بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی دال‌های یک ‌طرفه مقاوم‌سازی شده با ورق ‌پیش‌ ساخته کامپوزیت‌های سیمانی توانمند الیافی مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

به ‌منظور حفظ و نگه‌داری سازه‌ها و نیز افزایش عمر مفید آن‌ها، مقاوم‌سازی سازه‌های آسیب ‌دیده متدوال گردیده است. دال‌های بتنی به عنوان عضو سازه‌ای کلیدی، نقشی تاثیر گذار در توزیع بار و رفتار سازه داشته و از سوی دیگر عدم برطرف سازی آسیب‌های وارد بر دال های بتنی میتواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی مقاوم‌سازی دال‌های بتن مسلح یک ‌طرفه با کمک ورق‌های پیش ‌ساخته‌ از جنس کامپوزیت سیمانی توانمند الیافی در ناحیه کششی دال انجام شده است. سپس سطوح جانبی آن برای افزایش ظرفیت برشی با ورق‌های پلیمری مسلح شده به الیاف کربن مقاوم‌سازی شده است. این مطالعه به ‌طور خلاصه در سه گام انجام شده است. در گام اول طرح اختلاط و مشخصات مکانیکی مصالح کامپوزیت سیمانی توانمند الیافی بررسی گردید. در گام دوم ظرفیت خمشی ورق‌های پیش‌ ساخته کامپوزیت سیمانی توانمند الیافی به ‌طور جداگانه قبل از اتصال به دال تعیین گردید. در گام نهایی دال‌های بتن مسلح مقاوم‌سازی شده به صورت خمشی و برشی، تحت آزمایش بررسی رفتار برشی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقاوم‌سازی برشی وجوه جانبی دال باعث بهبود ظرفیت خمشی، الگوی شکست، سختی و جذب انرژی به‌ واسطه آزمایش بررسی رفتار برشی نمونه‌ها شده است. همچنین برای دال‌های یک ‌طرفه مقاوم‌سازی شده با ورق پیش‌ ساخته کامپوزیت سیمانی توانمند الیافی، در صورتی که بار متمرکز به دال اعمال شود به طوری که نسبت دهانه برش به ارتفاع مؤثراز 2/5 کمتر باشد، حتی اگر در سطوح جانبی برای افزایش ظرفیت برشی مقطع مقاوم‌سازی شده باشد، مد شکست دال به طور حتم برشی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of shear behavior of one-way reinforced slabs with high-performance fiber-reinforced cementitious composite laminates

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sabbaghian
  • Ali kheyroddin
Semnan University
چکیده [English]

It has been used to preserve structures and extend their useful life, retrofit damaged structures. Concrete slabs, as a key structural member, play an important role in the load distribution and structural behavior, and lack of resolving the damage to concrete slabs can lead to irreparable damage. In this experimental study, the one way reinforced concrete slabs were strengthened by using high-performance fiber-reinforced cementitious composite (HPFRCC) laminates in the slab's tensile side. Its lateral surfaces are then strengthened with carbon fiber reinforced polymer laminates to increase shear capacity. This study is summarized in three steps. In the first step, the mixing design and mechanical properties of fiber-reinforced cement composites were investigated. In the second step, the flexural capacity of fiber-reinforced cement composite laminates was determined separately before bonding to the slab. In the final step, shear and shear reinforced concrete slabs were tested for shear behavior investigation. The results showed that the strengthening of the lateral sides of the specimens was improved the flexural capacity, fracture pattern, stiffness, and energy absorption by examining the shear behavior of the specimens. Also, for one-way slabs strengthened with fiber-reinforced cement composite laminates, if the concentrated load is applied to the slab so that the shear Span-to-effective height ratio is less than 2.5, even If it is strengthened at the lateral surfaces to increase the shear capacity of the cross-section, the failure pattern will certainly be shear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One way RC slabs
  • Shear strengthening
  • Flexural strengthening
  • Fiber-reinforced cementitious composite
  • HPFRCC
[1] I. Stratov, C.J. Dale, S.J. Kent, Phenotypic and kinetic analysis of effective simian–human immunodeficiency virus-specific T cell responses in DNA- and fowlpox virus-vaccinated macaques, Virology, 337(2) (2005) 222-234.
[2] O. Buyukozturk, B. Hearing, Failure Behavior of Precracked Concrete Beams Retrofitted with FRP, Journal of Composites for Construction, 2(3) (1998) 138-144.
[3] F. du béton, Externally Bonded FRP Reinforcement for RC Structures: Technical Report on the Design and Use of Externally Bonded Fibre Reinforced Polymer (FRP) Reinforcement for Reinforced Concrete (RC) Structures, International Federation for Structural Concrete, 2001.
[4] F. du béton, Retrofitting of Concrete Structures by Externally Bonded FRPs, With Emphasis on Seismic Applications: Technical Report, International Federation for Structural Concrete, 2006.
[5] F. du béton, I.F.S. Concrete, Seismic Assessment and Retrofit of Reinforced Concrete Buildings: State-of-the-art report, International Federation for Structural Concrete (fib), 2003.
[6] Y. Chen, J. Yu, C.K.Y. Leung, Use of high strength Strain-Hardening Cementitious Composites for flexural repair of concrete structures with significant steel corrosion, Construction and Building Materials, 167 (2018) 325-337.
[7] A. Hemmati, A. Kheyroddin, M. Sharbatdar, PROPOSED EQUATIONS FOR ESTIMATING THE FLEXURAL CHARACTERISTICS OF REINFORCED HPFRCC BEAMS, Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering, 38(C2) (2014) 395-407.
[8] A. Hemmati, A. Kheyroddin, M.K. Sharbatdar, Plastic Hinge Rotation Capacity of Reinforced HPFRCC Beams, Journal of Structural Engineering, 141(2) (2015) 04014111.
[9] A. Hemmati, A. Kheyroddin, M.K. Sharbatdar, Increasing the flexural capacity of RC beams using partially HPFRCC layers, Computers and Concrete, 16 (2015) 545-568.
[10] M. Sabbaghian, A. Kheyroddin, Experimental Investigation of the effect of fiber on mechanical properties and the age of high-performance fiber reinforced cement composites, Concrete Research Magazine, 12(4) (2019) 53-68. (in persian)
[11] M. Sabbaghian, A. Kheyroddin, Effect of grading and superplasticizer content on mechanical properties of high-performance fiber reinforced cement composites (HPFRCC), in:  11th National Congress on Civil Engineering, Shiraz University, Shiraz, 2019.
[12] T.H.-K. Kang, W. Kim, L.M. Massone, T.A. Galleguillos, Shear-flexure coupling behavior of steel fiber-reinforced concrete beams, ACI Structural Journal, 109(4) (2012) 435-444.
[13] D. Fanella, A. Naaman, Stress-Strain Properties of Fiber Reinforced Mortar in Compression, Materials Science, 82 (1985) 475–483.
[14] A.S. Ezeldin, P.N. Balaguru, Normal and High Strength Fiber Reinforced Concrete under Compression, Journal of Materials in Civil Engineering, 4(4) (1992) 415-429.
[15] D.J. Kim, S.H. Kang, T.-H. Ahn, Mechanical Characterization of High-Performance Steel-Fiber Reinforced Cement Composites with Self-Healing Effect, Materials (Basel), 7(1) (2014) 508-526.
[16] G. Martinola, A. Meda, G.A. Plizzari, Z. Rinaldi, Strengthening and repair of RC beams with fiber reinforced concrete, Cement and Concrete Composites, 32(9) (2010) 731-739.
[17] S. Mostosi, R. Paolo, S. Maringoni, M. Alberto, Shear strengthening of RC beams with high performance jacket, in:  fib Symposium: Concrete engineering for excellence and efficiency, Prague, 2011.
[18] H.M. Tanarslan, Flexural strengthening of RC beams with prefabricated ultra high performance fibre reinforced concrete laminates, Engineering Structures, 151 (2017) 337-348.
[19] M. Sabbaghian, A. Kheyroddin, Flexural strengthening of RC one way slabs with high-performance fiber-reinforced cementitious composite laminates using steel and GFRP bar, Engineering Structures, 221 (2020) 111106.
[20] K. Daneshvar, M.J. Moradi, M. Amooie, S. Chen, G. Mahdavi, M.A. Hariri-Ardebili, Response of low-percentage FRC slabs under impact loading: Experimental, numerical, and soft computing methods, Structures, 27 (2020) 975-988.
[21] M. Sabbaghian, Experimental strengthening of weak one-way RC slabs with precast high performance fiber reinforced cement composite laminates with GFRP bars, Semnan University, Semnan, 2019.
[22] A. Nouri, M.H. Saghafi, A. Golafshar, Evaluation of beam-column joints made of HPFRCC composites to reduce transverse reinforcements, Engineering Structures, 201 (2019) 109826.
[23] M. Ali Abbaszadeh Mashhad, M.K. Sharbatdar, A. kheyroddin, Performance of Two-way RC slabs Retrofitted by Different Configurations of High Performance Fibre Reinforced Cementitous Composite Strips, The Open Civil Engineering Journal, 11 (2017) 650–663.
[24] A. International, ASTM C494 / C494M-04, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete, in, West Conshohocken,, PA, 2004.
[25] A.C. Institute, ACI Committe 544: State of the Art Report on fiber reinforced concrete Reported (ACI 544.1R-96 Reapproved 2002), in, ACI Structural Journal, 2002.
[26] A. International, ASTM C143, Standard test method for slump of hydraulic-cement concrete, in, West Conshohocken,, PA, 2003.
[27] A. International, ASTM C31 / C31M-00e1, Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field, in, West Conshohocken,, PA, 2000.
[28] B.S. Institute, BS 1881-108:1983-Testing hardened concrete. Making and curing specimens for strength tests, in, 1983.
[29] A. International, ASTM C496 / C496M-17, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimen, in, West Conshohocken,, PA, 2017.
[30] A.C. Institute, ACI 318-14. Building code requirements for structural concrete and commentary, in, ACI Structural Journal, 2014.
[31] A.C. Institute, ACI Committee 355. Guide for design of anchorage to concrete: Examples using ACI 318 appendix D, in, ACI Structural Journal, 2014.
[32] I. 527, Plastics -Determination of tensile properties -Part 1: General principles tensile test methods for plastics, in, MTS Systems Corporation 2012.
[33] DIN, DIN EN 196-1: Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength, in, German Institute for Standardization, 2016.
[34] A.C. Institute, ACI 440-2R: Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures, in, ACI Structural Journal, 2008.
[35] H.M. Tanarslan, N. Alver, R. Jahangiri, Ç. Yalçınkaya, H. Yazıcı, Flexural strengthening of RC beams using UHPFRC laminates: Bonding techniques and rebar addition, Construction and Building Materials, 155 (2017) 45-55.
[36] DIN, DIN 53 455: Testing of plastics; Tensile test, in, German Institute for Standardization, 1981.
[37] A. International, ASTM, C 78-02‏. Standard test method for flexural strength of concrete (Using simple beam with third-point loading), in, West Conshohocken,, PA, 2002.
[38] D. Mostofinejad, Reinforced Concrete Structures, 2 ed., Arkan Danesh, Isfahan, 2013.