بررسی اثر شوینده آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر پارامترهای مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه سست آلوده به نفت خام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران خاک و پی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی عمران-خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

آلودگی خاک با فرآورده‌های نفتی به دلیل نشت مخازن سوخت و خطوط انتقال، محیط زیست انسان و سایر موجودات زنده را با مشکل مواجه می‌کند و علاوه بر خطرات زیست محیطی شدید، بسته به نوع خاک، باعث تغییر در خصوصیات مقاومتی آن می‌شود. یکی از مهم‌ترین روش‌های رفع آلودگی نفتی خاکشویی می‌باشد که علاوه بر حذف آلاینده‌های نفتی، بر مقاومت خاک آلوده و همچنین خاک فاقد آلودگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با انجام یک سری آزمایش‌های سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده (CU)، تأثیر استفاده از روش خاکشویی با شوینده آنیونی سدیم دودسیل سولفات در غلظت‌های مختلف بر فرآیند حذف نفت خام و همچنین پارامترهای مقاومت برشی زهکشی نشده خاک ماسه ای آلوده به غلظت‌های مختلف نفت خام سبک مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که درکلیه فشارهای محصورکننده، مقاومت برشی خاک ماسه ای با افزایش غلظت نفت خام تا حدود 5 درصد، کاهش و در درصدهای بالاتر افزایش می‌یابد. همچنین، کاهش زاویه اصطکاک داخلی و افزایش چسبندگی با افزایش غلظت نفت خام از نتایج این تحقیق می باشند. شستشوی خاک با استفاده از محلول شوینده سدیم دودسیل سولفات در کلیه غلظت‌ها، مقاومت برشی خاک آلوده به نفت خام را افزایش می‌دهد، ولی نرخ این افزایش در غلظت های نفت خام بالاتر از 5 درصد و فشار های محصور کننده بالا کمتر است. در حالت کلی، مقاومت برشی خاک آلوده به نفت خام و خاک شستشو شده با محلول شوینده کمتر از خاک تمیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of anionic surfactant of sodium dodecyl sulfate on undrained shear strength parameters of crude oil contaminated loose sand

نویسندگان [English]

  • Naeem Gholampoor 1
  • Seyed Abolhasan Naeini 2
  • Reza Ziaie Moayed 2
1 Department of geotechnical engineering, faculty of engineering, Imam khomeini international university, Qazvin, Iran
2 Department of geotechnical engineering, engineering faculty, Imam khomeini international university, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Contamination of soil with petroleum products due to leakage from oil tanks and pipelines causes damages to environment and human life and in addition to sever environmental damages, depended on soil type, causes changes in its strength characteristics. One of the most important methods for crude oil remediation is soil washing technique which can affect on strength of contaminated and also natural soil in addition to their effects on degradation process. The aim of this study is to investigate the effect of using soil washing technique by means of anionic surfactant of Sodium Dodecyl Sulfate at different concentrations on the degradation process of crude oil contamination and also, undrained shear strength parameters of loose sand contaminated by various concentrations of light crude oil. The results indicate that, under all confining pressures, by increase of crude oil content up to around 5%, the shear strength of sandy soil decreases and then increases for crude oil content more than 5%. Also, reduction in internal friction angle and increase of cohesion by increase of crude oil concentration are as results of this study. Soil washing by using different concentrations of Sodium Dodecyl Sulfate solution increases the shear strength of crude oil contaminated sandy soil, but the rate of this increase is lower at crude oil contents greater than 5% and high confining pressures. As a general remark, it can be said that shear strength of both crude oil contaminated sand and contaminated sand washed by surfactant are less than same for clean sand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anionic surfactant
  • Light crude oil
  • Undrained Shear Strength
  • Triaxial Test
  • Loose sand