ارزیابی ریسک لرزه‌ای و تولید منحنی خسارت ساختمآن‌های مجهز به سیستم جداساز لاستیکی هسته-سربی در طول عمر ساختمان تحت اثر توالی‌های محتمل لرزه-پس‌لرزه در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از جداسازهای لاستیکی هسته-سربی در کاهش ریسک لرزه‌ای ساختمآن‌های واقع در شهر تهران از دو منظر فنی و اقتصادی با تمرکز بر اثر پس‌لرزه­ها در طول عمر ساختمان می‌پردازد. در این ارتباط، ابتدا سه تیپ ساختمان 5، 10 و 15 طبقه با سیستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی در نظر گرفته می‌شوند. تمامی ساختمآن‌ها در دو شرایط مختلف طراحی می‌شوند. یک بار بدون سیستم کنترلی و بار دیگر با حضور آن. در ادامه، با در نظر گرفتن گسل‌های فعال در شهر تهران و حومه آن، سناریوهای لرزه‌ای محتمل در طول عمر ساختمآن‌ها، یعنی 50 سال، شبیه‌سازی می‌شود. این شبیه‌سازی، شامل توالی‌های محتمل رخدادهای لرزه-پس‌لرزه و همچنین شتاب‌نگاشت‌های تصادفی غیرمانا مرتبط با هر رخداد می‌باشد. سپس با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت-کارلو و تولید تعداد مکفی از سناریوهای تصادفی مذکور، رفتار و پاسخ مدل‌های سازه‌ای تحت اثر توالی‌های لرزه-پس‌لرزه به کمک روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ارزیابی می‌گردد. در گام بعدی، با استفاده از مدل‌های خرابی و خسارت موجود و با در نظر گرفتن خسارت‌های ناشی از جرح و فوت، خرابی فیزیکی ساختمان و عدم بهره‌مندی از منافع مالی ناشی از عدم کارکرد ساختمان، ریسک لرزه‌ای طول عمر ساختمآن‌ها ارزیابی می‌گردد. همچنین برای اولین بار منحنی خسارت سازه‌های جداسازی شده در شهر تهران با در نظر گرفتن اثر پس‌لرزه‌ها ارائه می‌گردد. نتایج به دست آمده نشان دهنده کارایی قابل توجه سیستم جداساز لاستیکی هسته-سربی در ارتقای فنی عملکرد ساختمان و بالتبع آن کاهش معنی‌دار ریسک لرزه‌ای ساختمان می‌شود که جزییات آن در این مقاله به شرح و بررسی گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Lifetime Vulnerability Curve Development of Isolated Buildings with LRB Under Probable Mainshock-Aftershock Scenarios in Tehran

نویسنده [English]

  • Ali Khansefid
Assistant Professor, Earthquake Engineering Group, Civil Engineering Department, KN Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research deals with the application of lead rubber bearing isolation (LRB) systems in reducing the seismic risk of buildings located in Tehran metro city from technical and economic points of view. In this regard, first, three separate 5-, 10-, and 15-story buildings with the steel moment resisting frames system are considered. These models are designed in two separate scenarios: with and without the base isolation system. Next, all the active faults of Tehran and its surrounding area are considered to generate the probable earthquake scenarios in the 50-year life span of the buildings. This simulation contains the probable mainshock-aftershock event scenarios and the corresponding accelerograms for each of the generated events. Afterward, by adopting the Monte-Carlo simulation technique, an adequate number of random earthquake hazard scenarios are generated. Then, the buildings’ performances are evaluated under mainshock-aftershock sequences using the nonlinear dynamic time history analysis approach. In addition, by using the damage and loss models considering the fatality and injury, building physical damage, and time-dependent economic losses, the lifetime seismic risks of buildings are estimated. The outcomes highlight that the LRB system is well capable of improving the building behavior and hence reducing the life-cycle cost of buildings tangibly which will be elaborated in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead rubber bearing system
  • Life-cycle cost
  • Mainshock-aftershock sequences
  • Random earthquake
  • Seismic risk
[1] A. Maghsoudi-Barmi, A. Khansefid, Technical and economic evaluation of new damping and isolation seismic systems in urban projects, in: 6th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Tehran, Iran (2019) (in Persian).
[2] G.C. Marano, R. Greco, Efficiency of base isolation systems in structural seismic protection and energetic assessment, Earthquake engineering & structural dynamics, 32(10) (2003).
[3] I.V. Kalpakidis, M.C. Constantinou, A.S. Whittaker, Modelling strength degradation in lead–rubber bearings under earthquake shaking, Earthquake engineering & structural dynamics, 39(13) (2010).
[4] S. Chimamphant, K. Kasai, Comparative response and performance of base‐isolated and fixed‐base structures, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 45(1) (2016).
[5] A. Kanyilmaz, C.A. Castiglioni, Reducing the seismic vulnerability of existing elevated silos by means of base isolation devices, Engineering Structures, 143 (2017).
[6] T.Y. Yang, H. Zhang, Seismic Safety Assessment of Base-Isolated Buildings Using Lead-Rubber Bearings, Earthquake Spectra, 35(3) (2019).
[7] A. Ali, N.A. Hayah, D. Kim, S.G. Cho, Probabilistic seismic assessment of base-isolated NPPs subjected to strong ground motions of Tohoku earthquake, Nuclear Engineering and Technology, 46(5) (2014).
[8] M. Kumar, A.S. Whittaker, R.P. Kennedy, J.J. Johnson, A. Kammerer, Seismic probabilistic risk assessment for seismically isolated safety-related nuclear facilities, Nuclear Engineering and Design, 313 (2017).
[9] C.C. Yu, C. Bolisetti, J.L. Coleman, B. Kosbab, A.S. Whittaker, Using seismic isolation to reduce risk and capital cost of safety-related nuclear structures, Nuclear Engineering and Design, 326, (2018).
[10] M. Cutfield, K. Ryan, Q. Ma, Comparative life cycle analysis of conventional and base-isolated buildings,. Earthquake Spectra, 32(1) (2016).
[11] K. Goda, C.S. Lee, H.P. Hong, Lifecycle cost–benefit analysis of isolated buildings. Structural Safety, 32(1) (2010).
[12] H. Wang, D. Weng, Life-Cycle Cost Assessment of Seismically Base-Isolated Large Tanks in LNG Plants,  in: Pressure Vessels and Piping Conference (Vol. 55744, p. V008T08A005), American Society of Mechanical Engineers, USA.
[13] M. Mousazadeh, F. Pourreza, M.C. Basim, M.R. Chenaghlou, An efficient approach for LCC-based optimum design of lead-rubber base isolation system via FFD and analysis of variance (ANOVA), Bulletin of Earthquake Engineering, 18(4) (2020).
[14] A. Khansefid, A. Maghsoudi-Barmi, A. Bakhshi, Seismic performance assessment of optimally designed base isolation system under mainshock-aftershock sequences, In 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran (2019).
[15] C.H. Zhai, Z. Zheng, S. Li, X. Pan, Damage accumulation of a base-isolated RCC building under mainshock-aftershock seismic sequences, KSCE Journal of Civil Engineering, 21(1) (2017).
[16]H.P. Lee, M.S. Cho, S. Kim, J.Y. Park, K.S. Jang, Experimental study on the compressive stress dependency of full scale low hardness lead rubber bearing, Structural Engineering and Mechanics, 50(1) (2014).
[17] I. Iervolino, M. Giorgio, E. Chioccarelli, Closed‐form aftershock reliability of damage‐cumulating elastic‐perfectly‐plastic systems, Earthquake engineering & structural dynamics, 43(4) (2014).
[18] I. Iervolino, M. Giorgio, E. Chioccarelli, Markovian modeling of seismic damage accumulation. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 45(3) (2016).
[19] I. Iervolino, E. Chioccarelli, A. Suzuki, Seismic damage accumulation in multiple mainshock–aftershock sequences, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 49(10) (2020).
[20] A. Khansefid, Lifetime risk-based seismic performance assessment of buildings equipped with supplemental damping and base isolation systems under probable mainshock-aftershock scenarios, Structures, 34 (2021).
[21] A. Khansefid, Probabilistic Optimization of Structures Equipped with Active Vibration Control Systems Under Probable Mainshock-Aftershock Sequences of the Iranian Plateau, PhD dissertation, Sharif University of Technology, Tehran, Iran (2018) (In Persian).
[22] Engineering optimization research group, Probabilistic Seismic Hazard Analysis of Iran, Tehran, Iran, Iranian Planning and Budget Organization, https://iranhazard.mporg.ir/  (2020).
[23] Structural Engineering Institute, ASCE_07-16: Minimum design loads for buildingsand other structures, Viriginia, USA: ASCE (2016).
[24] C. Christopoulos, A. Filiatrault, V.V. Bertero, Principles of passive supplemental damping and seismic isolation, : Iuss press, Pavia, Italy, (2006).
[25] E. Zitzler, M. Laumanns, S. Bleuler, A tutorial on evolutionary multiobjective optimization, Metaheuristics for multiobjective optimisation, (2004).
[26] M. Ismail, F. Ikhouane, J. Rodellar, The hysteresis Bouc-Wen model, a survey, Archives of computational methods in engineering, 16(2) (2009).
[27] A.K. Chopra, Dynamics of structures, Pearson Education, India, (2011).
[28] A. Khansefid, A. Bakhshi, New model for simulating random synthetic stochastic earthquake scenarios, Journal of Earthquake Engineering, (2019).
[29] L. Danciu, K. Sesetyan, M. Demircioglu, M., Erdik, D. Giardini, OpenQuake input files of the seismogenic source model of the 2014 earthquake model of the Middle East (EMME-Project), (2016), doi:10.12686/a3.
[30] T. Anagnos, A.S. Kiremidjian, A review of earthquake occurrence models for seismic hazard analysis, Probabilistic Engineering Mechanics, 3(1) (1988).
[31] T. Utsu, Y. Ogata, The centenary of the Omori formula for a decay law of aftershock activity, Journal of Physics of the Earth, 43(1) (1995).
[32] A. Khansefid, A. Bakhshi, Statistical evaluation and probabilistic modeling of aftershock sequences of Iranian plateau, Journal of Seismology, 22(5) (2018).
[33] A. Khansefid, A., Bakhshi, A. Ansari, Empirical predictive model for generating synthetic non-stationary stochastic accelerogram of the Iranian plateau: including far-and near-field effects as well as mainshock and aftershock categorization, Bulletin of Earthquake Engineering, 17(7) (2019).
[34] S. Rezaeian, A. Der Kiureghian, Simulation of orthogonal horizontal ground motion components for specified earthquake and site characteristics, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 41(2) (2012).
[35] M. Dabaghi, A. Der Kiureghian, Simulation of orthogonal horizontal components of near‐fault ground motion for specified earthquake source and site characteristics, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 47(6) (2018).
[36] A. Khansefid, Pulse-like ground motions: Statistical characteristics, and GMPE development for the Iranian Plateau, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 134 (2020).
[37] Federal Emergency Management Agency (FEMA), HAZUS-MH 2.1 Earthquake Model Technical Manual, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., USA, (2013).
[38] Federal Emergency Management Agency, Seismic Performance Assessment of Buildings Volume 1 – Methodology Second Edition, FEMA P-58-1, Applied Technology Council, Washington D.C., USA, (2018).
[39] A. Khansefid, A. Bakhshi, Advanced two-step integrated optimization of actively controlled nonlinear structure under mainshock–aftershock sequences, Journal of Vibration and Control, 25(4) (2019).
[40] A. Khansefid, An investigation of the structural nonlinearity effects on the building seismic risk assessment under mainshock–aftershock sequences in Tehran metro city, Advances in Structural Engineering, 24(16) (2019) .
[41] Iranian Statistical Center, Iranian Statistical Yearbook 1395, Iranian Statistical Center (2017) (In Pearsian).
[42] Joint Committee of Structural Safety, Probabilistic model code: part III - resistance models, (2001), Available at:
https://www.jcss-lc.org/jcss-probabilistic-model-code/
[43] C. Robert, Casella G. Monte Carlo Statistical Methods. 2nd ed: Springer, (2004).
[44] G. Hahn, Sample Sizes for Monte Carlo Simulation, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics SMC-2 (1972).
[45] K. Porter, A beginner’s guide to fragility, vulnerability, and risk, Encyclopedia of earthquake engineering, (2015).