ارزیابی اثر افزودنی دوگانه پودر لاستیک و PET به ‌صورت عددی و آزمایشگاهی در مخلوط آسفالتی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده عمران، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران .

چکیده

استفاده از دو ماده پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) و پودر لاستیک (CR) به ‌صورت هم‌زمان در مخلوط‌های آسفالتی به دلیل بهره بردن هم‌زمان از خاصیت نرم شدگی پودر لاستیک و سخت شدگی پلی‌اتیلن ترفتالات، می‌تواند منجر به حذف این دو ماه از طبیعت و ساخت مخلوط آسفالتی مقاوم‌تر با بهره‌مندی حداکثری از دو افزودنی CR و PET گردد. بدین منظور، درصدهایی از دو افزودنی با مقادیر (0 و 100) %، (25 و 75) %، (50 و 50) %، (75 و 25) % و (100 و 0)% با هم ترکیب ‌شده و افزودنی را شکل داده­اند که در دو درصد 10 و 15 درصد وزنی قیر به مخلوط اضافه ‌شده‌اند، برای بررسی مخلوط­های اصلاح ‌شده، از آزمایش­های مدول برجهندگی، خزش دینامیکی، حساسیت رطوبتی و ITS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داده است که ماده‌ی معرفی‌ شده دارای مشخصات مطلوب بوده است، به‌ طوری ‌که استفاده از دو افزودنی به ازای 15% افزودنی دوگانه به قیر مصرفی، منجر به افزایش1/5 درصدی مدول برجهندگی و میزان خزش دینامیکی می‌گردد، همچنین مقدار کشش غیرمستقیم در حالت خشک به میزان 1/14 برابر نمونه شاهد می‌شود که مقدار افزودنی در این نمونه 25% پودر لاستیک و 75% پلی‌اتیلن ترفتالات می‌گردد. از طرفی برای آزمایش حساسیت رطوبتی، نمونه حاوی 10 درصد پودر لاستیک تنها باعث بهبود حدود 11 درصدی حساسیت رطوبتی مخلوط می­‌شود. در نهایت، از شیوه شبکه عصبی به ‌منظور برآورد نتایج آزمایشگاه استفاده ‌شده است و دقت مدل سنجیده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the dual additive effect of rubber powder and PET numerically and laboratory in Hot asphalt mixture

نویسندگان [English]

  • amirhossain ameri 1
  • M. Ameri 1
  • Hamid Shaker 1
  • Faezeh jafari 2
  • Baitollah Badarloo 3
1 graduated from civil engineering department , Iran university of science and technology
2 Department of Civil Engineering, Malayer University, Malayer, Iran
3 Assistant professor in structural Eng., Department of Civil Engineering, Qom University of Technology (QUT), Qom, Iran
چکیده [English]

Utilizing Polyethylene Terephthalate (PET) and Crumb Rubber (CR) together in asphalt mixtures may result in the omission of these two materials from the environment and the formation of more resilient asphalt, enjoying the simultaneous softening quality of crumb rubber (CR) and hardening quality of polyethylene terephthalate (PET). Therefore, the two additives were combined in (0 and 100) %, (25 and 75) %, (50 and 50) %, (75 and 25) %, and (100 and 0) %, and the mixture was formed. Two additives were added to the mixture in 10% and 15% by weight of bitumen. Resilient Modulus Testing, Dynamic Creep Test, Moisture Sensitivity, and ITS Method were used to assess the modified mixture. Results revealed that the recommended material had the desired characteristics so that the use of every 15% Dual-use Additives of Crumb Rubber (CR) and Polyethylene Terephthalate (PET) to bitumen used leads to a 1.5% increase in Resilient Modulus and Dynamic Creep. Moreover, Indirect Tension in the dry state will be 1.14 times of the control sample (Crumb Rubber (CR): 25% and Polyethylene Terephthalate (PET): 75%). For the Moisture sensitivity test, the sample including 10 % of Crumb Rubber (CR) alone can cause an increase in the moisture sensitivity by 11%. Finally, the neural network method is used to estimate the lab results and evaluate the model's accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crumb Rubber (CR)
  • Polyethylene Terephthalate (PET)
  • Asphalt Mixture
  • Neural Network
  • Experimental Data Analysis
 [1]. Xiao F, Zhao W, Gandhi T, Amirkhanian SN. Influence of antistripping additives on moisture susceptibility of warm mix asphalt mixtures. Journal of Materials in Civil Engineering. 2010 Oct;22(10):1047-55.
[2]. Jahanian HR, Shafabakhsh GH, Divandari H. Performance evaluation of Hot Mix Asphalt (HMA) containing bitumen modified with Gilsonite. Construction and Building Materials. 2017 Jan 30;131:156-64.
]3[. فخری، منصور. (1385)، " کاربرد پلیمر در بهبود خواص قیرها و مخلوط‌های آسفالتی"، تهران، پژوهشکده حمل‌ونقل
[4]. Ameri M, Nemati M, Shaker H. Experimental and numerical investigation of the properties of the Hot Mix Asphalt Concrete with basalt and glass fiber. Frattura ed Integrità Strutturale. 2019 Aug 30;13(50):149-62.
[5]. Ameri M, Nasr D. Performance properties of devulcanized waste PET modified asphalt mixtures. Petroleum Science and Technology. 2017 Jan 2;35(1):99-104.
[6]. Naskar M, Chaki TK, Reddy KS. Effect of waste plastic as modifier on thermal stability and degradation kinetics of bitumen/waste plastics blend. Thermochimica Acta. 2010 Sep 20;509(1-2):128-34.
[7]. Ahmadinia E, Zargar M, Karim MR, Abdelaziz M, Ahmadinia E. Performance evaluation of utilization of waste Polyethylene Terephthalate (PET) in stone mastic asphalt. Construction and Building Materials. 2012 Nov 1;36:984-9.
[8]. Ameri M, Nasr D. Properties of asphalt modified with devulcanized polyethylene terephthalate. Petroleum Science and Technology. 2016 Aug 17;34(16):1424-30.
[9]. Ameri A, Ameri M, Shaker H, Karamroudi M. Laboratory Evaluating of Physical and rheological properties of modified bitumen Containing Crumb rubber and EVA. Journal of Transportation Infrastructure Engineering. 2020 Oct 22;6(3):1-2.
[10]. Farazmand P, Hayati P, Shaker H, Rezaei S. Relationship between microscopic analysis and quantitative and qualitative indicators of moisture susceptibility evaluation of warm-mix asphalt mixtures containing modifiers. Frattura ed Integrità Strutturale. 2020;14(51):215-24.
[11]. Ameri M, Mohammadi R, Mousavinezhad M, Ameri A, Shaker H, Fasihpour A. Evaluating Properties of Asphalt Mixtures Containing polymers of Styrene Butadiene Rubber (SBR) and recycled Polyethylene Terephthalate (rPET) against Failures Caused by Rutting, Moisture and Fatigue. Frattura ed Integrità Strutturale. 2020 May 19;14(53):177-86.
[12]. Liu S, Cao W, Fang J, Shang S. Variance analysis and performance evaluation of different crumb rubber modified (CRM) asphalt. Construction and Building Materials. 2009 Jul 1;23(7):2701-8.
[13]. Kök BV, Çolak H. Laboratory comparison of the crumb-rubber and SBS modified bitumen and hot mix asphalt. Construction and Building Materials. 2011 Aug 1;25(8):3204-12.
[14]. Hamad GS, Jaya RP, Hassan NA, Aziz MM, MohdYusak MI. Influences of Crumb Rubber Size on Hot Mix Asphalt Mixtures (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).
[15]. Wulandari PS, Tjandra D. Use of crumb rubber as an additive in asphalt concrete mixture (Doctoral dissertation, Petra Christian University).
[16]. Wang H, Liu X, Zhang H, Apostolidis P, Scarpas T, Erkens S. Asphalt-rubber interaction and performance evaluation of rubberised asphalt binders containing non-foaming warm-mix additives. Road Materials and Pavement Design. 2018 Dec 28:1-22.
[17]. Yusof NA, Ibrahim A, Noor MH, Tahir NM, Yusof NM, Abidin NZ, Osman MK. Deep convolution neural network for crack detection on asphalt pavement. InJournal of Physics: Conference Series 2019 Nov (Vol. 1349, No. 1, p. 012020). IOP Publishing.
[18]. Nivedya MK, Mallick RB. Artificial neural network-based prediction of field permeability of hot mix asphalt pavement layers. International Journal of Pavement Engineering. 2018 Sep 15:1-2.
[19]. Hoang ND, Nguyen QL. Automatic recognition of asphalt pavement cracks based on image processing and machine learning approaches: a comparative study on classifier performance. Mathematical Problems in Engineering. 2018;2018.
[20]. Asi IM. Laboratory comparison study for the use of stone matrix asphalt in hot weather climates. Construction and Building Materials. 2006 Dec 1;20(10):982-9.
[21]. Ishigami, A., Kodama, Y., Wagatsuma, T., & Ito, H. (2017). Evaluation of Structures and Morphologies of Recycled PC/PET Blends Fabricated by High-Shear Kneading Processing. International Polymer Processing, 32(5), 568-573.
[22] Peinado, V., Castell, P., García, L., & Fernández, Á. (2015). Effect of extrusion on the mechanical and rheological properties of a reinforced poly (lactic acid): reprocessing and recycling of biobased materials. Materials, 8(10), 7106-7117.
[23]. Al-Qadi IL, Yoo PJ, Elseifi MA, Nelson S. Creep behavior of hot-mix asphalt due to heavy vehicular tire loading. Journal of engineering mechanics. 2009 Nov;135(11):1265-73.
 [24]. ASTM D. 4123-82,“. Standard test method for indirect tension test for resilient modulus of bituminous mixtures. 1995.
[25]. Tjaronge MW, Irmawaty R, Hustim M. Effect of portland composite cement and buton granular asphalt on indirect tensile strength of emulsified asphalt cold mix using limestone aggregate. InIOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 Jan (Vol. 419, No. 1, p. 012048). IOP Publishing.
[26]. Ghanei A, Jafari F, Khotbehsara MM, Mohseni E, Tang W, Cui H. Effect of nano-CuO on engineering and microstructure properties of fibre-reinforced mortars incorporating metakaolin: experimental and numerical studies. Materials. 2017 Oct;10(10):1215.
[27]. Khotbehsara, M. M., Miyandehi, B. M., Naseri, F., Ozbakkaloglu, T., Jafari, F., & Mohseni, E. (2018). Effect of SnO2, ZrO2, and CaCO3 nanoparticles on water transport and durability properties of self-compacting mortar containing fly ash: Experimental observations and ANFIS predictions. Construction and Building Materials158, 823-834.
[28]. Badarloo, B., Kari, A., & Jafari, F. (2018). Experimental and Numerical Study to Determine the Relationship between Tensile Strength and Compressive Strength of Concrete. Civil Engineering Journal4(11), 2787-2800.
[29]. Ameri, M., Shaker, H., Badarloo, B., & Jafari, F. (2020). Numerical and Experimental Investigation on the Modified of Hot Mix Asphalt Concrete Containing Crumb Rubber and Waste Pet. Tehnički vjesnik27(4), 1186-1193.