تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran

2 دانشگاه ملایر

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

چکیده

برآورد احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با عدم قطعیت همراه می‌باشد. مهمترین عوامل عدم قطعیت شامل عدم قطعیت ذاتی ناشی از به‌کار‌گیری رکوردهای گوناگون زلزله و همچنین عدم قطعیت سیستمی ظرفیت ناشی از پارامترهای مدل رفتاری می‌باشد. عدم قطعیت اول در قالب استفاده از تعداد قابل قبولی از رکوردهای مختلف زلزله قابل اعمال می‌باشد. عدم قطعیت ظرفیت به دلیل ماهیت تقریبی پارامترهای استفاده شده جهت تعریف مدل رفتاری که بر مبنای ارائه روابط تجربی و نتایج آزمایشگاهی به دست آمده است، به وجود می‌آید. در مطالعه حاضر یک قاب خمشی فولادی 20 طبقه در دو حالت مدل غیر قطعی و پایه به ترتیب با و بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت ظرفیت مورد بررسی قرار گرفته است. روش اعمال عدم قطعیت پارامترهای مدل رفتاری از طریق ایجاد متغیر های تصادفی در بازه تعریف شده به روش مونت کارلو صورت گرفته است. بر مبنای نتایج تحلیل دینامیکی فزاینده صورت گرفته برای هر دو مدل پایه و غیر قطعی، منحنی خطر تقاضای لرزه برای کل محدوده شاخص تقاضا شامل حالات حدی قابلیت استفاده بی وقفه و آستانه فروریزش استخراج و مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین به منظور ارزیابی میزان تاثیر پذیری بسامد سالانه حدی مدل دارای عدم قطعیت ظرفیت ناشی از تغییرات پارامترهای منحنی‌های شکنندگی و خطر لرزه تحلیل حساسیت بر مبنای کمیت‌های فوق صورت گرفته است. نتایج حاصله دلالت بر تاثیر معنی دار و غیر قابل چشم پوشی عدم قطعیت ظرفیت بر بسامد سالانه حالت حدی آستانه فروریزش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Capacity Uncertainty on the Seismic Hazard Demand Curve Estimation of Steel Moment Resisting Frames

نویسندگان [English]

  • Behzad Shokrollahi-Yancheshmeh 1
  • Amin Mohebkhah 2
  • Mehdi Mahdavi Adeli 3
1 Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
2 Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

Probabilistic seismic demand assessment of steel moment-resisting frames is associated with uncertainty. The most important factors of uncertainty include the inherent uncertainty caused by the record-to-record variability, as well as the epistemic capacity uncertainty due to the model parameters. The first uncertainty can be applied in the form of using an acceptable number of different ground motion records. Capacity uncertainty arises due to the approximate nature of the parameters used to define the structural model behavior which is based on the experimental relationships derived from laboratory results. In the present study, a 20-story steel moment-resisting frame in two cases of uncertain and base model has been investigated with and without considering the capacity uncertainty, respectively. The method of applying such uncertainty has been done by generating random variables in the defined range by Monte Carlo simulation. Based on the results of the incremental dynamic analysis performed for both base and uncertain models, the seismic hazard demand curves for the entire range of demand parameters including limit states of immediate occupancy and collapse prevention has been extracted and compared. Also, in order to evaluate the influence of the fragility and seismic hazard curves parameters on the variation of the mean annual frequency of limit state of the uncertain model, sensitivity analysis based on the above-mentioned quantities has been done. The results indicate the significant effect of capacity uncertainty on increasing the mean annual frequency at the collapse prevention limit state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Steel moment-resisting frames
  • Capacity uncertainty
  • Seismic hazard demand curve
  • Fragility curve
  • Probabilistic seismic demand assessment