شناسایی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با وجود گسترش کاربرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، به‌کارگیری آن در بسیاری از کشورها از جمله ایران با موانع فراوانی رو ‌به ‌روست. بدین سبب، بررسی موانع و چالش‌های پیشِ روی آن ضروری است. در این مقاله، ابتدا پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و موانع پیاده‌سازی BIM شناسایی و دسته‌بندی گردید. سپس با استفاده از پرسش‌نامه، میزان اهمیت موانع و چالش‌ها از دیدگاه متخصصان سنجیده شد. تحلیل اطلاعات گردآوری شده با کمک رتبه‌بندی کندال نشان داد که مهم‌ترین چالش‌ها و موانعی که پیش روی پذیرش و پیاده‌سازی BIM در صنعت ساخت ایران قرار دارند، به ترتیب عبارتند از: فقدان سیاست‌گذاری و نقشه راه در سازمان، عدم آگاهی و حمایت مدیریت ارشد از BIM، آماده نبودن صنعت ساخت، فقدان توجه به جنبه‌های مختلف BIM در قراردادهای کنونی و فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی. همچنین، متولیان رفع این موانع و چالش‌ها در چهار سطح تصمیم‌‌گیری (1) دولت، (2) انجمن‌ها و اصناف، (3) سازمان و (4) بین‌سازمانی شناسایی شدند. در پرسش‌نامه مذکور میزان مسئولیت هر یک از سطوح در مقابل رفع موانع نیز ارزیابی شد و با استفاده از روش تحلیل ریسک، اولویت‌بندی موانع و چالش‌ها برای سطوح مختلف تصمیم‌گیری مشخص گردید. بر این اساس، موانع "پیاده‌سازی BIM نیازمند تغییر در رویه‌های قانونی است"، "فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی"، "عدم آگاهی و حمایت مدیریت ارشد" و "مشارکت ضعیف بین مشاور و پیمانکار" به ترتیب پر اهمیت‌ترین موانع در سطوح دولت، انجمن‌ها و اصناف، سازمان و بین‌سازمانی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the barriers to BIM implementation in Iran

نویسندگان [English]

  • Niloofar Rohani
  • Seyed Yaser Banihashemi
Engineering and Construction Management, School of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

With the expansion of the global application of building information modeling (BIM), its application in many countries, including Iran, is facing many obstacles. Therefore, studying the implementation barriers is necessary. In this paper, the research background was first examined and barriers to BIM implementation were identified and categorized. Then, using a questionnaire, the importance of obstacles and challenges from the perspective of experts was assessed. Analysis of collected data with the help of Kendall ranking showed that the most important challenges and obstacles facing the adoption and implementation of BIM in the Iranian AEC industry are: Lack of policy and roadmap in the organization, lack of knowledge and support of senior management, lack of readiness of the manufacturing industry, lack of attention to various aspects of BIM in current contracts and lack of guidelines and application standards. Also, those in charge of overcoming these obstacles and challenges were identified at four levels of decision-making: (1) government, (2) professional institutions and associations, (3) organization, and (4) inter-organizational. In the mentioned questionnaire, the level of responsibility of each level in front of removing obstacles was also evaluated and using risk analysis method, prioritization of obstacles and challenges for different levels of decision making was determined. Accordingly, the barriers of "BIM implementation requires changes in legal procedures", "lack of guidelines and application standards", "lack of knowledge and support of senior management" and "poor partnership between consultant and contractor" are the most important barriers for the decision making levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling
  • BIM
  • Implementation Barriers
  • Prioritization
  • Decision-Making Levels