تاثیر پیرشدگی بلند‏مدت بر ترک‌خوردگی دماپایین مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

3 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در اکثر پژوهش‌های موجود به منظور بررسی پیرشدگی بر عملکرد مخلوط آسفالتی از نتایج آزمایش‌های مکانیکی به منظور بررسی پتانسیل ترک خوردگی حرارتی یک مخلوط آسفالتی استفاده می‌شود و به خصوصیات پایه‌ای مصالح که در رخداد ترک‌خوردگی دماپایین مهم هستند، کمتر توجه می‏شود. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر پیرشدگی بر ترک‏خوردگی دماپایین 12 ترکیب مختلف مخلوط آسفالتی از طریق روش‏های مکانیکی و انرژی آزاد سطحی، که بر پایه خصوصیات اصلی مواد است، پرداخته است. ارزیابی ترک‏خوردگی حرارتی مخلوط‏های آسفالتی از طریق انجام آزمایش مکانیکی خمش نیم دایره‏ای و آزمایش‏های ترمودینامیکی از طریق تعیین مولفه‌های انرژی آزاد سطحی قیر و سنگدانه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که پارامترهای انرژی شکست و چقرمگی شکست که به عنوان شاخص تعیین حساسیت مخلوط آسفالتی در برابر ترک‌خوردگی دمایی شناخته می‌شوند، برای مخلوط‏های آسفالتی پیرشده به ترتیب بین 3/6 تا 7/13 درصد و بین 5/6 تا 7/10 درصد کمتر از مخلوط‏های کنترل می‏باشد. نتایج آزمایش‌های انرژی آزاد سطحی نشان می‌دهد پیرشدگی باعث افزایش در مولفه غیرقطبی بین 1/3-1/5 درصد و کاهش در مولفه‌های اسیدی و بازی انرژی آزاد سطحی قیر به ترتیب بین 2/41-4/53 درصد و بین 2/334-6/349 درصد می‌شود. این نتایج باعث شده است تا مقدار انرژی آزاد پیوستگی از 63/0 تا 03/1 (ergs/cm2) افزایش یابد. همچنین، پیرشدگی باعث کاهش در انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه می‌شود که مقدار حداکثر کاهش 61/2 (ergs/cm2) بوده است. این بدان معناست که پیرشدگی باعث کاهش پوشش‌پذیری قیر بر روی سطح سنگدانه و مقاومت در برابر گسیختگی در سطح تماس قیر-سنگدانه می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of long-term aging on low-temperature cracking of asphalt mixtures using mechanical and thermodynamic methods

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Hamedi 1
  • Hamid shirmohammadi 2
  • Pouya Moradi 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Gholam, Rasht, Iran
2 Faculty of Civil Engineering, Urmia University, Urmia
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In most existing studies to investigate the aging performance of asphalt mixes, the results of mechanical tests are used to investigate the thermal cracking potential of an asphalt mix and less attention is paid to the basic properties of materials that are important in the event of this cracking. Accordingly, the present study investigates the effect of aging on thermal cracking of 12 different compositions of asphalt mixtures through mechanical methods and free surface energy (SFE), which is based on the main properties of the material. Thermal cracking of asphalt mixtures has been evaluated by performing semi-circular bending mechanical tests and thermodynamic tests by determining the SFE components of bitumen and aggregates. The results showed that the parameters of fracture energy and fracture toughness, which are known as indicators of sensitivity of asphalt mix to thermal cracking, for aged asphalt mixtures between 6.3-13.7% and between 6.5-10.7%, respectively. The results of SFE tests show that aging causes an increase in the non-polar component between 1.3-1.5% and a decrease in the acidic and basic free energy components of bitumen between 41.1-53.4% and between 334.2-349.6%, respectively. These results have increased the amount of free cohesive energy from 0.63 to 1.03 (ergs/cm2). Also, aging reduces the free energy of bitumen-aggregate adhesion with a maximum reduction of 2.61 (ergs/cm2). This means that aging reduces the coverability of bitumen on the aggregate surface and the resistance to fracture at the bitumen-aggregate interface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot asphalt mix
  • Thermal Cracking
  • aging
  • Semicircular bending test
  • surface free energy