تاثیر جنس و دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و بافت سطحی مختلف بر پایایی مقاومت سایشی رویه بتن غلتکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ژئوتکنیک و آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

عمده مشکلی که مانع از استفاده از رویه‌های بتن غلتکی شده است مقاومت اصطکاکی و بعضاً مقاومت سایشی کم آن به ترتیب به دلیل کوبیدگی مخلوط و عدم عمل‌آوری مناسب در حین اجرا است. برای رفع این دو مشکل، در این مقاله بافت-های ماکرو به سه روش مختلف دانه‌نشانی (سه مورد)، نقش اندازی (دو مورد) و جاروکشی (دو مورد) بر روی نمونه‌های بتنی ایجاد شدند. همچنین به‌منظور بهبود بافت میکرو ازآنجاکه بافت میکرو به میزان قابل‌ملاحظه‌ای به کیفیت ریزدانه‌های مصرفی در بتن وابسته است در این تحقیق از ریزدانه‌های سیلیسی، آهکی و ترکیب 50-50 درصد این دو باهم به‌صورت شکسته و طبیعی، درمجموع 8 طرح اختلاط استفاده شد. هدف از این مقاله بررسی پایایی مقاومت سایشی بافت‌های میکرو و ماکرو مخلوط‌های بتن غلتکی به روش شبیه‌سازی پیشنهادشده در استاندارد ASTM C 944 است. پس از تحلیل و بررسی نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که بافت‌های مختلف مقاومت سایشی تقریباً یکسانی دارند. نتایج مختلف نشان داد که، مقاومت سایشی با تغییرات بیشتری به طرح اختلاط بتن وابسته است. بدین معنی که ماسه سیلیس شکسته بیشترین مقاومت سایشی و ماسه آهک طبیعی کمترین مقاومت سایشی را داشت. نتایج نشان داد به‌جز ماسه سیلیسی شکسته که بهترین مقاومت سایشی را ایجاد می‌کرد، ترکیب مصالح آهکی و سیلیسی طبیعی باهم باعث بهبود مقاومت سایشی مخلوط نسبت به مخلوط‌های ساخته‌شده با هر یک از این سه نوع ماسه می‌شود. در انتها با پیشنهاد چند طرح اختلاط منتخب، مخلوط بهینه از منظر نیل به مقاومت سایشی مطلوب و اقتصادی بودن طرح، پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of mineralogy and grain size of fine aggregate and different surface textures on the durability of the RCCP surface toward abrasion conditions

نویسنده [English]

  • mostafa adresi
Assistant Professor, Department of Geotechnical and Water Engineering, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The roller-compacted concrete pavement (RCCP) surface is almost smooth and without texture due to the vibrating rollers in the construction process. The lack of texturing causes a decrease in skid resistance in RCCP. For this purpose, different scenarios were proposed to create surface texture at micro and macro levels and provide the necessary friction. To provide friction at micro-scale, siliceous and calcareous sand and a combination of 50-50 of them with broken and natural aggregate shape was used in the construction of 8 RCCP mixing designs. In addition, in order to provide macro-texture, each of the eight mixing designs was texturing by methods such as seeding (three cases), stamping (two cases), and brooming (two cases). The purpose of this paper is to investigate the durability of various micro and macro textures created on RCCP surfaces by the simulation method proposed in the ASTM C 944 standard. The results showed that different textures have almost the same abrasion resistance. Among these, the seeding texture with the grain size of 4.75-9.5 mm has the weakest, and the stamp texture of 4 x 4 cm has the most durable abrasion resistance. Changes in abrasion resistance were associated with more changes in the mixing design. This means that crushed silica sand had the highest and natural lime sand had the lowest abrasion resistance. The results demonstrated that the combination of calcareous and siliceous materials improves abrasion resistance. In this regard, the higher the fracture rates of combined sand, the better the abrasion resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rolled compacted concrete pavement
  • abrasion resistance
  • Micro-texture
  • Macro-texture
  • optimum mix proportion