بررسی تأثیر ترکیب الیاف گوناگون بر تراکم و مقاومت فشاری محدود نشدة خاک رس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی و احد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 گروه زمین شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران

چکیده

در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی بر روی خاک مسلح به الیاف مختلف انجام شده است. لیکن در اکثر این تحقیقات از یک نوع الیاف استفاده گردیده و کمتر به مسائل ترکیبی الیاف گوناگون پرداخته شده است. همچنین استفاده از الیاف ضایعاتی از نظر اقتصادی و محیط زیست نیز، کمتر مورد توجه بوده است. لذا در این تحقیق به بررسی مقاومت برشی خاک رس با استفاده از 5 نوع الیاف شامل: فولاد صنعتی، فولاد ضایعاتی، شیشه، پلی‌پروپیلن و کاه بصورت تکی و ترکیبی پرداخته شده است. روند تحقیق به این صورت است که ابتدا یک طرح شاهد از خاک بدون الیاف تهیه شده است. سپس، نمونه‌هایی از خاک، با الیاف‌های ذکر شده بصورت تکی با مقادیر 5/0، 75/0 و 1%، تهیه شده است. و در مرحلة سوم، نمونه‌هایی از خاک با الیاف‌، بصورت ترکیب دوتایی شامل: فولاد صنعتی و شیشه، فولاد صنعتی و پلی‌پروپیلن، شیشه و پلی‌پروپیلن، فولاد ضایعاتی و کاه با درصد‌های وزنی (25/0 و 75/0)، (5/0 و 5/0) و (75/0 و 25/0)، تهیه شده است. در نهایت وزن واحد حجم و مقاومت فشاری تک محوره‌ی کلیه‌ی طرح‌ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که در بین نمونه‌های ساخته شده با یک نوع الیاف، شیشه با مقدار 1%، بیشترین وزن واحد حجم و مقاومت فشاری، و در بین ترکیب‌های دوتایی، ترکیب‌ فولاد صنعتی و شیشه، با مقدار (75/0 و 25/0%)، بیشترین وزن واحد حجم و با مقدار (25/0 و 75/0%)، بیشترین مقاومت فشاری حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Fiber Composition on the Density and Unconfined Compressive Strength of Clay

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Sadrarhami 1
  • Rassoul Ajalloeian 2
1 Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University of Najafabad Branch, Isfahan, Iran
2 Department of Geology- University of Isfahan
چکیده [English]

In recent years, a lot of research has been done on fiber reinforced soil. However, in most of these studies, one type of fiber has been used and less attention has been paid to fiber composition issues. Also, the use of waste fibers has been less considered economically and environmentally. Therefore, in this study, the shear strength of soil clay has been investigated using 5 types of fibers including: industrial steel, scrap steel, glass, polypropylene and straw individually and in combination. The research process is that first a control design is prepared from fiber-free soil. Then, soil samples were prepared with the mentioned fibers individually in the amounts of 0.5, 0.75 and 1%. And in the third stage, samples of soil with fibers, in dual composition including: industrial steel and glass, industrial steel and polypropylene, glass and polypropylene, scrap steel and straw with weight percentages of 0.25 and 0.75, 0.5 and 5 / 0, 0.75 and 0.25, have been prepared. Finally, the maximum specific gravity and uniaxial compressive strength of all designs have been studied and compared.
The results of this study showed that among the samples made with one type of fiber, glass with a value of 1%, the highest specific gravity and compressive strength, and among binary compounds, a combination of industrial steel and glass with a value of 0.75 and 25 0.%, the highest specific gravity and with 0.25 and 0.75%, the highest compressive strength is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay
  • Uniaxial compressive strength
  • Density
  • Fiber
  • Dual Compound