تاثیر انتخاب ضرایب زلزله در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های وزنی بلوکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

     اسکله‌های وزنی بلوکی در شرایطی ‌که بستر ‌دریا ظرفیت باربری مناسبی ‌داشته باشد جزو اصلی‌ترین ‌گزینه مطرح می‌باشند. امروزه، طراحی اسکله‌ها بر اساس عملکرد لرزه‌ای بوده و روش شبه استاتیکی رایج‌ترین روش طراحی آن‌ها به شمار می‌آید. در این روش، نیروی ناشی از زلزله به صورت حاصل ضرب ضریب شتاب معادل زلزله در جرم موثر سازه در نظر گرفته می‌شود. انتخاب مقدار این ضریب، متشکل از مولفه‌های افقی (kh ) و قائم ( kv) از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. لذا در این مقاله به بررسی ‌تاثیر انتخاب ضریب شتاب معادل زلزله در عملکرد لرزه‌ای اسکله گوژپشتی بندر پتروشیمی پارس به‌ عنوان مطالعه موردی پرداخته شده است. در این راستا، توصیه‌ها و روابط منعکس شده در ویرایش‌ قدیم ‌‌(OCDI, 2002 )و جدید (OCDI, 2009 )آیین‌نامه‌ کارهای دریایی ژاپن نسبت به سایر مراجع به ‌ویژه در طراحی لرزه‌ای اسکله‌ها جامع‌ و کامل‌تر می‌باشند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بر اساس ویرایش قدیم آیین‌نامه کارهای دریایی ژاپن به ازای هر تاریخچه زمانی شتاب حاصل از مطالعات لرزه‌خیزی در منطقه مورد نظر، مستقل از ویژگی‌های زلزله‌ها نظیر محتوی فرکانسی، مقدار ضریب ، یک مقدار واحد بوده در حالی ‌که بر اساس رویکرد ویرایش جدید این آیین‌نامه با توجه به ویژگی‌های زلزله‌های طرح، مقادیر متفاوت و واقع بینانه‌تری حاصل شده است. همچنین در این مطالعه با بهره از نرم افزار FLAC2D، روابط ارائه شده ویرایش جدید آیین‌نامه ژاپن برای تعیین ضریب  مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Selecting Earthquake Coefficients on The Seismic Performance of Block Gravity Quay Walls

نویسندگان [English]

  • Hamid Alielahi 1
  • Akbar Khalili 2
1 Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of selecting the earthquake equivalent acceleration coefficient on the seismic performance of the broken-back quay wall of Pars Petrochemical Port has been studied as a case study. In this regard, the recommendations and relationships presented in the old and new editions of the Japanese Maritime Codes (OCDI, 2002, 2009) are more comprehensive and complete than other codes, especially in the seismic design of quay wall structures. The results illustrated that the proposed relationships of horizontal earthquake acceleration coefficient (kh) based on the new version of the Japanese maritime code are more suitable and help predict the seismic performance of this type of quay walls more accurately and their realistic design. Moreover, based on acceleration time-histories resulting from seismic hazard studies at the site, using FLAC2D software, the values of horizontal displacement of the quay wall have been investigated, and based on that, earthquake coefficient values have been predicted for each relevant time-history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity quay walls
  • Seismic performance design
  • Japanese Maritime Code
  • Horizontal earthquake acceleration coefficient
  • Dynamic analysis
[1] AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, American Association of State Highway and  Transportation Officials. Washington, DC,(2017).
[2] Alielahi, H., Rabeti Moghadam,  M, Fragility Curves Evaluation for Broken-Back Block Quay Walls, Journal of Earthquake Engineering, 21(2017), 1-22.                                                                                                                
[3] Anderson, D.G., Martin, G.R., Lam, I., Wang, J. N,  Seismic analysis and design of retaining walls, buried structures, slopes and embankments. National Cooperative Highway Geotech. Geol. Eng. 33(4) (2008) 795-812.
[4] Anderson, D. G., Martin, G.R., Lam, I., Wang, J. N, Pseudo static Coefficient for Use in Simplified Seismic Slope Stability Evaluation. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, American Society of Civil‌ Engineers, Reston, VA,135(9) (2009) 1336-1340.                                                                                                
[5] Berlin, Ernst, Sohn, Recommendation of Committee for Waterfront Structures Harbors and Water Ways E.A.U,7th, ed, (1996).
[6] Itasca, FLAC User’s Guide, Version 7 (2008).
[7] Kavazanjian, E., Matasovic, N., Hadj-Hamou, T and Sabatini, P.J, Design Guidance: Geotechnical   Earthquake Engineering for Highways, Geotechnical Engineering Circular No.3, Report No.FHWA-SA-97-076. Federal Highway Administration, U.S. Department of Transporation, Washington, DC, (1997).                                
[8] Lee MG, Jo SB, Ha JG, Park HJ, Kim DS, Assessment of horizontal seismic coefficient for gravity quay walls by centrifuge tests, Geotech Lett 7 (2017) 1–7
[9] Lee, M.G., Jo, S.B., Ha, J.G., Park, H.J., Kim, D.S, Evaluation of performance-based seismic coefficient for gravity-type quay wall via centrifuge tests, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 123 (2019) 292–303.
[10] Noda, S., Uwabe, T.  Chiba, T, Relation between seismic coefficient and ground acceleration for gravity quay wall. Report of Port and Harbour Research Institute. 14(4) (1975)  67 -111.
[11] PIANC, Seismic Design Guidelines for Port Structures, International Navigation Association, Balkema Publications, ISBN 9026518188, (2001).
[12] Rollins, K.M., Evans, M.D., Diehl, N.B., Daily, W.D, Shear modulus and damping relationships for gravels, J.Geotech, Geoenviro. Eng, 124(5) (1998) 396–405.
[13] Sadrekarimi A., Ghalandarzadeh A., Sadrekarimi J, Static and dynamic behavior of hunchbacked gravity quay walls, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28 (2008) 99–117.
[14] Sadrekarimi A, Pseudo-static lateral earth pressures on broken-back retaining walls, Canadian Geotechnical Journal, 47 (2010)  1247–1258.
[15] Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan (OCDI) (2002).
[16] Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan (OCDI) (2009).
[17] Zhou, W., Gang, Y., Ma, G., Yang, L., Chang, X, A modified dynamic shear modulus model for rockfill materials under a wide range of shear strain amplitudes, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 92 (017) 229–238.
[18] Davari, M., Ali Asgari, A., Fakher, A, Appropriate shape of concrete block quay walls in seismic areas, 6th International Conference on Coasts and Ports (2005). (in Persian).
[19] Seyedi Hosseininia, E., Alielahi, H.,  Evaluation of seismic behavior of block quays using limit and numerical equilibrium methods, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, (2007). (in Persian).
[20] Seyedi Hosseininia., E., Alielahi., H,  An overview of the block quay wall Design, Khatam Al-Anbia Construction Camp Publications - Noah (AS), (2013). (in Persian).
[21] International Institute of Seismology and Earthquake Engineering. Seismic Hazard Zoning and Seismic Geotechnical Studies of Assaluyeh Region (910 hectares. Geotechnical Engineering and Seismological Research Institute, (2001), Volumes I to III. (in Persian).
[22] Publication No. 631, Instructions for Designing Coastal Structures, Vice President for Strategic Planning and Supervision, (2013). (in Persian).