مدلسازی رفتار خاک‌های دارای ساختار شکننده بر اساس مدل HISS و تئوری حالت آشفتگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 هیات علمی /دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

رفتار تراکم پذیری حجمی خاک‌های دارای ساختار که خردشوندگی ساختار را در حین بارگذاری تجربه میکنند، غیرخطی است. مدول الاستیسیته این نوع خاک‌ها در مسیر بارگذاری از لحظه آغاز گسیختگی ساختار، تغییر می‌کند که به ازای خرد شدن ساختار خاک و پر شدن فضای خالی، مقدار آن بیشتر می‌شود. هنگامی که مقادیر اولیه و نهایی مدول الاستیسیته (قبل از آغاز شکست ساختار و پس از خرد شدن ساختار) مشخص باشد، می‌توان از مفهوم حالات آشفتگی برای توصیف رفتار تراکم پذیری حجمی خاک‌های دارای ساختار، متناسب با تغییرات مدول الاستیسیته، استفاده نمود. در این پژوهش، وضعیت خاک دارای ساختار در ابتدای بارگذاری به عنوان حالت مرجع دست نخورده در نظر گرفته شده است و حالت نهایی پس از تخریب کامل نیز به عنوان حالت مرجع کاملاً دست خورده در نظر گرفته شده است. با ارائه یک تابع حالت درون یاب، مقادیر مدول الاستیسیته در مسیر شکست ساختار مابین مقادیر مدول الاستیسیته اولیه و نهایی تعیین شده است. با استفاده از این تابع حالت تجربی، مدول الاستیسیته خاک در هر لحظه بر اساس مقادیر اولیه و نهایی مدول الاستیسیته تعیین گردیده است. سپس مدل تراکم پذیری حجمی با استفاده از مفهوم حالت آشفتگی توسعه داده شد. مدل پیشنهادی در HISS-Model اعمال شد و با داده های موجود برای آزمایش‌های برش سه محوری در خاکهای دارای ساختار، مقایسه شد. مقایسه با نتایج تجربی آزمایش های برش سه محوری نشان داد که مدل ارائه شده قادر به پیش بینی دقیق رفتار نمونهها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Constitutive Model for Structured Soils Based on HISS Model and Disturbed State Concept

نویسندگان [English]

  • Ali Farsijani 1
  • Ahad Ouria 2
1 Phd candidate of civil engineering, faculty of engineering., University of Mohaghegh Ardabili
2 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The compression behavior of structured soils after virgin yielding is nonlinear that can not be captured by a single line in semi- ogarithmic or fully-logarithmic stress-volumetric strain space. Increasing the stress level from the threshold stress of the virgin yielding initiates the crashing of the soil structure. Further crashing the structure of the soil and decreasing its void ratio increases the volumetric stiffness of the soil. Although this procedure is highly nonlinear, however it is a continuous phenomenon and can be formulated mathematically. Since the structure losing behavior of structured soils occurs between two known states, therefore, could be explained based on the disturbed state concept (DSC). According to the DSC, the behavior of complex phenomena between two reference states could be described based on their behaviors in two reference states using an appropriate state function.In this paper a constitutive model base on hierarchical single surface model (HISS) and the disturbed state concept was proposed to describe the stress-strain and the failure behavior of structured soils. The behavior of the soil at the beginning of the virgin yielding was considered as initial, relatively intact (RI), state and its behavior after fully crashed state was considered as fully adjusted (FA) state. A power form state function was proposed to describe the variation of the bulk modulus of the soil. The variable compression model was implemented in HISS model to capture the volumetric behavior of the structured soil. The proposed model verified based on the data from literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disturbed
  • state
  • concept
  • Structured
  • Soil