بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

سیستم دیوار برشی فولادی همبند (C-SPSW) سیستمی نسبتاً جدید می‌باشد که مطالعات محدودی در این زمینه در مراکز پژوهشی مختلف انجام گرفته است. این سیستم شکل پذیری و سختی بالایی دارد که همین دو مزیت باعث برتری این سیستم نسبت به سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی شده است. هدف این مقاله، بررسی رفتار این سیستم تحت اثر خاک‌های تیپ 2و4 پی با لحاظ اثر اندرکنش خاک – سازه در سازه های 5 ،10 و 20 طبقه با طول تیر پیوند 25/1، 5/2 و 75/3 متر و طول دهانه 4/2، 2/3 و 8/4 متر دیوار برشی فولادی، تحت زلزله‌ی حوزه‌ی دور و نزدیک، است. در 216 تحلیل انجام شده نتایج نشان می‌دهد که بیشینه تغییرمکان بام در سازه‌های 5، 10 و20 طبقه در خاک-های سخت (تیپ 2)، تحت رکوردهای دور و نزدیک با تغییرات ناچیز همراه است اما در خاک‌های نرم (تیپ 4) تحت رکوردهای دور و نزدیک با تغییرات زیادی همراه است . شتاب بام در خاک سخت نسبت به خاک نرم کاهش بیشتری داشته است .در این مقاله، نسبت برش پایه به وزن موثر سازه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که اندرکنش خاک-سازه بر روی برش پایه تاثیر گذار است. همچنین در مورد مودهای رفتاری تیر همبند و درجه همبندی دیوار برشی فولادی تحقیق صورت گرفت و نتایج نشان داد که درجه همبندی هم‌بستگی معناداری با نسبت‌های دوره تناوب سازه دارد و عملکرد جذب انرژی در تیرهای همبند کوتاه که در برش جاری می‌شوند، مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on Soil-Structure Interaction on Seismic Response of Coupled Steel Plate Shear Wall subjected to Near and Far-Field Earthquakes

نویسندگان [English]

  • ehsan yourtchi 1
  • Majid Gholhaki 2
  • omid rezayfar 3
1 MSc Student in structure Engineering, Faculty of Civil Engineering of Semnan University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering of Semnan University, Semnan, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering of Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Coupled steel plate shear wall (C-SPSW) is a relatively new system that has received less attention from research centers. This system benefits from a high ductility and stiffness, which are the two advantages that make this system superior to the other lateral load-resisting systems. This paper aims to study seismic response of the CSPSWs under near and far-field earthquakes, resting on soil types II and IV considering soil-structure interaction (SSI) effects using the 5, 10 and 15-storey frames in which length of link beams and frame bays is equal to 1.25, 2.5 and 3.75 as well as 2.4, 3.2 and 4.8m, respectively. Based on the analysis results, maximum roof displacement of the 5, 10 and 20-storet frames located on stiff soils (soil type II), does not experience remarkable changes under near and far-field earthquakes but to the contrary, in the case of soil type IV, changes are considerable. Roof acceleration of the structure located on stiff soil, is less than that of the structure on soft soil. In this paper, ratio of base shear to effective weight of the structure was taken into account and it was found that incorporation of SSI effects influences the base shear. Moreover, regarding behavioral modes of the coupling beam and coupling degree of the SPSW, the results indicated that this degree has a meaningful correlation with fundamental period of the structure and the short coupling beams that yield in shear, have a better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coupled Steel Plate Shear Wall (CSPSW)
  • soil-structure interaction (SSI)
  • Near-Filed Earthquake
  • Far-Field Earthquake
  • Drift