حذف نیترات از پساب شهری در فرآیند جذب سطحی بر روی کربن فعال پوست پرتقال اصلاح شده با کیتوسان و ذرات آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

حذف نیترات از آب‌های آلوده یکی از مباحث مهم زیست محیطی است. هدف از این مطالعه، حذف نیترات از پساب شهری توسط کربن فعال پوست پرتقال اصلاح شده با کیتوسان سنتز شده از پوست میگو و آهن (ш) کلراید می‌باشد. شناسایی گروه‌های عاملی کربن فعال به وسیله‌ی FTIR، مورفولوژی حفرات کربن سنتز شده توسطSEM و خواص تخلخلی با آنالیز BET بررسی شد. نتایج شناسایی بیانگر ساختار متخلخل و با گروه‌های عاملی مختلف کربن فعال اصلاح شده است. از مدل‌های سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، نفوذ درون‌ذره‌ای و بوید به منظور توصیف داده‌های سینتیکی و همچنین ایزوترم‌های لانگمویر، فروندلیچ و دوبینین- رادوشکوویچ برای توصیف داده‌های تعادلی جذب استفاده گردید. اثر پارامترهای pH و مقدار جاذب بررسی شد و نتایج نشان داد که pH=2 و مقدار جاذب 0.2 گرم در 50 میلی لیتر محلول شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر حذف نیترات می‌باشند. نتایج نشان داد که جذب از سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند (1 R2=). همچنین در بین ایزوترم‌های مورد بررسی، مدل لانگمویر جذب نیترات بر روی کربن فعال سنتز شده را بخوبی توصیف نمود (9999/0R2=) و حداکثر ظرفیت جذب 157/263 میلی‌گرم برگرم کربن فعال بود. این رفتار به‌معنی جذب تک لایه و غالب بودن مکانیسم جذب شیمیایی است. مقدار جذب نیترات با کاهش دما افزایش یافت که نشان‌دهنده‌ی گرمازا بودن واکنش می‌باشد. راندمان حذف نیترات با کربن فعال اصلاح شده % 58/99 برآورد شد. به‌طور کلی میتوان گفت کربن‌فعال اصلاح شده می‌تواند کاندیدی برای استفاده در مقیاس صنعتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nitrate removal from municipal effluent in the adsorption process on activated carbon of orange peel modified with chitosan and iron particles

نویسندگان [English]

  • hakimeh sharififard 1
  • Khadijeh Amirsadat 2
  • asghar lashanizadegan 2
1 Chemical Engineering department, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Chemical engineering department, yasouj university, yasouj
چکیده [English]

Nitrate removal from polluted waters is one of the most important environmental issues. The aim of this study was to remove nitrate from municipal effluent by activated carbon of orange peel modified with chitosan synthesized from shrimp peel and iron (ш) chloride. Identification of activated carbon functional groups by FTIR, the morphology of carbon cavities by SEM, and porosity properties were investigated by BET analysis. The characterization results indicate a porous structure with different functional groups of modified activated carbon. Pseudo-first-order, pseudo-second-order, intra-particle, and Boyd kinetic models were used to describe the kinetic data, as well as Langmuir, Freundlich, and Dubinin-Radushkevitch isotherms to describe the adsorption equilibrium data. The effect of pH and the amount of adsorbent was investigated and the results showed that pH = 2 and the amount of adsorbent 0.2 g in 50 ml of solution are the optimal conditions to achieve maximum nitrate removal. The results showed that the adsorption followed the pseudo-second-order kinetics (R2 = 1). Also, among the studied isotherms, Langmuir model described well the adsorption of nitrate onto synthesized activated carbon (R2 = 0.999) and the maximum adsorption capacity was 263.157 mg/g activated carbon. This behavior means the adsorption of the monolayer and the predominance of the chemical adsorption mechanism. Nitrate uptake increased with decreasing temperature, indicating that the reaction was exothermic. Nitrate removal efficiency with modified activated carbon was estimated to be 99.58%. In general, it can be said that modified carbon can be a candidate for use on an industrial scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nitrate
  • Adsorption
  • activated carbon
  • Urban Wastewater
  • removal efficiency