مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی تمام وقت و مدیر گروه رشته مهندسی عمران

3  هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله

4 عضو هیئت علمی - بخش سازه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

چکیده

در هنگام زلزله، میان‌قاب‌ها در معرض تحریک‌های داخل صفحه و خارج از صفحه قرار می‌گیرد. بعد از چند دور ارتعاش در داخل صفحه، نامناسب‌ترین حالت در مقاومت خارج از صفحه میان‌قاب زمانی است که حداقل یکپارچگی در محل اتصال میان‌قاب- قاب رخ می‌دهد. به‌ کارگیری اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب به عنوان یک راه حل ابداعی، در بهبود رفتار لرزه‌ای داخل صفحه و خارج از صفحه میان‌قاب‌ها بسیار موثر است در حالی ‌که در ادبیات فنی قاب‌های میان‌پر به طور جدی به بررسی این موضوع پرداخته نشده است. در این مطالعه، نتایج بررسی آزمایشگاهی با هدف معرفی یک اتصال دهنده کارآمد و قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب و بررسی تأثیر آن در رفتار داخل صفحه و خارج از صفحه قاب‌های میان‌پر و میان‌قاب ارائه شده است. چهار نمونه یک طبقه‌ و تک دهانه در مقیاس نیمه شامل یک قاب فولادی خالی، یک دیوار میان‌قاب بدون آسیب قبلی داخل صفحه و دو قاب فولادی میان‌پر با دیوار بلو‌ک‌های بتن سبک اتوکلاو شده، تحت بارگذاری‌های چرخه‌ای داخل صفحه و خارج از صفحه با جابه‌جایی کنترل شده آزمایش شدند. نمونه‌ها با توجه به مودهای شکست، مقاومت، زوال سختی، گسترش خسارت در قاب و میان‌قاب، الگوی ترک‌خوردگی میان‌قاب، ظرفیت استهلاک انرژی و پروفیل جابه‌جایی خارج از صفحه میان‌قاب مقایسه شدند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی اتصال دهنده‌های V شکل رفتار تعاملی خوب و قابل اطمینانی را از نظر ایمنی از خود نشان دادند، بنابراین این ادوات اتصال می‌توانند نوید بخش ارائه یک اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال دیوار میان‌قاب به قاب باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on Finding Reliable Connectors for Infill-frame Connection in Infilled Steel Frame

نویسندگان [English]

  • Saheb Ali Asadzadeh 1
  • Alireza Zareei 2
  • Majid Mohammadi 3
  • Nader Khaje ahmad atari 4
1 PhD candidate, Department of Civil Engineering, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran; ORCID: 0000-0002-9730-1090
2 PhD, Department of Civil Engineering, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 PhD, Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES)
4 PhD, Department of Structural Engineering, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

During earthquakes, infill walls are imposed to in-plane (IP) and out-of-plane (OOP) seismic loads. After some in-plane seismic vibrations, the worst case for out-of-plane stability of the infill appears when there is the least integrity in the frame-to-wall connections. Using some kind of reliable connectors for frame-to-wall connection is an innovative method to improve their IP and OOP seismic behavior. Noting that the literature on infilled frames has not focused on this subject yet, the present research was carried out with the purpose of introducing a kind of reliable and efficient frame-to-wall connector and to study its effects on IP and OOP behavior of the infilled frames and the infills. Four half-scale single-story single-bay specimens, including one bare frame, an infill wall and two infilled steel frames having walls of autoclave-cured aerated concrete (AAC) blocks, were tested under IP and OOP cyclic displacement controlled loading. The specimens were tested to investigate their failure modes, strength, stiffness degradation, damage evolution in frame and infill, cracking patterns of infill, energy dissipation capacity and out-of-plane displacement of infills. The experimental results revealed that the V-type connectors showed good and reliable interaction as far as the safety issues were concerned. Therefore, such types of fasteners can be used as kinds of promising reliable frame-to-wall connectors for AAC infill panels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infilled Steel Frame
  • Infill Wall Connection Type
  • Reliable Connectors
  • In-plane and Out of Plane Tests
  • Autoclave-Cured Aerated Concrete
[1] S. Polyakov, On the interaction between masonry filler walls and enclosing frame when loaded in the plane of the wall, Translations in earthquake engineering, 2(3) (1960) 36-42.
[2] B. Stafford Smith, C. Carter, A method of analysis for infilled frames, Proceedings of the institution of civil engineers, 44(1) (1969) 31-48.
[3] M. Holmes, Steel frames with brickwork and concrete infilling, proceedings of the Institution of civil Engineers, 19(4) (1961) 473-478.
[4] H. Barua, S. Mallick, Behaviour of mortar infilled steel frames under lateral load, Building and Environment, 12(4) (1977) 263-272.
[5] J. Dawe, C. Seah, Y. Liu, A computer model for predicting infilled frame behaviour, Canadian Journal of civil engineering, 28(1) (2001) 133-148.
[6] T. Liauw, C. Lo, On Multibay Infilled Frames, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 85(3) (1988) 469-483.
[7] B.S. Smith, Model test results of vertical and horizontal loading of infilled frames, in:  Journal Proceedings, 1968, pp. 618-625.
[8] J. Dawe, Y. Liu, C. Seah, A parametric study of masonry infilled steel frames, Canadian Journal of Civil Engineering, 28(1) (2001) 149-157.
[9] H. Elshafie, A. Hamid, E.-s. Nasr, Strength and stiffness of masonry shear walls with openings, The Masonry Society Journal, 20(1) (2002) 49-60.
[10] A. Tasnimi, A. Mohebkhah, Investigation on the behavior of brick-infilled steel frames with openings, experimental and analytical approaches, Engineering Structures, 33(3) (2011) 968-980.
[11] M. Kaltakcı, A. Köken, H. Korkmaz, Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification, Canadian Journal of Civil Engineering, 33(5) (2006) 632-638.
[12] M. RJ, On the stiffness and strengths of infilled frame, Proceedings Institution of Civil Engineers, Supplement IV,  (1971) 57-90.
[13] M.L. Albert, A.E. Elwi, J.R. Cheng, Strengthening of unreinforced masonry walls using FRPs, Journal of Composites for Construction, 5(2) (2001) 76-84.
[14] S. Altın, Ö. Anıl, Y. Kopraman, Ç. Belgin, Strengthening masonry infill walls with reinforced plaster, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 163(5) (2010) 331-342.
[15] A. Dehghani, F. Nateghi-Alahi, G. Fischer, Engineered cementitious composites for strengthening masonry infilled reinforced concrete frames, Engineering Structures, 105 (2015) 197-208.
[16] H. Moghaddam, Lateral load behavior of masonry infilled steel frames with repair and retrofit, Journal of structural engineering, 130(1) (2004) 56-63.
[17] K.M. Amanat, M.M. Alam, M.S. Alam, Experimental investigation of the use of ferrocement laminates for repairing masonry in filled RC frames, Journal of Civil Engineering (IEB), 35(2) (2007) 71-80.
[18] M. Mohammadi, R.M.G. Mahalleh, A new infilled steel frame with engineering properties, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 165(1) (2012) 15-25.
[19] D. Markulak, I. Radić, V. Sigmund, Cyclic testing of single bay steel frames with various types of masonry infill, Engineering structures, 51 (2013) 267-277.
[20] P. Morandi, R. Milanesi, G. Magenes, Innovative solution for seismic-resistant masonry infills with sliding joints: in-plane experimental performance, Engineering Structures, 176 (2018) 719-733.
[21] R.-S. Ju, H.-J. Lee, C.-C. Chen, C.-C. Tao, Experimental study on separating reinforced concrete infill walls from steel moment frames, Journal of Constructional Steel Research, 71 (2012) 119-128.
[22] S.J. Hashemi, J. Razzaghi, A.S. Moghadam, Behaviour of sandwich panel infilled steel frames with different interface conditions, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 171(2) (2018) 166-177.
[23] S. Schwarz, A. Hanaor, D. Yankelevsky, Experimental response of reinforced concrete frames with AAC masonry infill walls to in-plane cyclic loading, in:  Structures, Elsevier, 2015, pp. 306-319.
[24] J. Wang, B. Li, Cyclic testing of square CFST frames with ALC panel or block walls, Journal of Constructional Steel Research, 130 (2017) 264-279.
[25] A. Furtado, H. Rodrigues, A. Arêde, H. Varum, Experimental evaluation of out-of-plane capacity of masonry infill walls, Engineering Structures, 111 (2016) 48-63.
[26] P. Ricci, M. Di Domenico, G.M. Verderame, Experimental assessment of the in-plane/out-of-plane interaction in unreinforced masonry infill walls, Engineering Structures, 173 (2018) 960-978.
[27] V. Palieraki, C. Zeris, E. Vintzileou, C.-E. Adami, In-plane and out-of plane response of currently constructed masonry infills, Engineering Structures, 177 (2018) 103-116.
[28] C. Butenweg, M. Marinković, R. Salatić, Experimental results of reinforced concrete frames with masonry infills under combined quasi-static in-plane and out-of-plane seismic loading, Bulletin of Earthquake Engineering, 17(6) (2019) 3397-3422.
[29] M.T. De Risi, M. Di Domenico, P. Ricci, G.M. Verderame, G. Manfredi, Experimental investigation on the influence of the aspect ratio on the in-plane/out-of-plane interaction for masonry infills in RC frames, Engineering Structures, 189 (2019) 523-540.
[30] A. Furtado, H. Rodrigues, A. Arêde and H. Varum, Out-of-plane behavior of masonry infilled RC frames based on the experimental tests available: A systematic review, Construction and Building Materials, 168 (2018) 831-848.
[31] American Institute of Steel Construction (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, Standard ANSI/AISC 360-10, Chicago, IL, 2010.
[32] American Institute of Steel Construction (AISC), Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, Standard ANSI/ AISC 341-10, Chicago, IL, 2010.
[33] ASTM, Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products, in:  (ASTM A 370-11), West Conshohocken, PA, US 2011.
[34] ASTM, Standard Specification for Precast Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Wall Construction Units, in:  ASTM C 1386-07, West Conshohocken, PA, US 2009.
[35] ASTM, Standard Test Methods for Compressive Strength of Masonry Prisms, in:  ASTM C 1314-07, West Conshohocken, PA, US 2009.
[36] ASTM, Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages, in:  ASTM E519/E519M-10, West Conshohocken, PA, US 2009.
[37] E. DIN, 1052-3: 2002-10: Methods of test for masonry. Part 3: Determination of initial shear strength, in, Beuth Verlag, Berlin, 2007.
[38] A.T. Council, M.-A.E. Center, M.C.f.E.E. Research, P.E.E.R. Center, N.E.H.R. Program, Interim Testing Protocols for Determining the Seismic Performance Characteristics of Structural and Nonstructural Components, Federal Emergency Management Agency, 2007.
[39] FEMA 356, Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings, ASCE, 2000.
[40] S.J. Hashemi, J. Razzaghi, A.S. Moghadam, P.B. Lourenço, Cyclic testing of steel frames infilled with concrete sandwich panels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18 (2018) 557-572.