بررسی اثر ویژگی‌های فردی و پنداری بر تواتر تخلف سرعت غیرمجاز: مطالعه موردی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 تهران, خیابان حافظ, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده عمران و محیط زیست,

چکیده

سرعت غیرمجاز به عنوان پرتکرارترین تخلف رانندگی در شهر تهران، علت 21 درصد از تصادفات سه‌ماهه اول سال 1398 استان تهران شناخته شده است. سرعت رانندگی تابع متغیرهای فردی رانندگان است که این مطلب برای شهر تهران تا کنون تنها بصورت محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه قصد دارد با بررسی تواتر تخلف سرعت غیرمجاز با استفاده از ویژگی‌های فردی و پنداری مرتبط با رانندگان، رانندگان پر خطر را شناسایی نماید. در این راستا، اطلاعات 470 نفر از ساکنین شهر تهران در سال‌های 1397 و 1398 جمع‌آوری و مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل شمارش پرصفر دوجمله‌ای منفی با سطح اهمیت 1 درصد نشان می‌دهد که طول زمان فعالیت فیزیکی و ورزش در هفته (مثبت)، داشتن پندارهایی شامل کندرو بودن رانندگان دیگر (مثبت) و غیراخلاقی دانستن تخلف رانندگی (منفی) بر احتمال وقوع تخلف سرعت غیرمجاز اثرگذار بوده و به طور غیرمستقیم بر تواتر تخلف سرعت غیرمجاز اثر می‌گذارند. همچنین، متغیرهای تأخیر داشتن در بیشتر سفرهایی که فرد ملزم به رانندگی است (مثبت)، سابقه رانندگی کمتر از پنج سال (منفی) و داشتن بیمه بدنه خودرو (مثبت) به طور مستقیم بر تواتر تخلف سرعت غیرمجاز اثرگذار هستند. جهت بهبود وضعیت تخلفات در سطح شهر تهران پیشنهاد می‌شود با بازنگری در قوانین، سخت‌گیری بیشتری برای متخلفین پرتکرار و حذف برخی از امتیازهای رایج برای آن‌ها؛ مانند بیمه بدنه، در نظر گرفته شود. همچنین، تشکیل ساختار آموزشی نظام‌مند در زمینه آگاه‌سازی همگانی نسبت به تخلفات به صورت دوره‌ای -به ویژه برای رانندگان با سابقه بیشتر از پنج سال- می‌تواند موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of individual characteristics and attitudes on the frequency of speeding: A case study of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Movahed 1
  • Ali Shafaat 2
  • Meeghat Habibian 3
1 Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor at Shahid Beheshti University, Faculty of Architecture and Urban Design, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Speeding -as the most frequent driving violation- has been the cause of 21% accidents in the first three months of 1398 in Tehran. Over speeding behavior has roots in drivers’ individual attitudes which has not been studied enough for drivers in Tehran. This study examined the association between speeding violation frequency and drivers' attributes including socioeconomic characteristics and their attitudes toward driving. A Zero-inflated negative binomial regression model was built using a cohort of 470 adult drivers data the number of tickets they received in three month periods and their individual attributes. Results show that hours of physical activity and exercise per week, some perceptions such as "other drivers move slowly" and "Traffic violations are an immoral act" affect the occurrence and the frequency of speeding. Besides, having delays in most trips that require driving, less than five years of driving experience and having vehicle body insurance directly affect the frequency of speeding. Based on the results, it can be concluded that reviewing the rules can be effective in reducing speeding violations, for instance, adding some penalties in body insurance contracts for the number of speeding violations. Also, education courses for raising public awareness toward violations can be effective, especially for drivers with more experiences and speeding violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driving violations
  • speeding violation
  • individual characteristics
  • attitudes
  • zero-inflated negative binomial regression model