ارزیابی عملکرد بلند مدت عامل بازسازی کننده نفتنیک در بازیابی خصوصیات قیر پیر شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده

بررسی عملکرد قیرهای بازیابی شده توسط عوامل بازسازی کننده در حفظ و یا تخریب خواص و ویژگی‌های قیر در دوره بعدی خدمت‌دهی روسازی کاملاً محدود می‌باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی تاثیر آنی و بلند مدت عامل بازسازی کننده نفتنیک در برگشت خصوصیات قیر پیر شده می‌باشد. در این تحقیق از آزمایش‌های جداسازی اجزاء قیر و طیف‌سنج مادون قرمز جهت بررسی خصوصیات شیمیایی، آزمایش‌های درجه نفوذ، نقطه نرمی، ویسکوزیته چرخشی جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و آزمایش‌های خزش و بازیابی قیر در چند سطح تنش و جاروب دامنه خطی جهت بررسی خصوصیات رئولوژیکی نمونه‌های قیر استفاده شد. جهت ارزیابی عملکرد بلند مدت عامل بازسازی کننده، قیر بازیابی شده توسط آزمایش شبیه‌ساز پیرشدگی تحت پیرشدگی بلند مدت قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از عامل بازسازی کننده نفتنیک در مقدار بهینه باعث بازیابی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و رئولوژیکی قیر پیر شده تا سطح قیر پایه شده است. عامل بازسازی کننده نفتنیک کاهش 38 درصدی شاخص کلوئیدی قیر پیر شده را نتیجه می‌دهد که نشان دهنده‌ی نرم‌تر شدن قیر پیر شده و پایداری ساختار کلوئیدی آن می‌باشد. همچنین این ماده مقاومت شیارشدگی قیر پیر شده را تا سطح قیر پایه کاهش می‌دهد. افزایش محدود CI ناشی از پیرشدگی در قیر بازیابی شده، بیانگر آن است که عامل بازسازی کننده نفتنیک عملکرد مناسبی در حفظ پایداری ساختار کلوئیدی قیر در بلند مدت داشته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که استفاده از عامل بازسازی کننده نفتنیک باعث بهبود عملکرد خستگی قیر بازیابی شده در بلند مدت نسبت به قیر پایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the long-term performance of naphthenic recycling agent in restoring the properties of aged bitumen

نویسندگان [English]

  • hassan ziari 1
  • صادق بنانژاد 1
  • محمد علی زیاری 2
1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده [English]

Investigating the performance of bitumen restored by recycling agents in maintaining or destroying the properties and characteristics of bitumen in the next period of pavement service is completely limited. The aim of this research was to evaluate the immediate and long-term effect of a naphthenic recycling agent in restoring the properties of aged bitumen. In this research, bitumen separation and infrared spectroscopy experiments to investigate the chemical properties of bitumen samples, Penetration, Softening Point, Rotational Viscometer, Multiple Stress Creep Recovery and Linear Amplitude Sweep were used to evaluate the physical and rheological properties of bitumen samples. To evaluate the long-term performance of the recycling agent, the restored bitumen was to long-term aged by aging simulation test. The results show that the use of naphthenic recycling agent in the optimal amount has restored the chemical, physical and rheological properties of aged bitumen to the base bitumen level. The naphthenic recycling agent results in a 38% reduction in the CI of aged bitumen, which indicates that the aged bitumen is softer and its colloidal structure is stable. It also reduces the rutting resistance of aged bitumen to the level of base bitumen. The limited increase in CI due to aging in restored bitumen indicates that the naphthenic recycling agent has performed well in maintaining the stability of the colloidal structure of bitumen in the long term. The results also show that the use of naphthenic recycling agent improves the fatigue performance of restored bitumen in the long term compared to base bitumen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aging
  • Long-term performance
  • Recycling agent
  • Rutting
  • Fatigue