بررسی فروریزش تدریجی و تحلیل شکنندگی لرزه‌ای قاب‌های دارای مهاربند کمانش‌تاب مجهز به آلیاژ‌های حافظه‌دار شکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

3 گروه مهندسی معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند ایران

چکیده

اگر چه مهاربندهای کمانش‌تاب قادر به اتلاف مقادیر زیادی از انرژی ورودی زلزله می‌باشند، اما به دلیل تغییر شکل‌های ماندگار بزرگ بعد از یک زلزله قوی نیاز به تعمیر یا تعویض دارند. لذا، استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی در این مهاربندها مورد توجه قرار گرفته است. این آلیاژها می‌توانند پس از باربرداری به وضعیت اولیه خود باز گردند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی فروریزش تدریجی و تحلیل شکنندگی قاب‌های دارای مهاربند کمانش‌تاب مجهز به آلیاژ‌های حافظه‌دار تحت زلزله‌های نزدیک به گسل در مقایسه با قاب‌های بدون آلیاژ است. برای این منظور، دو قاب 5 و 15 طبقه دارای مهاربند کمانش‌تاب با و بدون آلیاژ حافظه‌دار تحت 7 زوج شتاب‌نگاشت نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی افزایشی با استفاده از نرم‌افزار OpenSees بر روی قاب‌ها انجام شده است. نتایج نشان داد که به‌طور میانگین، ظرفیت و مدت زمان مورد نیاز جهت فروریزش سازه‌های دارای مهاربند کمانش‌تاب مجهز به آلیاژ نسبت به سازه-های دارای مهاربند‌های کمانش‌تاب به‌ترتیب 30 و 35 درصد بیش‌تر است. به‌عنوان نمونه، به‌ازای شتاب طیفی g‌3، احتمال فروریزش برای قاب 5 طبقه با مهاربند کمانش‌تاب مجهز به آلیاژ 38 درصد و برای قاب بدون آلیاژ 60 درصد می‌باشد. در قاب 15 طبقه نیز در سطح آماری50 درصد، مدت‌زمان فروریزش قاب با مهاربند کمانش‌تاب مجهز به آلیاژ ، 6/25 ثانیه و قاب بدون آلیاژ ،10 ثانیه می‌باشد. علاوه بر این، به ازای شتاب‌های طیفیg 1 تاg 4، استفاده از آلیاژ حافظه-دار، امکان رسیدن به سطح عملکردی آستانه‌ی فروریزش را بیش از 50 درصد کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the Sidesway Collapse and Seismic Fragility Analysis of Frames with BRB Equipped with SMAs

نویسندگان [English]

  • Seyede Vahide Hashemi 1
  • Mahmoud Miri 2
  • Mohsen Rashki 3
  • Sadegh Etedali 4
1 Department of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Department of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Department of Architectural Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
4 Department of Civil Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
چکیده [English]

Although Buckling-Restrained Braces (BRBs) can dissipate a large amount of the seismic input energy. However, they need to be repaired or replaced due to large permanent deformation after a severe earthquake. To overcome this issue, the use of Shape Memory Alloys (SMAs) in the braces has recently received attention. These alloys are able to return to their original state after loading. The present study aims to analyze the fragility curves and to investigate the sidesway collapse of the BRB frames equipped with SMA during near-field earthquakes in comparison with those given for the case without SMA. For the purposes, two 5 and 15-story BRB and BRB-SMA frames subjected to 7-pair of near-fault earthquake records are studied. Nonlinear Incremental Dynamic Analyses (IDAs) are carried out using OpenSees software. On average, the simulation results showed that collapse capacity and collapse duration of the BRB-SMA frames are about 30% and 35% more than those given for the BRB frames, respectively. For an instance, a collapse probability of 38% for the 5-story BRB-SMA frame and a collapse probability of 60% for the BRB frame is given for 3g spectral acceleration. Furthermore, at the performance level of 50% for the 15-story frame, the collapse duration of the BRB-SMA frame is obtained 25.6 seconds, while it is given about 10 seconds for the BRB frame. In addition, the use of a memory alloy for spectral accelerations of 1 to 4 g resulted in a reduction of 50% to reach the collapse performance level of the frames.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling Restrained Brace
  • Shape Memory Alloy
  • Nonlinear incremental dynamic analysis
  • Seismic fragility analysis
  • Collapse duration