ارزیابی نیازهای لرزه ای قاب بتن آرمه مسلح به دیوار برشی فولادی تحت زلزله های متوالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سازه، مهندسی عمران، سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر پدیده توالی لرزه ای بر سیستم نسبتا جدید قاب های خمشی بتن آرمه مسلح به دیواربرشی فولادی بررسی شده است. بر این اساس چهار قاب 4، 8 ،12 و24 طبقه که نماینده ای از سازه های کوتاه، متوسط، بلند می باشند، در نرم افزار المان محدود مدل سازی و در برابر چهار مجموعه شتابنگاشت منفرد و متوالی قرار گرفته و با انواع روش های اعمال زلزله های متوالی شامل روش های واقعی ، تکراری و تصادفی و تحت چهار مجموعه شتاب نگاشت منفرد و متوالی تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی قرارگرفته اند. سناریوهای لرزه ای مورد استفاده شامل زلزله های متوالی بحرانی ثبت شده می باشد. تحلیل نشان داد که پریود غالب پس لرزه تاثیر مهمی در پاسخ سازه پس از زلزله اصلی دارد. توالی لرزه ای واقعی، بیشینه نیاز دریفت طبقات را به طور متوسط 2 برابر و نیاز شکل پذیری را بطور متوسط 52/1 برابر نیاز نظیر آن در زلزله منفرد افزایش داده است.در توالی لرزه ای مصنوعی به روش تکرار، بیشینه نیازدریفت طبقات در مقیاس های پس لرزه 0/1،5/1و0/2 نسبت به زلزله اصلی بطور متوسط 2/1، 0/2 و 6/2 برابر تقاضای نظیر در زلزله منفرد می باشد. پس لرزه ها ممکن است جهت و مقادیر تغییرمکان های پس ماند را در توالی های لرزه ای واقعی ومصنوعی تغییر دهند.درادامه تحقیق معادله محاسبه تقاضای شکل پذیری توالی لرزه ای استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Seismic Demands of Reinforced Concrete Frames Equipped with Steel Plate shear wall under sequence earthquakes

نویسندگان [English]

  • Hamze Rouhi
  • Majid Gholhaki
STRUCSTRUCTURAL, CIVIL ENG, SEMNAN, SEMNAN, IRAN
چکیده [English]

Sequential earthquakes have severe destruction on structures, including the accumulative structural and non-structural damage, compared to single earthquakes and due to the lack of sufficient opportunity to repair of the structure, the possibility of structural damage increases. In this research, the effect of seismic sequence on the relatively new system of reinforced concrete frames equipped with steel plate shear walls has been investigated. Based on this, four system of 4, 8,12and 24 stories, which represent short, intermediate, tall, are modeled in finite element software and subject to four sets of single and sequential earthquake and with a variety of application methods. Sequential earthquakes, including real, repetitive and randomized methods, are subjected to nonlinear dynamic dynamic analysis under four sets of single and sequential acceleration. The seismic scenarios used include sequential recorded critical earthquakes. The analysis showed that the predominant period of the aftershock significantly influences the post-mainshock response. Real seismic sequence increases the tatio of peak interstory drift by an average of 2 times the similar demand in a single earthquake and increases the ratio of maximum ductility demand by 1.52 times in the structure.In artificial sequence, the ratio of peak maximum interstory drift demand increase is in 100%, 150% and 200% aftershocks, In the iteration method, it is equal to 1.2, 2.0 and 2.6 times the single earthquake. Aftershocks may change the direction and magnitude of residual displacement in real and artificial seismic sequences. Continuation of the equation to calculate the demand for seismic sequence ductility was extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced Concrete Frame
  • Steel Plate Shear Wall
  • seismic sequence
  • Drift
  • residual