بررسی پارامترهای مؤثر بر نشست و گسترش جانبی شالوده‌های سطحی واقع بر لایه‌های خاکی شیب‌دار قابل روانگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

جابجایی­ های ساختمان در اثر وقوع پدیده‌ی روانگرایی در زلزله‌های گذشته باعث بروز خسارات قابل توجه‌ای به سازه‌ها و زیر ساخت‌های آن‌ها شده است. با وجود انجام مطالعات مختلف توسط پژوهشگران، همچنان رویکرد جامعی برای ارزیابی هم­زمان اثر گسترش جانبی و نشست سازه بر روی شالوده‌های سطحی وجود ندارد. در این پژوهش سعی شده است جابجایی­های شالوده‌ی سطحی بر روی لایه‌های خاکی شیب‌دار با درصد تراکم‌های مختلف به صورت پارامتریک با استفاده از شبیه‌سازی سه ‌بعدی به روش المان محدود مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا مدل عددی با نتایج آزمایش سانتریفیوژ صحت­ سنجی شده و سپس پارامترهایی نظیر: شیب زمین، تراکم لایه‌ی روانگرا، سطح آب زیرزمینی، فشار تماسی و نسبت طول به عرض شالوده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش اندک در شیب زمین از 0 به 2 درجه میزان جابجایی‌های افقی به دلیل گسترش جانبی به­ شدت افزایش می­یابد. افزایش تراکم لایه‌ی روانگرا در لایه‌های خاکی شیب‌دار متوسط نشست شالوده را کاهش داده و در مقابل میزان دوران شالوده را افزایش می‌دهد. کاهش سطح آب زیرزمینی نیز باعث کاهش نشست می‌شود، اما در برخی از موارد به خصوص در مدل‌های بدون سازه میزان نشست را افزایش می‌دهد. دلیل آن این است که افزایش وزن مؤثر مانند یک اضافه تنش روی خاک عمل کرده و تنش‌های برشی منتقل شده به لایه‌ی روانگرا را افزایش می­دهد، که در نتیجه‌ کرنش‌های حجمی خاک تقویت شده و نشست در نواحی دور از سازه افزایش جزئی پیدا می­ کند. همچنین شالوده‌ها با نسبت طول به‌ عرض بزرگ‌تر، به علت ایجاد کرنش‌های برشی کوچک‌تر نشست‌های کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Parameters on the Settlement and Lateral Spreading of Shallow Foundations on the Sloping Liquefiable Soil

نویسندگان [English]

  • Sina Pourabbasi
  • Ali Asgari
University of Mazandaran
چکیده [English]

The settlement and lateral spreading of the building due to the occurrence of the liquefaction phenomenon in previous earthquakes have caused significant damage to structures and their infrastructure. Numerous studies have been performed to evaluate the settlement of shallow foundations located on the liquefiable soils as a horizontal model. In fact, in most cases, there is a mild slope in the layers that can be affected by the settlement and lateral spreading of the foundation. In this research, the displacements of the structure and shallow foundation/ground surface on the sloping liquefiable three-layers soil with different relative densities have been investigated parametrically, applying three-dimensional finite element (FE) simulations using OpenseesSP. The layers are subjected to the realistic destructive event with scaled peak ground acceleration of 0.35g. A multi-yield-surface plasticity model was selected for the analysis conducted in this research based on constitutive laws applicable to all types of soils. The purpose of this study is to investigate the effect of parameters including the slope of soil layers, the density of liquefiable layer, groundwater level, foundation contact pressure, and length to width ratio of the foundation on the settlement and lateral spreading of the liquefiable sloping model. The results are shown that increasing the slope of the ground increases the difference between the settlement of the two sides of the foundation and increases the lateral displacements. Decreasing the relative density of the liquefiable layer increases the excess pore water pressure and the settlement of shallow foundation. The results also are shown that lower the groundwater level is increased the effective stress and reduces the vertical and horizontal displacements. Besides, increasing the contact pressure is amplified the foundation of static and dynamic volumetric strains and increases the settlements. Shallow foundations with larger length-to-width ratios experience lower settlements due to smaller shear strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lateral spreading
  • Settlement
  • Sloping model
  • Three-dimensional simulation
  • Finite element method
[1] M. Cubrinovski, D. Henderson, B. Bradley, Liquefaction impacts in residential areas in the 2010-2011 Christchurch earthquakes,  (2012).
[2] R.A. Green, J. Allen, L. Wotherspoon, M. Cubrinovski, B. Bradley, A. Bradshaw, B. Cox, T. Algie, Performance of Levees (Stopbanks) during the 4 september 2010 Mw 7.1 Darfield and 22 February 2011 Mw 6.2 Christchurch, New Zealand, Earthquakes, Seismological Research Letters, 82(6) (2011) 939-949.
[3] D. Huang, G. Wang, F. Jin, Effectiveness of pile reinforcement in liquefied ground, Journal of Earthquake Engineering, 24(8) (2020) 1222-1244.
[4] A. Asgari, M. Oliaei, M. Bagheri, Numerical simulation of improvement of a liquefiable soil layer using stone column and pile-pinning techniques, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 51 (2013) 77-96.
[5] S.M. Haeri, A. Kavand, I. Rahmani, H. Torabi, Response of a group of piles to liquefaction-induced lateral spreading by large scale shake table testing, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 38 (2012) 25-45.
[6] A. Elgamal, J. Lu, D. Forcellini, Mitigation of liquefaction-induced lateral deformation in a sloping stratum: Three-dimensional numerical simulation, Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 135(11) (2009) 1672-1682.
[7] H. Toyota, I. Towhata, S.-I. Imamura, K.-I. Kudo, Shaking table tests on flow dynamics in liquefied slope, Soils and foundations, 44(5) (2004) 67-84.
[8] T. Abdoun, R. Dobry, T.D. O’Rourke, S. Goh, Pile response to lateral spreads: centrifuge modeling, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental engineering, 129(10) (2003) 869-878.
[9] K. Tokimatsu, H. Kojima, S. Kuwayama, A. Abe, S. Midorikawa, Liquefaction-induced damage to buildings in 1990 Luzon earthquake, Journal of Geotechnical Engineering, 120(2) (1994) 290-307.
[10] R. Sancio, J.D. Bray, T. Durgunoglu, A. Onalp, Performance of buildings over liquefiable ground in Adapazari, Turkey, in:  Proc., 13th World Conf. on Earthquake Engineering, Canadian Association for Earthquake Engineering Vancouver, Canada, 2004.
[11] S.A. Ashford, R.W. Boulanger, J.L. Donahue, J.P. Stewart, Geotechnical quick report on the Kanto Plain region during the March 11, 2011, Off Pacific Coast of Tohoku earthquake, Japan, GEER Association Report No GEER-025a, Geotechnical Extreme Events Reconnaissance (GEER),  (2011).
[12] B. Mehrzad, Y. Jafarian, C. Lee, A. Haddad, Centrifuge study into the effect of liquefaction extent on permanent settlement and seismic response of shallow foundations, Soils and foundations, 58(1) (2018) 228-240.
[13] M. Jahed Orang, R. Motamed, A. Prabhakaran, A. Elgamal, Large-Scale Shake Table Tests on a Shallow Foundation in Liquefiable Soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 147(1) (2021) 04020152.
[14] S. Dashti, J.D. Bray, J.M. Pestana, M. Riemer, D. Wilson, Mechanisms of seismically induced settlement of buildings with shallow foundations on liquefiable soil, Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 136(1) (2010) 151-164.
[15] S. Dashti, J.D. Bray, J.M. Pestana, M. Riemer, D. Wilson, Centrifuge testing to evaluate and mitigate liquefaction-induced building settlement mechanisms, Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 136(7) (2010) 918-929.
[16] Y. Tsukamoto, K. Ishihara, S. Sawada, S. Fujiwara, Settlement of rigid circular foundations during seismic shaking in shaking table tests, International Journal of Geomechanics, 12(4) (2012) 462-470.
[17] F. Lopez-Caballero, A.M. Farahmand-Razavi, Numerical simulation of liquefaction effects on seismic SSI, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28(2) (2008) 85-98.
[18] D.K. Karamitros, G.D. Bouckovalas, Y.K. Chaloulos, Insight into the seismic liquefaction performance of shallow foundations, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 139(4) (2013) 599-607.
[19] J. Macedo, J.D. Bray, Key trends in liquefaction-induced building settlement, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 144(11) (2018) 04018076.
[20] A. Asgari, A. Golshani, M. Bagheri, Numerical evaluation of seismic response of shallow foundation on loose silt and silty sand, Journal of Earth System Science, 123(2) (2014) 365-379.
[21] G. Zheng, W. Zhang, H. Zhou, P. Yang, Multivariate adaptive regression splines model for prediction of the liquefaction-induced settlement of shallow foundations, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 132 (2020) 106097.
[22] Z. Karimi, S. Dashti, Z. Bullock, K. Porter, A. Liel, Key predictors of structure settlement on liquefiable ground: a numerical parametric study, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 113 (2018) 286-308.
[23] Z. Karimi, S. Dashti, Seismic performance of shallow founded structures on liquefiable ground: validation of numerical simulations using centrifuge experiments, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 142(6) (2016) 04016011.
[24] S. Mazzoni, F. McKenna, M.H. Scott, G.L. Fenves, OpenSees command language manual, Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center, 264 (2006).
[25] B. Jeremic, Development of geotechnical capabilities in OpenSees, Citeseer, 2001.
[26] J.H. Prevost, A simple plasticity theory for frictional cohesionless soils, International Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 4(1) (1985) 9-17.
[27] Z. Mroz, On the description of anisotropic workhardening, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 15(3) (1967) 163-175.
[28] A. Elgamal, Z. Yang, E. Parra, A. Ragheb, Modeling of cyclic mobility in saturated cohesionless soils, International Journal of Plasticity, 19(6) (2003) 883-905.
[29] K. Ishihara, Stability of Natural Deposits During Earthquakes.Proceedings of The Eleventh international Conference on soil Mechanics and Foundation Engineering,Sanfrancisco,12-16 August 1985, Publication of: Balkema (AA),  (1985).
[30] M.A. Biot, Mechanics of deformation and acoustic propagation in porous media, Journal of applied physics, 33(4) (1962) 1482-1498.
[31] A.H.-C. Chan, A unified finite element solution to static and dynamic problems of geomechanics, Swansea University, 1988.
[32] O.C. Zienkiewicz, A. Chan, M. Pastor, D. Paul, T. Shiomi, Static and dynamic behaviour of soils: a rational approach to quantitative solutions. I. Fully saturated problems, Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 429(1877) (1990) 285-309.
[33] A. Elgamal, Z. Yang, E. Parra, Computational modeling of cyclic mobility and post-liquefaction site response, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 22(4) (2002) 259-271.
[34] Z. Yang, A. Elgamal, K. Adalier, M.K. Sharp, Earth dam on liquefiable foundation and remediation: numerical simulation of centrifuge experiments, Journal of engineering mechanics, 130(10) (2004) 1168-1176.
[35] Z. Yang, J. Lu, A. Elgamal, OpenSees soil models and solid-fluid fully coupled elements user’s manual,  (2008).
[36] Z. Karimi, S. Dashti, Numerical and centrifuge modeling of seismic soil–foundation–structure interaction on liquefiable ground, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 142(1) (2016) 04015061.
[37] L. He, J. Ramirez, J. Lu, L. Tang, A. Elgamal, K. Tokimatsu, Lateral spreading near deep foundations and influence of soil permeability, Canadian Geotechnical Journal, 54(6) (2017) 846-861.
[38] R. Ribó, M. Pasenau, E. Escolano, J. Ronda, L. González, GiD reference manual, CIMNE, Barcelona, 27 (1998).