بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر زمان تعادل آب انداختگی و تبخیر در جمع شدگی خمیری روسازی های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، شمال، تهران، ایران

3 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از عوامل ایجاد ترک های زودهنگام در روسازی های بتنی، جمع شدگی خمیری می باشد. این جمع شدگی پس از تعادل نرخ آب انداختگی و تبخیر و تشکیل فشار های مویینگی منفی در سطح روسازی اتفاق می افتد. شرایط محیطی مختلف باعث تغییر در نرخ تبخیر شده و در نتیجه زمان تعادل و به دنبال آن شدت ترک خوردگی را نیز دستخوش تغییر می کند. در این تحقیق، با استفاده از روش استاندارد ASTM C 1579، به بررسی ارتباط بین زمان تعادل آب انداختگی و تبخیر و مساحت ترک خوردگی در بتن در 27 شرایط محیطی مختلف، شامل ترکیبی از سه دمای محیط، سه سرعت جریان باد و سه رطوبت نسبی هوا، با استفاده از سیستم تصویر برداری پیوسته و تحلیل تصاویر دیجیتال پرداخته می شود. نتایج تحلیل آماری داده ها نشان داد که بین زمان تعادل و مساحت خوردگی ، ارتباط معناداری وجود دارد. با کاهش زمان تعادل به مقدار 69 دقیقه، مساحت ترک خوردگی به بیش از 4 برابر افزایش یافت. دیده شده که ترکیب هر سه عامل محیطی تاثیر بیشتری نسبت به بحرانی بودن تنها یک عامل، بر شدت ترک خوردگی دارد. همچنین رطوبت نسبی هوا بیشترین اثر را بر زمان تعادل و شدت ترک خوردگی داشته، و اثر دمای محیطی و سرعت جریان باد نزدیک به هم می باشد. با توجه به نتایج، بیان شد که زمان تعادل می تواند به عنوان معیاری مناسب جهت بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر شدت ترک خوردگی خمیری در روسازی های بتنی، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effects of Different Environmental Conditions on Balance Time of Bleeding and Evaporation in Plastic Shrinkage of Concrete Pavements

نویسندگان [English]

  • hassan ziari 1
  • Hassan Fazaeli 2
  • Seyed Javad Vaziri Kang Oleyaei 3
1 school of civil engineering.IUST
2 School of civil engineering, Islamic Azad University,Tehran North Branch, Tehran, Iran
3 Transportation, school of civil engineering, Iran University Of science and Technology, Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the causes of early-age cracking in concrete pavements is plastic shrinkage. This shrinkage occurs after the balance of bleeding and evaporation and the formation of negative capillary pressures at the pavement surface. Different environmental conditions cause the rate of evaporation to change, resulting in a change in time of balance and subsequent cracking. This study, using the standard ASTM C 1579 method, examined the relationship between time of balance of bleeding and evaporation, and cracking area in concrete in 27 different environmental conditions, including a combination of three ambient temperatures, three wind speeds, and three relative humidities with using a continuous video recording system and digital image analysis. The results showed that there was a significant relationship between time of balance and severity of plastic shrinkage cracking. By reducing the time of balance from the maximum value to its minimum value, the cracking area increased by more than four times. It was seen that the combination of environmental conditions has a significant effect on increasing or decreasing the severity of cracking, and the fact that only one factor is critical cannot necessarily create critical conditions for plastic shrinkage cracking. Time of balance can be an essential factor in controlling and reducing plastic shrinkage cracking and assessing the effects of different environmental conditions on the severity of cracking in concrete pavements. It is necessary to control this factor during the construction of concrete pavements in different environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic shrinkage
  • concrete pavement
  • Time of balance
  • Severity of cracking
  • Different environmental conditions