شبیه سازی انفجار سازه‌های زیر زمینی برای کاربردهای مختلف به روش تفاضل محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد، ایران

2 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران .

3 ارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحلیل سازه‌های زیرزمینی تحت انفجار با توجه به پیچیدگی بارگذاری دینامیکی انفجار و رفتار خاک دارای چالش‌هایی می‌باشد. با توجه به نقش سازه‌های زیرزمینی به عنوان پناهگاه و آسیب‌پذیری این سازه‌ها در برابر بارهای انقجاری، نیاز به بررسی و تحلیل اثر انفجار بر این سازه‌ها احساس می‌شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر فاصله پرتابه انفجاری از سازه زیرزمینی و قطر کره انفجاری بر سازه زیرزمینی می‌باشد. بدین منظور با استفاده از روش تفاضل محدود و تحلیل دینامیکی سازه زیرزمینی برای فاصله‌های مختلف پرتابه انفجاری و قطرهای مختلف کره انفجاری شبیه‌سازی گردید. در این مطالعه انتشار امواج انفجار به صورت کره ای با اعمال فشار انفجار بر دیواره کره انفجاری در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش فاصله سازه زیرزمینی از مرکز انفجار، فشار بیشینه خاک بر روی سیستم نگهداری و همچنین گشتاور خمشی و نیروی محوری در تاج و دیواره سازه نگهداری تونل بصورت نمایی کاهش می‌یابند. همچنین پس از رسیدن موج انفجار به سیستم نگهداری تونل، جابجایی و سرعت عمودی ذرات سیستم نگهداری در تاج تونل (که دقیقاً زیر مرکز کره انفجاری قرار دارد) بیشترین مقدار را دارد. با افزایش قطر کره انفجاری، گشتاور خمشی در تاج و دیواره تونل تقریباً بصورت خطی افزایش می‌یابد که این شیب برای تاج تونل سه برابر دیواره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Underground Structures Explosion using Finite Difference Method for Different Applications

نویسندگان [English]

  • Ashkan Gholipoor noroozi 1
  • Moein Mohammadizadeh 2
  • shayan sakipour 3
1 Phd Student,Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Msc,Geotechnical Engineering,Faculty of Civil Engineering,Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Analysis of underground structures under blast has challenges due to the complexity of blast dynamic loading and soil behavior. Due to the role of underground structures as a shelter and the vulnerability of these structures to explosive loads, it is vital to investigate and analyze the effect of explosions on these structures. The aim of this study is to investigate the effect of explosive projectile distance from the underground structure and the diameter of the explosive sphere on the underground structure. For this purpose, using the finite difference method and dynamic analysis, the underground structure was simulated for different distances of the explosive projectile and different diameters of the explosive sphere. In this study, the propagation of explosion waves in a spherical manner was considered by applying an explosion pressure on the wall of the explosive sphere. The results show that with increasing the distance of the underground structure from the center of the explosion, the maximum soil pressure on the maintenance system as well as the bending moment and axial force in the canopy and wall of the tunnel maintenance structure decrease exponentially. In addition, after the explosion wave reaches the tunnel maintenance system, the displacement and vertical velocity of the storage system particles in the tunnel crown is the highest. As the diameter of the explosive sphere increases, the bending moment at the crown and wall of the tunnel increases almost linearly, which is three times the slope for the tunnel crown

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic analysis
  • Projectile
  • Explosion
  • Underground Structure
  • numerical method