ارزیابی تاثیر زئولیت و خرده لاستیک فرسوده بر تثبیت ماسه با سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قم

3 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم

چکیده

افزایش روز افزون پسماندهای لاستیکی و دپو آنها از مشکلات زیست محیطی قابل توجه است. می توان از این مواد پسماند در بهسازی خاکها استفاده کرد. از طرف دیگر تولید سیمان باعث آلودگیهای زیست محیطی میشود. در صورتی که از مواد سیمانی طبیعی مانند زئولیت استفاده شود ضمن اقتصادی بودن باعث کمک به محیط زیست خواهد بود. در این تحقیق استفاده از خرده لاستیک و زئولیت بعنوان افزودنی در تثبیت خاکهای ماسه ای با سیمان ارزیابی می شود. با این هدف، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری روی نمونه های با مقادیر مختلف سیمان 6 ، 8 و 10% نسبت به ورن خشک نمونه و درصد های جایگزینی 0 ، 10 ، 30 ، 50 ، 70 و 90 از زئولیت نسبت به سیمان و درصد های جایگزینی 0، 5/2، 5، 5/7، 10 و 5/12 از خرده لاستیک بصورت گرانول لاستیکی نسبت به سیمان در عمل آوری 28 روزه انجام شد. نتایج نشان می دهد که نه تنها با جایگزینی گرانول لاستیکی و زئولیت مقاومت کاهش نمی یابد بلکه می تواند باعث افزایش مقاومت نهایی به میزان حداکثر تا 100 % و همچنین کرنش پذیری نمونه ها تا حداکثر 58 % شود. نتایج نشان می دهد که خرده لاستیکها باعث بهبود عملکرد تثبیت در حضور زئولیت می شود. تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی (SEM) از نمونه ها پیوستگی و یکپارچگی تثبیت در اثر افزودنی زئولیت و خرده لاستیک را نشان داد. بهترین ترکیب اختلاط در تحقیق حاضر 5/7 % خرده لاستیک بصورت گرانول و 30 % زئولیت جایگزین سیمان مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

effect of Zeolite and tire granule on the cement stabilization of sand

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sajjad soltani 2
  • Masoud Amelsakhi 3
2 M.S.c student, Qom university of technology
3 Faculty Qom university of technology
چکیده [English]

The increasing number of rubber wastes and their depots is a significant environmental problem. These wastes can be used to improve soils. On the other hand, cement production causes environmental pollution. If natural cementitious materials such as zeolite, which have abundant resources in Iran, are used, it will be economical and help the environment. In this research, the use of rubber granule and zeolite as additives in the stabilization of sandy soils with cement is evaluated. For this purpose, uniaxial compressive strength test on samples with different amounts of cement 6, 8 and 10% relative to the dry weight of the sample and replacement percentages of 0, 10, 30, 50, 70 and 90 of zeolite relative to cement and replacement percentages 0, 2.5, 5, 7.5, 10 and 12.5 of rubber granules were carried out. The results show that rubber granules and zeolites increase the final strength and strainability of the samples. SEM imaging of the samples showed the cohesion and integrity of the stabilization due to the addition of zeolite and rubber granule. The best mixing composition in the present study is 7.5% rubber granule and 30% zeolite as a cement substitute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sand stabilization
  • zeolite
  • eco-friend
  • rubber granule
  • Cement