ارزیابی تاثیر زئولیت و خرده لاستیک فرسوده بر تثبیت ماسه با سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران.

چکیده

تثبیت خاک‌، یکی از موضوعات مهم در ارتباط با بهسازی خاک‌‌های ضعیف در مهندسی ژئوتکنیک است. افزایش روز افزون پسماندهای لاستیکی و دپو آن‌ها از مشکلات زیست محیطی قابل توجه است. در مهندسی ژئوتکنیک می‌توان از این مواد پسماند در بهسازی خاک‌ها استفاده کرد. از طرف دیگر تولید سیمان باعث آلودگی‌های زیست محیطی می‌شود. در صورتی که از مواد سیمانی طبیعی مانند زئولیت که منابع آن در ایران فراوان است، استفاده شود ضمن اقتصادی بودن باعث کمک به محیط زیست خواهد بود. در این تحقیق استفاده از خرده لاستیک و زئولیت به عنوان افزودنی در تثبیت خاک‌های ماسه‌ای با سیمان ارزیابی می‌شود. با این هدف، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری روی نمونه‌های با مقادیر مختلف سیمان 6 ، 8 و 10% نسبت به ورن خشک نمونه و درصدهای جایگزینی 0، 10، 30، 50، 70 و 90 از زئولیت نسبت به سیمان و درصدهای جایگزینی 0، 2/5، 5،7/5، 10 و 12/5 از خرده لاستیک به صورت گرانول لاستیکی نسبت به سیمان در عمل آوری 28 روزه انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که نه تنها با جایگزینی گرانول لاستیکی و زئولیت مقاومت کاهش نمی‌یابد بلکه  می‌تواند باعث افزایش مقاومت نهایی به میزان حداکثر تا 100% و همچنین کرنش‌پذیری نمونه‌ها تا حداکثر 58% شود. نتایج نشان می‌دهد که خرده لاستیک‌ها باعث بهبود عملکرد تثبیت در حضور زئولیت می‌شود. تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی (SEM) از نمونه‌ها پیوستگی و یکپارچگی تثبیت در اثر افزودنی زئولیت و خرده لاستیک را نشان داد. بهترین ترکیب اختلاط در تحقیق حاضر  5/7 % خرده لاستیک به صورت گرانول و 30% زئولیت جایگزین سیمان مشاهده می‌شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Zeolite and tire granules on cement stabilization of the sand

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sajjad soltani
  • M. Jiryaei Sharahi
  • Masoud Amelsakhi
M.S.c student, Qom university of technology
چکیده [English]

Soil stabilization is one of the important issues as an improvement method of weak soils in geotechnical engineering. The increasing amount of rubber wastes and their depots is a significant environmental problem. In geotechnical engineering, wastes can be used to improve soils. On the other hand, cement production causes environmental pollution. If natural cementitious materials such as zeolite, which have abundant resources in Iran, are used, it improves the environment while being economical. In this research, the use of rubber granule and zeolite as additives in the stabilization of sandy soils with cement, is evaluated. For this purpose, unconfined compressive tests on 28-days samples with different amounts 6, 8 and 10% of cement, different percentages of 0, 10, 30, 50, 70 and 90 of zeolite as cement substitute and percentages 0, 2.5, 5, 7.5, 10 and 12.5 of rubber granules, have been performed. The results show that not only the replacement of rubber granules and zeolites does not reduce the strength but also can increase the final strength by a maximum of 100% and also the strainability of the samples up to a maximum of 58%. The results show that rubber granules improve the stabilizing performance in the presence of zeolite. Electron microscopy (SEM) imaging of the samples showed the cohesion and integrity of the stabilization due to the addition of zeolite and rubber granules. The best mixing composition in the present study is 7.5% rubber granules and 30% zeolite as cement substitute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sand stabilization
  • Zeolite
  • Eco-friend
  • Rubber granule
  • Cement
[1] F.G. Bell, Lime stabilization of clay minerals and soils, Engineering Geology, 42(4) (1996) 223-237.
[2] A. Roohbakhshan, B. Kalantari, Stabilization of clayey soil with lime and waste stone powder, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 48(4) (2016) 429-438.
[3] F. Sariosseiri, B. Muhunthan, Effect of cement treatment on geotechnical properties of some Washington State soils, Engineering Geology, 104(1) (2009) 119-125.
[4] P. Sherwood, Soil stabilization with cement and lime, Her Majesty Stationary Office, London, 1993.
[5] F. Moghadasnejad, A. Modarres, Soil Stabilization with Waterproof Cement for Road Applications, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 42(1) (2010) 55-63.
[6] B.M. Sunil, S. Nayak, S. Shrihari, Effect of pH on the geotechnical properties of laterite, Engineering Geology, 85(1) (2006) 197-203.
[7] T. Zhang, G. Cai, S. Liu, A.J. Puppala, Engineering properties and microstructural characteristics of foundation silt stabilized by lignin-based industrial by-product, KSCE Journal of Civil Engineering, 20(7) (2016) 2725-2736.
[8] R.L. Santoni, J.S. Tingle, S.L. Webster, Stabilization of Silty Sand with Nontraditional Additives, Transportation Research Record, 1787(1) (2002) 61-70.
[9] J.S. Tingle, R.L. Santoni, Stabilization of Clay Soils with Nontraditional Additives, Transportation Research Record, 1819(1) (2003) 72-84.
[10] J.S. Vinod, B. Indraratna, M.A.A. Mahamud, Stabilisation of an erodible soil using a chemical admixture, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Ground Improvement, 163(1) (2010) 43-51.
[11] A.H. H. Taherkhani, V. Sharifi Evaluating the use of CBR plus for Constructing the Pavement Layers from Stabilized Soils, Quarterly Journal of Transportation Engineering, 3(4) (2012) 339-347.
[12] H. Taherkhani, Investigation and comparison of compressive strength of clay soils stablized by cement, lime and CBR plus, Modares Civil Engineering journal, 16(4) (2016) 161-174.
[13] M. Jiryaei Sharahi, a. giahi, B. Mohammadnezhad, soil stabilization with calcium lignosulfonate considering different mixing methods, Amirkabir Journal of Civil Engineering,  (2020).
[14] A. Marto, M. Hasan, M. Hyodo, A.M. Makhtar, Shear Strength Parameters and Consolidation of Clay Reinforced with Single and Group Bottom Ash Columns, Arabian Journal for Science and Engineering, 39(4) (2014) 2641-2654.
[15] H. Muzamir, Y. Nuraini, N. Amirah, H.K.A. Mohammed, Strength of Soft Clay Reinforced with Group Crushed Polypropylene (PP) Columns, in, 2015.
[16] H. Bikdeli, b. badarloo, A. Golabchifard, Experimental investigation of using reclaimed asphalt pavement aggregate in scrap tire encased stone column, Amirkabir Journal of Civil Engineering,  (2020).
[17] M.N. Sheikh, M.S. Mashiri, J.S. Vinod, H.-H. Tsang, Shear and Compressibility Behavior of Sand–Tire Crumb Mixtures, Journal of Materials in Civil Engineering, 25(10) (2013) 1366-1374.
[18] P. Barman, B. Singh, Strength Characteristics of Sand Amended with Two Waste Materials - Fly Ash and Scrap Tyre, Environmental Processes, 7(2) (2020) 653-672.
[19] E. Karimdad, M. Bashirgonbadi, E. Rahimi, A chemo-geotechnical approach to obtain optimal mixtures of zeolite-bentonite as heavy metal adsorbents, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 80(2) (2021) 1193-1203.
[20] A. Tuncan, M. Tuncan, H. Koyuncu, Y. Guney, Use of natural zeolites as a landfill liner, Waste management & research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA, 21(1) (2003) 54-61.
[21] G. Demirbas, Stabilization of expansive soils using Bigadiç zeolite (boron by-product), Middle East Technical University, 2009.
[22] R.Z.M. P. Jafarpour, A. Kordnaeij, Behavior of zeolite-cement grouted sand under triaxial compression test, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 12(1) (2020) 149-159.
[23] S. Izadpanah, I. Shooshpasha, A. Hajiannia, The impact of zeolite on mineralogy changes and compressive strength development of cement-treated sand mixtures through microstructure analysis, Scientia Iranica,  (2020).
[24] H. MolaAbasi, Evaluation of Zeolite Effect on Strength of Babolsar Sand Stabilized with Cement using Unconfined Compression Test, Modares Civil Engineering journal, 16(20) (2017) 203-213.
[25] I. shooshpasha, m. abbasi, h. mola abbasi, Investigation of Zeolite and Cement on Compaction of Babolsar Sand, Ferdowsi Civil Engineering, 29(1) (2017) 69-78.
[26] I. Shooshpasha, M. Abbasi, H. Molaabasi, The Effect of Zeolite on Shear Strength of Babolsar Sand Stabilized with Cement, Journal of Civil and Environmental Engineering, 49.1(94) (2019) 89-96.
[27] N. Shariatmadari, S. Zeinali, H. Mirzaeifar, M. Keramati, Evaluating the effect of using shredded waste tire in the stone columns as an improvement technique, Construction and Building Materials, 176 (2018) 700-709.