تاثیر الیاف امباس (پلی‌پروپیلن اصلاح شده) بر رفتار بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کاهش منابع نفتی، طول عمر پایین و نیاز به عملیات تعمیر و نگهداری بیشتر روسازی‌های آسفالتی، استفاده از روسازی بتنی را در ایران و جهان مورد توجه قرار داده است. پدیده جمع شدگی و ترک‌های ناشی از آن یکی از مشکلات جدی روسازی‌های بتنی است که کنترل کننده فاصله بین درزهای طولی و عرضی (ابعاد دال‌) است. الیاف از جمله موادی است که با هدف کنترل جمع شدگی و عرض ترک‌های ناشی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی روسازی‌های بتنی است. به همین منظور آزمایش‌های اسلامپ، مقاومت فشاری، خمشی، الکتریکی، اصطکاک سطحی، جمع شدگی‌های آزاد و مقید بر روی بتن شاهد و بتن الیافی حاوی الیاف به میزان0/44 درصد حجمی بتن در دو نسبت آب به سیمان 0/35 0/4 انجام گردید. نتایج حاکی از آن است که استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن موجب کاهش اسلامپ و کارایی بتن گردید. همچنین تاثیر این نوع الیاف در نسبت‌های مختلف آب به سیمان در مقاومت‌های فشاری، خمشی و الکتریکی متفاوت بود، با این ‌حال الیاف پلی‌پروپیلن سبب افزایش تا حدود سه برابری انرژی جذب شده در آزمایش خمش سه نقطه‌ای شده است. به علاوه کاهش حدود 10 درصدی در میزان جمع شدگی مقید، کاهش 20 درصدی جمع شدگی آزاد بتن، کاهش سن ترک خوردگی و کاهش 35 درصدی عرض ترک نتیجه استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن بوده است. قابل ذکر است که تاثیر الیاف بر خروجی‌های اصطکاک سطحی چندان واضح و مشخص نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emboss Fiber (Modified Polypropylene Fiber) on the Behavior of Concrete used in Concrete Pavements

نویسندگان [English]

  • masood gholami 1
  • Fereidoon Moghadas Nejad 2
  • Aliakbar Ramezanianpor 2
  • Amir mohammad Ramezanianpour 3
1 highway and transportation engineering, department of civil and environmental engineering, amirkabir university of technology
2 Dep. of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
3 Tehran university
چکیده [English]

Concrete pavements are widely used by pavement engineers due to their advantages over flexible pavements such as longer lifetime, good performance and durability, etc. However, concrete pavements represent some drawbacks such as shrinkage that increases the tensile stress in concrete, which may lead to cracking, warping, etc. Drying shrinkage is the most important type of shrinkage in concrete pavements. Polypropylene fibers can be used to control or reduce the width of cracking by bridging both sides of the crack. In this study, the effect of Emboss fiber on the behavior of concrete pavement was investigated. Slump, compressive strength, third-point flexural strength, electrical resistance, skid resistance, free shrinkage and restrained shrinkage by ring test were performed. Two water-cement ratios of 0.35 & 0.4 were used for mix design and the percentage of polypropylene fiber used in mixtures was 0.44% by concrete volume. The results showed that the use of Emboss Fiber reduced the workability of concrete. Also, these reinforcements had different effects on compressive and flexural strength and electrical resistance depending on the homogeneity of Emboss fiber reinforced concrete. Furthermore, toughness indices and energy absorption of concrete were significantly increased by using Emboss fiber reinforced concrete. In addition, using fiber indicated a slight reduction in the amount of free and restrained shrinkage and occurrence of first-crack. Polypropylene fibers had a key role in controlling crack width by bridging both sides of the crack. Finally, no certain relationship was observed between using SRA and changing the skid resistance of concrete pavement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete pavement
  • Drying shrinkage
  • Shrinkage cracks
  • Emboss Fibers
  • Polypropylene Fibers
[1] Embacher R.A., Snyder M.B., “Life-cycle cost comparison of asphalt and concrete pavements on low-volume roads case study comparisons”, Transportation Research, Rec 1749, p.p. 28–37, 2001
[2] UoS (University of Sheffield), “Thin wire reinforcement for concrete”, Br Patent Application, No 0130852.7 and 0511012.7, Sheffield, UK, 2005
[3] Mostofinejad D., “Reinforced Concrete Structure”, Volume 1, Arkan-e danesh publication, 2016 (in Persian)
[4] Committee of concrete chemical additives, iran concrete Institute, “the application of chemical additives in concrete”, Yazda publication, 2014 (in Persian)
[5] Nam J.H., Kim S.M., Won M.C., “Measurement and analysis of early-age concrete strains & stresses: continuously reinforced concrete pavement under environmental loading”, Transportation Research, Board No. 1947, p.p. 79–90, 2006
[6] Huang Y.H., “Pavement Analysis and Design”, 2th Edition, Pearson Prentice Hall, 2004
[7] Ruiz M., Rasmussen R.O., Chang G.K., Dick J.C., Nelson P.K., “Computer-based guidelines for concrete pavements”, volume II: design and construction guidelines and HIPERPAVE II user’s manual. FHWA-HRT-04-122, Federal, Highway Administration, Austin, USA, 2005
[8] Chilwesa M., Facconi L., Minelli F., Reggia A., Plizzari G., “Shrinkage induced edge curling and debonding in slab elements reinforced with bonded overlays: Influence of fibers and SRA”, Cement and Concrete Composites, Vol. 102, p.p. 105-115, 2019
[9] Jafarifar N., Pilakoutas K., Bennett T., “The effect of shrinkage cracks on the load bearing capacity of steel-fibre-reinforced roller-compacted-concrete pavements”, Materials and Structures, Vol. 49, No. 6, p.p. 2329-2347, 2015
[10] Ramezanianpour A.A., Esmaeili M., Ghahari S.A., Najafi M.H., “Laboratory study on the effect of polypropylene fiber on durability and physical and mechanical characteristic of concrete for application in sleepers”, Construction and Building Materials, Vol. 44, p.p. 411-418, 2013
[11] Hsie M., Tu C., Song P.S., “Mechanical properties of polypropylene hybrid fiber-reinforced concrete”, Materials Science and Engineering A, Vol. 494, p.p. 153-157, 2008
[12] Bagherzadeh R., Sadeghi A.H., Latifi M., “Utilizing polypropylene fibers to improve physical and mechanical properties of concrete”, Textile Research Journal, Vol. 82, No. 1, p.p. 88-96, 2011
[13] Caggiano A., Gambarelli S., Martinelli E., Nisticò N., Pepe M., “Experimental Characterization of the Post-cracking Response in Hybrid Steel/ Polypropylene Fiber-Reinforced Concrete”, Construction and Building Materials, Vol. 125, p.p. 1035-1043, 2016
[14] Olaoye R.A., Oluremi J.R., Ajamu S.O., “The Use of Fibre Waste as Complement in Concrete for a Sustainable Environment”, Innovative Systems Design and Engineering, Vol. 4, No. 9, 2013
[15] Erena Ö., Mararb K., “Effect of Steel Fibers on Plastic Shrinkage Cracking of Normal and High Strength Concretes”, Materials Research, Vol. 13, No. 2, p.p. 274-279, 2010
[16] Afroughsabet V., Ozbakkaloglu T., “Mechanical and durability properties of high-strength concrete containing steel and polypropylene fibers”, Construction and Building Materials, Vol. 94, p.p. 73-82, 2015
[17] Kakooei S., Akil H.M., Jamshidi M., Rouhi J., “The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures”, Construction and Building Materials, Vol. 27, p.p. 73-77, 2012
[18] Barrera G.M., Nunez F.U., Gencel O., Brostow W., “Mechanical properties of polypropylene-fiber reinforced concrete after gamma irradiation”, Composites: Part A, Vol. 42, p.p. 567-572, 2011
[19] Wang D., Ju Y., Shen H., Xu L., “Mechanical properties of high-performance concrete reinforced with basalt fiber and polypropylene fiber”, Construction and Building Materials, Vol. 197, p.p. 464-473, 2019
[20] Hossain F.Z., Shahjalal M., Islam K., Tiznobaik M., Alam M.S., “Mechanical properties of recycled aggregate concrete containing crumb rubber and polypropylene fiber”, Construction and Building Materials, Vol. 225, p.p. 983-996, 2019
[21] Mo J., Zeng L., Liu Y., Ma L., Liu C., Xiang S., Cheng G., “Mechanical properties and damping capacity of polypropylene fiber reinforced concrete modified by rubber powder”, Construction and Building Materials, Vol. 242, p.p. 118111-118121, 2020
[22] Jamali A., “Studying the effect of curing regime on the restrained drying shrinkage of concrete containing Shrinkage-Reducing-Admixture (SRA) and Fibers”, M.Sc thesis at K.N. Toosi university of technology, 2018
[23] Rahmani T., Kiani B., Bakhshi M., Shekarchizadeh M., “Application of Different Fibers to Reduce Plastic Shrinkage Cracking of Concrete”, 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements, pp. 635-642, 2012
[24] Badogiannis E.G., Christidis Κ.I., Tzanetatos G.E., “Evaluation of the mechanical behavior of pumice lightweight concrete reinforced with steel and polypropylene fibers”, Construction and Building Materials, Vol. 196, p.p. 443-456, 2019
[25] Shah H.R., Weiss J., “Quantifying shrinkage cracking in fiber reinforced concrete using the ring test”, Materials and Structures, Vol. 39, p.p. 887–899, 2006
[26] Gong J., Zeng W., Zhang W., “Influence of shrinkage-reducing agent and polypropylene fiber on shrinkage of ceramsite concrete”, Construction and Building Materials, Vol. 159, p.p. 155-163, 2018
[27] Iranian National Standardization Organization, “Hardened Concrete- Part 3: Compressive Strength of Test Specimens- Test Method”, ISIRI number 1608-3, first Edition, 2015 (in Persian)
[28] ASTM C293, “Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Center-Point Loading)”, 2016
[29] ASTM C1018, “Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loading)”, 1997
[30] FM5-578, “Florida Method of Test for Concrete Resistivity as an Electrical Indicator of its Permeability”, 2004
[31] BS-EN 13036-4, “Road and airfield surface characteristics. Test methods. Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test”, 2011
[32] ASTM C157, “Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete”, 2014
[33] ASTM C1581, “Standard Test Method for Determining Age at Cracking and Induced Tensile Stress Characteristics of Mortar and Concrete under Restrained Shrinkage”, 2016
[34] Noushini A., Vessalas K., Arabian G., Samali B., “Drying Shrinkage Behavior of Fibre Reinforced Concrete Incorporating Polyvinyl Alcohol Fibres and Fly Ash”, Hindawi Publishing Corporation Advances in Civil Engineering, Volume 2014, Article ID 836173, 10 pages
[35] Behfarnia K., Behravan A., “Application of high-performance polypropylene fibers in concrete lining of water tunnels”, Materials and Design, Vol. 55, p.p. 274-279, 2014
[36] Lu Q., Steven B., “Friction testing of pavement preservation treatments: literature review”, 2006
[37] Alhasan A., Smadi O., Bou-Saab G., Hernandez N., Cochran, E., “Pavement friction modeling using texture measurements and pendulum skid tester”, Transportation research record, Vol. 2672, No. 40, pp. 440-451, 2018
[38] Hasani M., Nejad F.M., Sobhani J., Chini M., “Mechanical and durability properties of fiber reinforced concrete overlay: experimental results and numerical simulation”, Construction and Building Materials, Vol. 268, p.p.121083-121095, 2020
[39] Hussain I., Ali B., Akhtar T., Jameel M.S., Raza S.S., “Comparison of mechanical properties of concrete and design thickness of pavement with different types of fiber-reinforcements (steel, glass, and polypropylene)”, Case Studies in Construction Materials, Vol. 13, p.e00429, 2020
[40] Chen Y., Cen G., Cui Y., “Comparative study on the effect of synthetic fiber on the preparation and durability of airport pavement concrete”, Construction and Building Materials, Vol. 184, p.p. 34-44, 2018
[41] Choi S.Y., Park J.S., Jung W.T., “A study on the shrinkage control of fiber reinforced concrete pavement”, Procedia engineering, Vol. 14, p.p. 2815-2822, 2011
[42] Suksawang N., Mirmiran A., Yohannes D., “Use of fiber reinforced concrete for concrete pavement slab replacement”, (No. BDK80 TWO 977-27). Florida. Dept. of Transportation. Research Center, 2014
[43] Road, Housing & Urban Development Research Center, “Design, Construction and Maintenance Manual for Highways Concrete Pavements”, Road, Housing & Urban Development Research Center, Code No. 731, 2017
[44] American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), “AASHTO guide for design of pavement structures”, AASHTO, 1993.