تعیین الگوی بهینه بار لغزش میراگرهای اصطکاکی پال با احتساب اندرکنش خاک و سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران .

چکیده

در طراحی‌­های مهندسی، تحلیل سازه‌­ها عموما با فرض بستر صلب انجام می­شود. در حالی که وارد کردن اثر انعطاف‌­پذیری بستر سازه در پاسخ و خصوصیات دینامیکی سازه‌­ها حائز اهمیت است. معرفی راهکارهای مختلف برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای دینامیکی یکی دیگر از مسائل مهم در طراحی­‌های مهندسی است که در این مقاله از سیستم غیرفعال میراگر اصطکاکی پال استفاده شده­ است. در تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته روش‌­های بهینه­‌سازی گوناگونی برای طراحی بهینه میراگرهای اصطکاکی استفاده شده ­است ولی در اکثر این روش­‌ها برای میراگرهای اصطکاکی اثر اندرکنش خاک-سازه لحاظ نشده است در حالی که در هنگام زلزله اثرات متقابل خاک و سازه حائز اهمیت می‌­باشد. از اهداف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اندرکنش خاک-سازه بر بهینه­‌سازی میراگرهای اصطکاکی می‌­باشد. نیروها و تغییر مکان­‌های واقعی یک سازه تحت اثر حرکت­‌های لرزه­‌ای سطح آزاد را می‌­توان با لحاظ کردن اثرات اندرکنش تعیین نمود. در این راستا در این مقاله قاب­‌های دو بعدی 4، 8 و 12 طبقه مجهز به میراگر در نرم‌افزار تحلیل غیرخطی سازه‌ها به روش تاریخچه زمانی غیرخطی یکبار با در نظر گرفتن اثر اندرکنش و با معرفی سه الگوی مختلف بارگذاری جانبی و بار دیگر بدون اثر آن مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌­دهد در نظر گرفتن این موضوع با لحاظ الگوی بار لغزش مثلثی تجمعی در عمده موارد سبب افزایش اتلاف انرژی ورودی زلزله توسط این نوع میراگرها گردیده ­است. همچنین بسته به نوع الگوی بار، رکورد اعمالی و ارتفاع سازه، کاهش هم مشاهده شده است که در بخش نتایج بدان اشاره گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal Slip Load Pattern of Pall Friction Dampers considering Soil-Structure interaction

نویسندگان [English]

  • Farnaz Rafie
  • Hamed Hamidi
  • Javad Vaseghi amiri
Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

In engineering designs, structural analysis is generally performed assuming a rigid base. While introducing the effect of structural substrate flexibility on the response and dynamic properties of structures is important. Introducing different solutions to reduce the response of the structure against dynamic forces is another important issue in engineering designs. In this paper, the passive Pall friction damper system has been used for this purpose. In the researches that have been done so far, various optimization methods have been used for the optimal design of friction dampers, but in most of these methods, the effect of soil-structure interaction has not been considered for friction dampers, while in earthquake soil-structure interactions are important. One of the main objectives of this study is to investigate the effect of soil-structure interaction on the optimization of friction dampers. The actual forces and displacements of a structure due to free-surface seismic movements can be determined by considering the effects of soil-structure interaction. In this regard, in this paper, two-dimensional frames of 4, 8, and 12 floors equipped with dampers were analyzed in nonlinear structural analysis software under seven accelerometers using the nonlinear time history method once, considering the effect of soil-structure interaction and introducing 3 Different lateral loading patterns and again without this effect. The results show that considering this issue in terms of cumulative triangular slip load pattern has increased the loss of earthquake input energy. Also, depending on the type of load pattern, the applied record and the height of the structure, a decrease has been observed, which is mentioned in the results section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pall Friction Damper
  • Soil-Structure Interaction
  • Optimal Slip Load Pattern
  • Winkler Method
  • Nonlinear Dynamic Analysis
[1] B.A. Bolt, Seismic input motions for nonlinear structural analysis, ISET journal of earthquake technology, 41(2) (2004) 223-232.
[2] S. Akhondzade, A.H. Hasaniye, M.R. Mashayekhi, Investigation of active algorithm in structures equipped with tuned mass damper (TMD), in, Pardisan Higher Education Institute, 3282 (In Persian), Babolsar, 1391.
[3] C. Pasquin, N. Leboeuf, R.T. Pall, A. Pall, Friction dampers for seismic rehabilitation of Eaton’s building, Montreal, in, 2004, pp. 1-2.
[4] L.M. Moreschi, M.P. Singh, Design of yielding metallic and friction dampers for optimal seismic performance, Earthquake engineering & structural dynamics, 32(8) (2003) 1291-1311.
[5] J. Vaseghi, S. Navaei, B. Navayinia, F. Roshantabari, A parametric assessment of friction damper in eccentric braced frame, International Journal of Civil and Environmental Engineering, 3(10) (2009) 361-365.
[6] L. Tirca, J.D. Morales, G.L. Guo, L. Chen, Optimal design of friction dampers for multistorey buildings, in, 2010.
[7] J. Vaseghi Amiri, H. Rahimi, Investigation of Optimal Slip Percentage of Pall Friction Dampers in Steel Buildings Improved with Dampers Based on Energy Concepts, in, Iranian Association of Steel Structures (In Persian), Tehran, 1391.
[8] M. Mohamadniya, J. Vaseghi Amiri, Investigation of the effect of removing Pall friction dampers in steel frame floors with cross bracing with constant slip force distribution, in, Tabriz Association of Architects (In Persian), Tabriz, 1391.
[9] L.F.F. Miguel, L.F.F. Miguel, R.H. Lopez, Robust design optimization of friction dampers for structural response control, Structural Control and Health Monitoring, 21(9) (2014) 1240-1251.
[10] P.H. Sarjou, N. Shabakhty, Effect of the improved pall friction damper on the seismic response of steel frames, Engineering, Technology & Applied Science Research, 7(4) (2017) 1833-1837.
[11] F. Taiyari, F.M. Mazzolani, S. Bagheri, Damage-based optimal design of friction dampers in multistory chevron braced steel frames, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 119 (2019) 11-20.
[12] M. Moradi, H. Tavakoli, Assessment of Energy Balance on Steel Structure with Pall Damper under Blast Loading, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(10) (2019) 2-2.
[13] V. Barzegar, S. Laflamme, A. Downey, M. Li, C. Hu, Numerical evaluation of a novel passive variable friction damper for vibration mitigation, Engineering Structures, 220 (2020) 110920-110920.
[14] H. Jarrahi, A. Asadi, M. Khatibinia, S. Etedali, Optimal design of rotational friction dampers for improving seismic performance of inelastic structures, Journal of Building Engineering, 27 (2020) 100960-100960.
[15] I.H. Mualla, Parameters influencing the behavior of a new friction damper device, in, International Society for Optics and Photonics, 2000, pp. 64-74.
[16] N. Nabid, I. Hajirasouliha, M. Petkovski, A practical method for optimum seismic design of friction wall dampers, Earthquake Spectra, 33(3) (2017) 1033-1052.
[17] E. Zamani Beydokhti, A.M. Taghavi, H. Kouhestanian, Probabilistic seismic Assessment of RC buildings with considering the effect of soil structure interaction, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 53(5) (2021) 21-21.
[18] A.H. Jafarieh, M.A. Ghannad, The Effects of Nonlinear Behavior of Soil and Foundation Uplift on Seismic Response of Inelastic SDOF Structures, Journal of Structural and Construction Engineering,  (2019).