مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،

چکیده

دیوار برشی فولادی کامپوزیت یک سیستم نوین باربر جانبی و متشکل از یک ورق فولادی به همراه پوشش بتن آرمه است که این پوشش به یک سمت یا هر دو سمت آن توسط برش گیرهایی متصل شده است. در دیوار برشی فولادی کامپوزیت، پوشش بتنی مسلح با مهار کردن ورق فولادی و جلوگیری از کمانش آن باعث افزایش ظرفیت برشی دیوار برشی فولادی تا حد تسلیم برش داخل صفحه ورق به جای کشش در راستای میدان کشش قطری می شود. هدف از انجام این پژوهش مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش، بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت است. در این مقاله 27 مدل دیوار برشی فولادی کامپوزیت با ضخامت ورق و ضخامت بتن مختلف و نسبت عرض به ارتفاع 0.75، 1 و ۱.۵ در نرم افزار ABAQUS مدل‌سازی و با استفاده از تحلیل بار افزون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که در تمامی نسبت‌های عرض به ارتفاع برابر 0.75، 1 و 1.5 جذب انرژی در مدل-های دارای ضخامت ورق 6 میلیمتر از سایر مدل‌ها بیشتر است. نتایج همچنین نشان داد که ضریب رفتار دیوار برشی فولادی کامپوزیت حدود 13.5 برآورد می‌شود. درپایان رابطه‌ی نیمه تجربی برای محاسبه‌ی ضخامت بتن پوشش بر حسب ضخامت ورق فولادی به منظور جلوگیری از کمانش ورق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analytical and Numerical Study on Effect of Thickness and Concrete Type of Panels on Behavior of Composite Steel Plate Shear Walls

نویسندگان [English]

  • Teymour Rahimi 1
  • ali kheyroddin 3
1 MSc, civil faculty, Semnan university, Semnan, iran
3 Professor, Department of Civil Engineering, University of Semnan, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The composite steel plate shear wall (CSPSW) is an innovative lateral load-resisting system which is comprised of reinforced concrete (RC) panels attached to one or both sides of the system by means of shear connectors. Accordingly, in the CSPSW, the RC panels prevent buckling of the steel plate and thus, shear capacity of the plate improves by the shear yielding limit of the plate instead of tension in direction of diagonal tension field. Subsequently, this study is aimed to analytically and numerically investigate the effect of thickness and concrete type of panels on the behavior of the CSPSW. To this end, 27 numerical models of CSPSWs with varying thickness of steel plate and concrete panels as well as width-to-height (W/H) ratio of 0.75, 1 and 1.5 have been built using ABAQUS software and then, analyzed through pushover analysis method. The results indicate that in all W/H ratios, the energy absorption of the models with a plate thickness of 6mm surpasses the others. Importantly, it was found that the response modification factor of the CSPSW is estimated to be 13.5. Lastly, a semi-empirical relationship was proposed to calculate the thickness of the RC panel based on that of the steel plate so that plate buckling could be prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Steel Plate Shear Wall (CSPSW)
  • Plate Thickness
  • Panel Thickness
  • pushover analysis
  • Modification Factor