اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران .

چکیده

همزمان با گسترش کاربرد جهانی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) در صنعت ساخت و آشکار شدن مزایای این رویکرد بر همگان، به‌کارگیری این شیوه نوین در بسیاری از کشورها از جمله ایران با موانع فراوانی رو ‌به ‌روست. بدین سبب، یکی از اقداماتی که در راستای افزایش پذیرش و پیاده‌سازی این رویکرد نوین در ایران ضروری تلقی می‌شود، بررسی موانع و چالش‌های پیشِ روی آن است. در این مقاله، ابتدا پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و موانع پیاده­سازی BIM شناسایی و دسته­بندی گردید. سپس با استفاده از پرسش‌نامه، میزان اهمیت موانع و چالش‌ها از دیدگاه متخصصان سنجیده شد. تحلیل اطلاعات گردآوری شده با کمک رتبه‌بندی کندال نشان داد که مهم‌ترین چالش‌ها و موانعی که پیش روی پذیرش و پیاده‌سازی BIM در صنعت ساخت ایران قرار دارند، به ترتیب عبارتند از: فقدان سیاست‌گذاری و نقشه راه در سازمان، عدم آگاهی و حمایت مدیریت ارشد از BIM، آماده نبودن صنعت ساخت، فقدان توجه به جنبه‌های مختلف BIM در قراردادهای کنونی و فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی. همچنین، متولیان رفع این موانع و چالش‌ها در چهار سطح تصمیم‌‌گیری (1) دولت، (2) انجمن‌ها و اصناف، (3) سازمان و (4) بین‌سازمانی شناسایی شدند. در پرسش‌نامه مذکور میزان مسئولیت هر یک از سطوح در مقابل رفع موانع نیز ارزیابی شد و با استفاده از روش تحلیل ریسک، اولویت­بندی موانع و چالش‌ها برای سطوح مختلف تصمیم‌گیری مشخص گردید. بر این اساس، موانع "پیاده‌سازی BIM نیازمند تغییر در رویه‌های قانونی است"، "فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی"، "عدم آگاهی و حمایت مدیریت ارشد" و "مشارکت ضعیف بین مشاور و پیمانکار" به ترتیب پر اهمیت‌ترین موانع در سطوح دولت، انجمن‌ها و اصناف، سازمان و بین‌سازمانی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the barriers to BIM implementation in Iran

نویسندگان [English]

  • Niloofar Rohani
  • Seyed Yaser Banihashemi
Engineering and Construction Management, School of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

With the expansion of the global application of building information modeling (BIM) in the architecture, engineering and construction (AEC) industry and the benefits of this approach to everyone, the application of this new method in many countries, including Iran, is facing many obstacles. Therefore, one of the necessary actions to increase the adoption and implementation of this new approach in Iran is to study the obstacles and challenges facing it. In this paper, using a questionnaire, the importance of obstacles and challenges from the perspective of experts was assessed. Analysis of collected data with the help of Kendall ranking showed that the most important challenges and obstacles facing the adoption and implementation of BIM in the Iranian AEC industry are: Lack of policy and roadmap in the organization, lack of knowledge and support of senior management, lack of readiness of the manufacturing industry, lack of attention to various aspects of BIM in current contracts and lack of guidelines and application standards. Also, those in charge of overcoming these obstacles and challenges were identified at four levels of decision-making: (1) government, (2) professional institutions and associations, (3) organization, and (4) inter-organizational. In the mentioned questionnaire, the level of responsibility of each level in front of removing obstacles was also evaluated and using the risk analysis method, prioritization of obstacles and challenges for different levels of decision making was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling
  • BIM
  • BIM implementation
  • BIM barriers
  • Decision-making levels
[1] MacGrawHill-Construction, The business value of BIM for construction in major global market: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With Building Information Modeling, 2014.
[2] M.R. Hosseini, E. Azari, L. Tivendale, N. Chileshe, Barriers to adoption of building information modeling (BIM) in Iran: preliminary results, in:  The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, Goldcoast, Australia, 2015.
[3] K. Barlish, K. Sullivan, How to measure the benefits of BIM—A case study approach, Automation in Construction, 24 (2012) 149-159.
[4] G. Aranda-Mena, J. Crawford, A. Chevaz, T. Froese, Building information modelling demystified: does it make business sense to adopt BIM?, nternational Journal of managing projects in business, 2(3) (2009) 419-434.
[5] C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks, K. Liston, BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors, John Wiley & Sons, New Jersey, 2011.
[6] D. Bryde, M. Broquetas, J.M. Volm, The project benefits of building information modelling (BIM), International journal of project management, 31(7) (2013) 971-980.
[7] Z. Zahrizan, N.M. Ali, Haron, Ahmad Tarmizi, A.J. Marshall-Ponting, Z.A. Hamid, Exploring the barriers and driving factors in implementing building information modelling (BIM) in the Malaysian construction industry: A preliminary study, Journal of the Institution of Engineers, Malaysia, 75(1) (2014) 1-10.
[8] K.-M. Hsu, T.-Y. Hsieh, J.-H. Chen, Legal risks incurred under the application of BIM in Taiwan, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Forensic Engineering, 168(3) (2015) 127-133.
[9] N. Jung, T. Häkkinen, M. Rekola, S. Properties, Extending capabilities of BIM to support performance based design, Electronic Journal of Information Technology in Construction, 32(2) (2018) 16-52.
[10] B. Abdulaal, A. Bouferguène, M. Al-Hussein, Benchmark Alberta’s architectural, engineering, and construction industry knowledge of building information modelling (BIM), Canadian Journal of Civil Engineering, 44(1) (2016) 59-67.
[11] M.R. Hosseini, S. Banihashemi, N. Chileshe, M. Oraee Namzadi, C.E. Udeaja, R. Rameezdeen, T. McCuen, BIM adoption within Australian Small and Medium-sized Enterprises (SMEs): an innovation diffusion model, Construction Economics and Building, 16(9) (2016) 71-86.
[12] L.M. Khodeir, A.A. Nessim, BIM2BEM integrated approach: Examining status of the adoption of building information modelling and building energy models in Egyptian architectural firms, Ain Shams Engineering Journal,  (2017).
[13] X. Zhao, Y. Feng, J. Pienaar, D. O’Brien, Modelling paths of risks associated with BIM implementation in architectural, engineering and construction projects, Architectural Science Review,  (2017) 472-482.
[14] R. Jin, C. Hancock, L. Tang, C. Chen, D. Wanatowski, L. Yang, Empirical study of BIM implementation–based perceptions among Chinese practitioners, Journal of management in engineering, 33(5) (2017).
[15] S. Arunkumar, V. Suveetha, A. Ramesh, A feasibility study on the implementation of building information modeling (BIM): from the architects’& engineers’ perspective, Asian Journal of Civil Engineering, 2 (2018) 239-247.
[16] W.A. Hatem, A.M. Abd, N. Nawwar Barriers of adoption Building Information Modeling (BIM) in construction projects of Iraq, Engineering Journal, 22(2) (2018) 59-81.
[17] Y. Zhou, Y. Yang, J.-B. Yang, Barriers to BIM implementation strategies in China, Engineering, Construction and Architectural Management,  (2019).
[18] D.W. Chan, T.O. Olawumi, A.M. Ho, Perceived benefits of and barriers to Building Information Modelling (BIM) implementation in construction: The case of Hong Kong." 25 (2019): 100764., Journal of Building Engineering,  (2019) 100764.
[19] A.B. Saka, D.W. Chan, Profound barriers to building information modelling (BIM) adoption in construction small and medium-sized enterprises (SMEs), Construction Innovation,  (2020).
[20] S. Azhar, Building information modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry, Leadership and management in engineering, 11(3) (2011) 241-252.
[21] Y. Rezgui, T. Beach, O. Rana, A governance approach for BIM management across lifecycle and supply chains using mixed-modes of information delivery, Journal of Civil Engineering and Management, 19(2) (2013) 239-258.
[22] S.X. Zhang, Y.R. Hu, The analysis of barriers of development of China's construction industry BIM, Advanced Materials Research, 838 (2014) 3119-3122.
[23] C. Sun, S. Jiang, M.J. Skibniewski, Q. Man, L. Shen, A literature review of the factors limiting the application of BIM in the construction industry, Technological and Economic Development of Economy, 23(9) (2017) 764-779.
[24] E. Alreshidi, M. Mourshed, Y. Rezgui, Factors for effective BIM governance, Journal of Building Engineering, 10 (2017) 89-101.
[25] I. Kiani, A. Nobahar Sadeghifam, S. Khalili Ghomi, A.K.B. Marsono, Barriers to implementation of Building Information Modeling in scheduling and planning phase in Iran, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9(5) (2015) 91-97.
[26] Embedded contexts of innovation: BIM adoption and implementation for a specialty contracting SME, Construction innovation, 15(1) (2015) 42-56.
[27] R. Sacks, U. Gurevich, P. Shrestha, A review of building information modeling protocols, guides and standards for large construction clients, Journal of Information Technology in Construction (ITcon), 21(29) (2016) 479-503.
[28] K.A. Patterson, C.M. Grimm, T.M. Corsi, Adopting new technologies for supply chain management, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 39(2) (2003) 95-121.
[29] Y.-K. Juan, W.-Y. Lai, S.-G. Shih, Building information modeling acceptance and readiness assessment in Taiwanese architectural firms, ournal of Civil Engineering and Management, 23(3) (2017) 356-367.
[30] D. Mehran, Exploring the Adoption of BIM in the UAE Construction Industry for AEC Firms, Procedia Engineering,  (2018) 1110-1118.
[31] Sampling and Estimation in Hidden Populations Using Respondent‐Driven Sampling, Sociological Methodology,  (2004) 193-240.
[32] A. Field, Discovering statistics using SPSS, Sage Publication, London, 2009.
[33] R.C. Schmidt, Managing Delphi Surveys Using Nonparametric Statistical Techniques, Decision Sciences,  (1997) 763-774.
[34] P.R. Garvey, Z.F. Lansdowne, Risk matrix: an approach for identifying, assessing, and ranking program risks, Air Force Journal of Logistics, 22(1) (1998) 18-21.
[35] K.-F. Chien, Z.-H. Wu, S.-C. Huang, Identifying and assessing critical risk factors for BIM projects: Empirical study, Automation in Construction, 45 (2014) 1-15.