Oakland, CA, 2015, pp. 12-15.
[31] S.G. Paikowsky, Load and resistance factor design (LRFD) for deep foundations, Transportation Research Board, 2004.
[32] AASHTO, LRFD Highway Bridges Specifications, SI Units, 1st ed., American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC, 1994.
[33] FHWA, Load and Resistance Factor Design (LRFD) for highway bridge substructures, FHWA Washington DC, 2001.
[34] M.C. McVay, B. Birgisson, L. Zhang, A. Perez, S. Putcha, Load and resistance factor design (LRFD) for driven piles using dynamic methods—A Florida perspective, Geotechnical Testing Journal, 23(1) (2000) 55-66.