تاثیر انتخاب ضرایب زلزله در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های وزنی بلوکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

اسکله‌های وزنی بلوکی در شرایطی‌که بستر ‌دریا ظرفیت باربری مناسبی ‌داشته باشد جزو اصلی‌ترین‌گزینه مطرح می‌باشند. امروزه، طراحی اسکله‌ها بر اساس عملکرد لرزه‌ای بوده و روش شبه استاتیکی رایج‌ترین روش طراحی آنها به شمار می‌آید. در این روش، نیروی ناشی از زلزله به صورت حاصل ضرب ضریب شتاب معادل زلزله در جرم موثر سازه در نظر گرفته می‌شود. انتخاب مقدار این ضریب، متشکل از مولفه‌های افقی (kh) و قائم (kv) از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. لذا در این مقاله به بررسی‌تاثیر انتخاب ضریب شتاب معادل زلزله در عملکرد لرزه‌ای اسکله گوژپشتی بندر پتروشیمی پارس به‌ عنوان مطالعه موردی پرداخته شده است. در این راستا، توصیه‌ها و روابط منعکس شده در ویرایش‌ قدیم ‌((OCDI, 2002 و جدید ((OCDI, 2009 آیین‌نامه‌کارهای دریایی ژاپن نسبت به سایر مراجع به ‌ویژه در طراحی لرزه‌ای اسکله‌ها جامع‌ و کاملتر می‌باشند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بر اساس ویرایش قدیم آیین‌نامه کارهای دریایی ژاپن به ازای هر تاریخچه زمانی شتاب حاصل از مطالعات لرزه خیزی در منطقه مورد نظر، مستقل از ویژگی‌های زلزله‌ها نظیر محتوی فرکانسی، مقدار ضریب kh، یک مقدار واحد بوده درحالی‌که بر اساس رویکرد ویرایش جدید این آیین‌نامه با توجه به ویژگی‌های زلزله‌های طرح، مقادیر متفاوت و واقع بینانه‌تری حاصل شده است. همچنین در این مطالعه با بهره از نرم افزار FLAC2D، روابط ارائه شده ویرایش جدید آیین‌نامه ژاپن برای تعیین ضریب kh مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Earthquake Coefficient Selection on Seismic Performance of Gravity Block Type Quay Walls

نویسندگان [English]

  • Akbar Khalili
  • Hamid Alielahi
Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Gravity block type quay walls are one of the main options when the seabed has a suitable bearing capacity. Today, the design of quay walls is based on its seismic performance, and the pseudo-static method is the most common design method. In this method, the force caused by the earthquake is considered as the product of the equivalent acceleration coefficient in the effective mass of the structure. The choice of the value of this coefficient, consisting of horizontal (kh) and vertical (kv) components, is of great importance. Therefore, in this paper, the effect of selecting the earthquake equivalent acceleration coefficient on the seismic performance of the hunch-back quay wall of Pars Petrochemical Port has been studied as a case study. In this regard, the recommendations and relationships reflected in the old and new editions of the Japanese Maritime Codes (OCDI, 2002, 2009) are more comprehensive and complete than other codes, especially in the seismic design of berths. The results illustrated that the proposed relationships of horizontal earthquake acceleration coefficient (kh) based on the new version of the Japanese code is more suitable and helps predict the seismic performance of this type of quay walls more accurately and their realistic design. Moreover, in this research, based on acceleration time-histories resulted from seismic hazard studies at the site, using FLAC2D software, the values of horizontal displacement of the quay wall crown have been investigated, and based on that, earthquake coefficient values have been predicted for each relevant time-history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity quay walls
  • Seismic performance design
  • Japanese Maritime Code
  • Horizontal earthquake acceleration coefficient
  • Dynamic analysis