تاثیر الیاف امباس (پلی‌پروپیلن اصلاح شده) بر رفتار بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 دانشگاه تهران

چکیده

کاهش منابع نفتی، طول عمر پایین و نیاز به عملیات تعمیر و نگهداری بیشتر روسازی‌های آسفالتی، استفاده از روسازی بتنی را در ایران و جهان مورد توجه قرار داده است. پدیده جمع شدگی و ترک‌های ناشی از آن یکی از مشکلات جدی روسازی‌های بتنی است که کنترل کننده فاصله بین درزهای طولی و عرضی (ابعاد دال‌) است. الیاف از جمله موادی است که با هدف کنترل جمع شدگی و عرض ترک‌های ناشی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی روسازی‌های بتنی است. به همین منظور آزمایش‌های اسلامپ، مقاومت فشاری، خمشی، الکتریکی، اصطکاک سطحی، جمع شدگی‌های آزاد و مقید بر روی بتن شاهد و بتن الیافی حاوی الیاف به میزان 0/44 درصد حجمی بتن در دو نسبت آب به سیمان 0/35 و 0/4 انجام گردید. نتایج حاکی از آن است که استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن موجب کاهش اسلامپ و کارایی بتن گردید. همچنین تاثیر این نوع الیاف در نسبت‌های مختلف آب به سیمان در مقاومت‌های فشاری، خمشی و الکتریکی متفاوت بود، با این‌حال الیاف پلی‌پروپیلن سبب افزایش تا حدود سه برابری انرژی جذب شده در آزمایش خمش سه نقطه‌ای شده است. به علاوه کاهش حدود 10 درصدی در میزان جمع شدگی مقید، کاهش 20 درصدی جمع شدگی آزاد بتن، کاهش سن ترک خوردگی و کاهش 35 درصدی عرض ترک نتیجه استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن بوده است. قابل ذکر است که تاثیر الیاف بر خروجی‌های اصطکاک سطحی چندان واضح و مشخص نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emboss Fiber (Modified Polypropylene Fiber) on the Behavior of Concrete used in Concrete Pavements

نویسندگان [English]

  • masood gholami 1
  • Fereidoon Moghadas Nejad 2
  • Aliakbar Ramezanianpor 3
  • Amir mohammad Ramezanianpour 4
1 highway and transportation engineering, department of civil and environmental engineering, amirkabir university of technology
2 Dep. of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
3 Department of civil and environmental engineering, amirkabir university of technology
4 Tehran university
چکیده [English]

Concrete pavements are widely used by pavement engineers due to their advantages over flexible pavements such as longer lifetime, good performance and durability, etc. However, concrete pavements represent some drawbacks such as shrinkage that increases the tensile stress in concrete, which may lead to cracking, warping, etc. Drying shrinkage is the most important type of shrinkage in concrete pavements. polypropylene fibers can be used to control or reduce width of cracking by bridging both sides of crack. In this study, the effect of Emboss fiber on the behavior of concrete pavement was investigated. Slump, compressive strength, third-point flexural strength, electrical resistance, skid resistance, free shrinkage and restrained shrinkage by ring test were performed. Two water-cement ratios of 0.35 & 0.4 were used for mix design and the percentage of polypropylene fiber used in mixtures was respectively 0.44% by concrete volume. The results showed that the use of Emboss Fiber reduced the workability of concrete. Also, these reinforcements had different effects on compressive and flexural strength and electrical resistance depend on homogeneity of Emboss fiber reinforced concrete. Furthermore, toughness indices and energy absorption of concrete were significantly increased by using Emboss fiber reinforced concrete. In addition, using fiber indicated a slight reduction in the amount of free and restrained shrinkage and occurrence of first-crack. polypropylene fibers had a key role in controlling crack width by bridging both sides of crack. Finally, no certain relationship was observed between using SRA and changing the skid resistance of concrete pavement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete pavement
  • Drying shrinkage
  • Shrinkage cracks
  • Emboss Fibers
  • polypropylene fibers