مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران،

2 استادیار، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مدول برشی یکی از مهمترین خصوصیات دینامیکی خاک در مهندسی ژئوتکینیک لرزه ای است. جایگزینی بخشی از سیمان که تولید آن یکی از مهمترین منابع انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان است با مصالح طبیعی همچون زئولیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر، رفتار سیکلی ماسه تمیز با رفتار سیکلی ماسه سیمانته با سیمان و زئولیت مقایسه می شود. ماسه بکار برده شده در این تحقیق، ماسه بابلسر بوده که براساس سیستم طبقه بندی یونیفاید از نوع ماسه بد دانه بندی شده می باشد. اثرات فشار همه جانبه، کرنش برشی و جایگزینی زئولیت بجای سیمان بر مدول برشی ماسه بابلسر تثبیت شده با سیمان و زئولیت مطالعه می شود. تمامی نمونه ها به روش تراکم مرطوب ساخته شده و آزمایش های سه محوری سیکلی با سه فشار همه جانبه متفاوت 100، 200 و 300 کیلوپاسکال در محدوده کرنش برشی متوسط انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مقادیر مدول برشی نمونه های ماسه سیمانته با نسبت آب به سیمان 1، در تمامی محدوده کرنش های برشی، بزرگتر از مقادیر مدول برشی نمونه ماسه تمیز است. مقادیر مدول برشی با جایگزینی زئولیت بجای سیمان در نمونه های سیمانته، افزایش یافت. بنابراین جایگزینی زئولیت بجای سیمان از لحاظ زیست محیطی می تواند مورد توجه باشد. از طرفی با افزایش فشار همه جانبه، مقادیر مدول برشی نمونه های ماسه تمیز، ماسه سیمانته و ماسه سیمانته زئولیتی افزایش یافت. این افزایش برای نمونه های سیمانته و سیمانته زئولیتی در محدوده فشار همه جانبه بزرگتر قابل ملاحظه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of cyclic behavior of zeolite cemented sand

نویسندگان [English]

  • Meysam Saadati 1
  • Mehdi Derakhshandi 2
  • Amin Bahmanpour 3
  • Navid Ganjian 4
1 PhD student, Islamic Azad University Science and Research branch Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
2 Assistant, Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University
3 Assistant Professor of Department of Civil Engineering, Islamic Azad University Science and Research branch Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
4 Assistant Professor of Science and Research branch of Azad University
چکیده [English]

Shear module is of the most crucial soil dynamic properties in seismic geotechnical engineering. The replacement of a part of cement, the production of which is one of the most important sources of CO2 emission in the world, with natural materials such as zeolite is of great importance. In the present study, the cyclic behaviour of pure sand is compared with the cyclic behaviour of sand grouted with cement and zeolite. The sand used in this research was taken from Babolsar, which is classified as a poorly graded sand based on the Unified soil classification system. The effects of the confining pressure, the shear strain and the replacement of cement by zeolite on the shear modulus are studied. All the specimens were prepared by the wet tamping method and cyclic triaxial tests were performed with three different confining pressures of 100, 200, and 300 kPa in the moderate shear strain range. The results show that Shear modulus values of the cemented sand specimens with a water-to-cement ratio of 1 are greater than that of the pure sand specimens in all range of shear strains. The shear modulus values increased with the replacement of cement by zeolite of cemented samples. Therefore, the replacing of cement with zeolite can be considered from an environmental point of view. By increasing the confining pressure, the shear modulus values of the pure sand, cemented sand, zeolite cemented sand specimens increased. This increase is significant for cemented and cemented zeolite specimens at larger confining pressure range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclic triaxial test
  • Babolsar sand
  • Shear Modulus
  • Cement
  • zeolite