شناسایی ترک‌های مدفون در تیر-ستون‌ها تحت بار محوری با استفاده از داده‌های استاتیکی آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

شناسایی آسیب در سازه به منظور جلوگیری از گسترش آن و یا بهسازی مسئله مهمی است که مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است. علی‌رغم ارائه روش‌های مختلف برای شناسایی آسیب، کشف ترک‌های مدفون در تیر-ستون‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش آزمایشگاهی برای اعمال ترک‌های مدفون به کمک دستگاه ابزار دقیق بر روی تیر-ستون‌های آزمایشگاهی از یک مدل مثلثی استفاده شده است. اندازه المان‌ها به گونه‌ای می‌باشد که طول موثر ترک در داخل المان قرار گرفته و از آن خارج نشده است. برای شناسایی آسیب در تیر-ستون اویلر برنولی تحت بار محوری در این پژوهش از شاخص مبتنی بر داده‌های استاتیکی استفاده شده است. که در این روش برای محاسبه پاسخ‌های استاتیکی از یک روش المان محدودی بهره گرفته شده است. در ادامه بر اساس روش تفاضل مرکزی محدود، شیب و انحنای تغییر مکان‌های افقی محاسبه شده و در شاخص قرار گرفته است. برای این منظور در این پژوهش آزمایشگاهی دو مدل تیر دو سر ساده با سناریو خرابی تکی، چندگانه و بارگذاری متفاوت در نظر گرفته شد. در مرحله اول تغییر مکان‌های آزمایشگاهی به صورت تغییر مکان محوری تیر-ستون ثبت، سپس در شاخص مورد نظر قرار گرفتند و در نهایت مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تئوری بیانگر صحت کارایی شاخص مبتنی بر داده‌های استاتیکی می‌بود. همچنین تفاوت جزئی بین نتایج آزمایشگاهی و تئوری بیانگر نویزها و خطاهایی (ساخت قطعات،انجام آزمایش‌ها،خطای سنسورها و...) است که در آزمایشگاه رخ داده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental static data based Embedded Crack Identification of beam-column structures under axial load

نویسندگان [English]

  • MIRSAYYAD HASHEMI 1
  • RAMEZAN ALI IZADIFARD 2
1 M.Sc., Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran,
2 Civil Eng. Dep., Engineering Faculty, Imam Khomeini Int. Un., Qazvin, Iran
چکیده [English]

Identification of damage to structures in order to prevent their expansion or improvement is an important issue that has received much attention from researchers. In this experimental study, a triangular model was used to apply the embedded cracks using CNC on the laboratory beam-columns. The size of the elements is such that the effective length of the crack is located inside the element and from it has not been removed. To identify embedded cracks, a static data index was used for Euler-Bernoulli beam-columns under axial load. In this laboratory study, two simple beams models with single, multiple damages and different loading scenarios were used. In the first step, the laboratory horizontal displacements are recorded and then included in the index. Finally, a comparison of the laboratory and the numerical results have shown the performance accuracy of the static database index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental data
  • Embedded crack detection
  • Axial load
  • Simply supported beam-column
  • Static index
[1] M.-B. Abdo, M. Hori, A numerical study of structural damage detection using changes in the rotation of mode shapes, Journal of Sound and vibration, 251(2) (2002) 227-239.                                                   
[2] I. Talebinejad, C. Fischer, F. Ansari, Numerical evaluation of vibration‐based methods for damage assessment of cable‐stayed bridges, Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 26(3) (2011) 239-251.                                                                                                                                                                    
[3] Y. Ho, D. Ewins, On the structural damage identification with mode shapes, in:  Proceedings of the European COST F3 conference on system identification and structural health monitoring, 2000.
[4] J.-T. Kim, Y.-S. Ryu, H.-M. Cho, N. Stubbs, Damage identification in beam-type structures: frequency-based method vs mode-shape-based method, Engineering structures, 25(1) (2003) 57-67.
[5] B. Koh, S. Dyke, Structural health monitoring for flexible bridge structures using correlation and sensitivity of modal data, Computers & structures, 85(3-4) (2007) 117-130.
[6] A. Messina, I.A. Jones, E.J. Williams, Damage detection and localization using natural frequency changes, Proceedings of the Conference on Identification in Engineering System, Cambridge, UK, 1 (1992) 67-76.
[7] A. Messina, E. Williams, T. Contursi, Structural damage detection by a sensitivity and statistical-based method, Journal of sound and vibration, 216(5) (1998) 791-808.
[8] J.-M. Ndambi, J. Vantomme, K. Harri, Damage assessment in reinforced concrete beams using eigenfrequencies and mode shape derivatives, Engineering Structures, 24(4) (2002) 501-515.
[9] O. Salawu, Detection of structural damage through changes in frequency: a review, Engineering structures, 19(9) (1997) 718-723.
[10] O. Yazdanpanah1a, S. Seyedpoor, A new damage detection indicator for beams based on mode shape data, Structural Engineering and Mechanics, 53(4) (2015) 725-744.                                                              
[11] O. Yazdanpanah, R.A. Izadifard, M. Abdi Moghadam, Embedded Crack Identification in Beam-Column Structures under Axial Load Using an Efficient Static Data Based Indicator, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 4(2) (2016) 67-78.                                                                                                            
[12] M. Sanayei, M.J. Saletnik, Parameter estimation of structures from static strain measurements. II: Error sensitivity analysis, Journal of structural Engineering, 122(5) (1996) 563-572.                                           
[13] F. Bakhtiari-Nejad, A. Rahai, A. Esfandiari, A structural damage detection method using static noisy data, Engineering structures, 27(12) (2005) 1784-1793.                                                                                  
[14] X.-z. Chen, Z. Hong-Ping, C. Chuan-yao, Structural damage identification using test static data based on grey system theory, Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 6(8) (2005) 790-796.                         
[15] S. Caddemi, A. Morassi, Crack detection in elastic beams by static measurements, International Journal of Solids and Structures, 44(16) (2007) 5301-5315.                                                                                        
[16] M.A.-B. Abdo, Parametric study of using only static response in structural damage detection, Engineering Structures, 34 (2012) 124-131.                                                                                                   
[17] S. Seyedpoor, O. Yazdanpanah, An efficient indicator for structural damage localization using the change of strain energy based on static noisy data, Applied Mathematical Modelling, 38(9-10) (2014) 2661-2672.                                                                                                                                                               
[18] D. Erdenebat, D. Waldmann, F.N. Teferle, Static load deflection experiment on a beam for damage detection using the Deformation Area Difference Method, in:  Life Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering: Towards an Integrated Vision: Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018), 28-31 October 2018, Ghent, Belgium, CRC Press, 2018, pp. 177.                 
[19] O. Yazdanpanah, R.A. Izadifard, M. Dehestani, Static data based damage localization of beam-column structures considering axial load, Mechanics of Advanced Materials and Structures,  (2019) 1-18.             
[20] A. Pandey, M. Biswas, Damage detection in structures using changes in flexibility, Journal of sound and vibration, 169(1) (1994) 3-17.                                                                                                                         
[21] E.-T. Lee, H.-C. Eun, Damage detection approach based on the second derivative of flexibility estimated from incomplete mode shape data, Applied Mathematical Modelling, 44 (2017) 602-613.          
[22] Q. Yang, B. Sun, Structural damage localization and quantification using static test data, Structural health monitoring, 10(4) (2011) 381-389.                                                                                                      
[23] S. Seyedpoor, O. Yazdanpanah, Structural damage detection by differential evolution as a global optimization algorithm, Iranian Journal of Structural Engineering, 1(1) (2015) 52-62.                                
[24] J.K. Sinha, M. Friswell, S. Edwards, Simplified models for the location of cracks in beam structures using measured vibration data, Journal of Sound and vibration, 251(1) (2002) 13-38.                                 
[25] M. Mokhtari Masinaei, H. Jahangir, M. Khatibinia, Damage Detection in Prestressed Concrete Slabs Using Vibrational Responses in Time Domain (In Persian), 5th National Conference on Recent Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.,  (2019).             
[26] M. Kavousi, M. Khatibinia, H. Jahangir, Use of Contourlet Transform to Identify Damages in Prestressed Concrete Slabs (In Persian), International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban Management In Iran, Tehran, Iran.,  (2018).                                                                                                    
[27] S.R. SEYEDI, A. KEYHANI, H. JAHANGIR, AN ENERGY-BASED DAMAGE DETECTION ALGORITHM BASED ON MODAL DATA.                                                                                                  
[28] H. Jahangir, M.R. Esfahani, Structural Damage Identification Based on Modal Data and Wavelet Analysis, in:  3rd National Conference on Earthquake & Structure, 2012.                                                            
[29] MATLAB (R2010b), the language of technical computing (software), Math Works Inc.