بررسی خواص بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی و لاستیک ضایعاتی به همراه میکروسیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی بتنی و لاستیک ضایعاتی به همراه میکروسیلیس می باشد. بدین منظورسنگدانه های بازیافتی بتنی به میزان 0، 25، 50و 100درصد وزنی جایگزین درشت دانه و میکروسیلیس به میزان 10 درصد وزنی سیمان، جایگزین سیمان شده است. همچنین در دو نمونه آزمایشگاهی یکی در حالت بدون سنگدانه بازیافتی بتنی و دیگری دارای 50 درصد سنگدانه بازیافتی بتنی از لاستیک ضایعاتی به میزان 30 درصد حجمی ماسه جایگزین سنگ دانه ریز، استفاده شده است. در گام بعدی اسلامپ، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، نمودار تنش-کرنش، چگالی و نفوذپذیری نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که وجود سنگدانه های بازیافتی سبب کاهش 2/3 تا 5/14 درصدی مقاومت فشاری و همچنین افزودن پودر لاستیک به نمونه دارای 50 درصد سنگدانه بازیافتی، سبب کاهش 71درصدی مقاومت فشاری نسبت به نمونه مرجع (نمونه با سنگدانه های طبیعی بدون میکروسیلیس) شده است. همه ی نمونه های دارای میکروسیلیس نسبت به نمونه های مشابه بدون میکروسیلیس، مقاومت فشاری بیشتری دارند. بیشترین مقاومت فشاری مربوط به نمونه ی دارای25 درصد سنگدانه بازیافتی و میکروسیلیس است که نسبت به نمونه مرجع 6/9 درصد بیشتر است. نمونه حاوی 50 درصد سنگدانه بازیافتی در حضور و در غیاب پودر لاستیک به ترتیب 55 و 72 درصد، مقاومت کششی کمتری و به ترتیب 30 و 67 درصد مقاومت خمشی کمتری نسبت به نمونه مرجع دارند. کمترین جذب آب، برای نمونه بدون سنگدانه های بازیافتی دارای میکروسیلیس و به میزان 5/0 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of properties of concrete containing recycled aggregates and waste rubber with micro silica

نویسندگان [English]

  • Hosain Shorbi Niazi 1
  • Ebrahim Khalilzadeh Vahidi 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 civil engineering department, assistant prof, Razi university, Kermanshah, iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to experimental investigation the properties of concrete containing recycled concrete aggregates and waste rubber with micro silica. For this purpose, recycled concrete aggregates at the amount of 0%, 25%, 50%and100% by weight have replaced with coarse aggregate and micro silica at the amount of10% by weight have replaced with cement. Also, in two specimens with50% recycled concrete aggregate, first without micro silica and second with micro silica, waste rubber with 30% by volume of fine aggregate has been replaced and used. In the next step, the amount of slump, compressive strength, tensile strength, flexural strength, stress-strain curve, density and permeability of the specimens are evaluated. The results of this study show that the presence of recycled aggregates reduces the compressive strength from3.2% to 14.5%and also adding waste rubber powder to the specimen with 50% recycled aggregates reduces the compressive strength to the71% compared to the reference specimen (specimen with natural aggregates and without micro silica). All specimens with micro silica have higher compressive strength than similar specimens without micro silica. The highest compressive strength is related to the specimen with 25% recycled aggregate and micro silica, which is 9.6% higher than the reference specimen. specimens containing50% recycled aggregate in the presence and absence of waste rubber powder have55 and72% lower tensile strength and 30 and 67% lower flexural strength, respectively, than the reference specimen. The lowest water absorption is for the specimen without recycled aggregates with micro silica at the amount of0.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical Properties
  • recycled concrete aggregates
  • waste rubber
  • Micro silica
  • Water Absorption