بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر خصوصیات زمانی ترک‌خوردگی ناشی از جمع‌شدگی خمیری در رویه‌های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

ترک‌خوردگی ناشی از جمع‌شدگی خمیری در رویه‌های بتنی به دلیل خشک شدن سریع سطح روسازی، در ساعات اولیه پس از ساخت اتفاق می‌افتد. وجود این نوع ترک‌ها در رویه‌های بتنی، علاوه بر تأثیر منفی در زیبایی سازه، باعث کاهش دوام روسازی در دراز مدت و کاهش سطح خدمت‌دهی جاده می‌گردد.  با توجه به شرایط محیطی مختلف و متغیر در محل اجرای روسازی، ترک‌خوردگی ناشی از جمع‌شدگی خمیری نیز دستخوش تغییر می‌گردد. در این تحقیق خصوصیات زمانی ترک‌خوردگی ناشی از جمع‌شدگی خمیری مخلوط بتنی، شامل زمان تعادل آب‌انداختگی و تبخیر، و زمان شروع ترک‌خوردگی، با استفاده از روش استاندارد ASTM C1579 در 27 شرایط محیطی مختلف با استفاده از سیستم فیلم‌برداری پیوسته، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تغییر شرایط محیطی، اثر بیشتری بر روی زمان تعادل نسبت به زمان شروع ترک‌خوردگی دارد. همچنین، رطوبت نسبی هوا، بیشترین تأثیر را بر روی مشخصات زمانی ترک‌خوردگی داشته، و اثرات دمای محیطی و سرعت جریان باد، نزدیک به هم می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که زمان تعادل آب‌انداختگی و تبخیر می‌تواند معیاری مناسب جهت پیش‌بینی خطر ترک‌خوردگی خمیری در رویه‌های بتنی در شرایط محیطی مختلف باشد. نیاز است تا با استفاده از روش‌های پیشگیرانه مناسب از کاهش زیاد زمان تعادل و افزایش سرعت ترک‌خوردگی ناشی از جمع‌شدگی خمیری در روسازی‌های بتنی، جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Different Climate Conditions on the Temporal Characteristic of Plastic Shrinkage Cracking in Concrete Pavements

نویسندگان [English]

  • Hassan Ziari 1
  • Seyed Javad Vaziri Kang Oleyaei 2
  • Hassan Fazaeli 3
1 school of civil engineering.IUST
2 Transportation, school of civil engineering, Iran University Of science and Technology, Tehran,Iran
3 School of civil engineering, Islamic Azad University-Tehran North Branch
چکیده [English]

Plastic shrinkage cracking in concrete pavement occurs in the early hours after construction due to the rapid drying of the pavement surface. These cracks in concrete pavements affect the beauty of the structure, reduces the durability of the pavement in the long term, and decrease pavement serviceability. Due to the different climate conditions at the pavement site, plastic shrinkage cracking are subject to change. This study examined the temporal characteristics of plastic shrinkage cracking in concrete, including the balance time of bleeding and evaporation and the time of cracking onset, by utilizing the ASTM C 1579 standard method, in 27 different climate conditions with the use of the continuous photo-taking system. The results showed that changing climate conditions have a more significant impact on balance time than the time of the start of cracking. Also, the relative humidity of the air has the most pronounced effect on the temporal characteristics of cracking, and the impact of ambient temperature and wind speed are close to each other. The results also showed that time of balance of beeling and evaporation could be a good criterion for predicting the risk of plastic shrinkage cracking in concrete pavements in different climate conditions. It is necessary to use appropriate curing methods to prevent the excessive reduction of balance time and increase the rate of plastic shrinkage cracking in concrete pavements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic shrinkage
  • Concrete pavement
  • Different climate conditions
  • Balance time
  • Cracking start time
1.Nobili, L. Lanzoni, A.M. Tarantino, Experimental investigation and monitoring of a polypropylene-based fiber reinforced concrete road pavement, Construction and Building Materials, 47 (2013) 888-895.
2.Design, Construction and Maintenance Manual for Highways Concrete Pavements No.731 in, the Ministry of Road & Urban Development. Deputy of Technical, Infrastructure and Production Affairs 2017.(in Persian)
3.H. Huang, Pavement analysis and design, 2004.
4.J. Delatte, Concrete pavement design, construction, and performance, CRC Press, 2014.
5.Ghourchian, M. Wyrzykowski, M. Plamondon, P. Lura, On the mechanism of plastic shrinkage cracking in fresh cementitious materials, Cement and Concrete Research, 115 (2019) 251-263.
6.Nazemi, H. Molaei Moghadam, M. Khodadad Saryazdi, A review of the study of early cracks in young concrete and methods of removing or reducing it, in: First National Conference of Civil Engineering, Architecture and Sustainable Development, Yazd,Iran, 2014.(in Persian)
7.Pelisser, A.B.d.S.S. Neto, H.L. La Rovere, R.C. de Andrade Pinto, Effect of the addition of synthetic fibers to concrete thin slabs on plastic shrinkage cracking, Construction and building materials, 24(11) (2010) 2171-2176.
8.Mora-Ruacho, R. Gettu, A. Aguado, Influence of shrinkage-reducing admixtures on the reduction of plastic shrinkage cracking in concrete, Cement and Concrete Research, 39(3) (2009) 141-146.
9.Sivakumar, M. Santhanam, A quantitative study on the plastic shrinkage cracking in high strength hybrid fibre reinforced concrete, Cement and concrete composites, 29(7) (2007) 575-581.
10.Lura, B. Pease, G.B. Mazzotta, F. Rajabipour, J. Weiss, Influence of shrinkage-reducing admixtures on development of plastic shrinkage cracks, ACI Materials Journal, 104(2) (2007) 187.
11.Ghourchian, M. Wyrzykowski, P. Lura, A poromechanics model for plastic shrinkage of fresh cementitious materials, Cement and Concrete Research, 109 (2018) 120-132.
12.Ghourchian, M. Wyrzykowski, L. Baquerizo, P. Lura, Performance of passive methods in plastic shrinkage cracking mitigation, Cement and Concrete Composites, 91 (2018) 148-155.
13.S. Islam, S.D. Gupta, Evaluating plastic shrinkage and permeability of polypropylene fiber reinforced concrete, International Journal of Sustainable Built Environment, 5(2) (2016) 345-354.
14.Ghoddousi, A.A.S. Javid, M.A. Etebari, Investigation of the effect of capillary pore pressure on paste shrinkage of concrete mixtures containing microsilica and metakaolin and its relationship with tensile strength of early ages., New Approaches in Civil Engineering, 3(2) (2019).(in Persian)
15.Combrinck, M. Kayondo, B. le Roux, W. de Villiers, W. Boshoff, Effect of various liquid admixtures on cracking of plastic concrete, Construction and Building Materials, 202 (2019) 139-153.
16.Bertelsen, L. Ottosen, G. Fischer, Quantitative analysis of the influence of synthetic fibres on plastic shrinkage cracking using digital image correlation, Construction and Building Materials, 199 (2019) 124-137.
17.Z. Bendimerad, E. Rozière, A. Loukili, Plastic shrinkage and cracking risk of recycled aggregates concrete, Construction and Building Materials, 121 (2016) 733-745.
18.Wyrzykowski, P. Trtik, B. Münch, J. Weiss, P. Vontobel, P. Lura, Plastic shrinkage of mortars with shrinkage reducing admixture and lightweight aggregates studied by neutron tomography, Cement and Concrete Research, 73 (2015) 238-245.
19.Juarez, G. Fajardo, S. Monroy, A. Duran-Herrera, P. Valdez, C. Magniont, Comparative study between natural and PVA fibers to reduce plastic shrinkage cracking in cement-based composite, Construction and Building Materials, 91 (2015) 164-170.
20. Combrinck, W.P. Boshoff, Typical plastic shrinkage cracking behavior of concrete, Magazine of Concrete Research, 65(8) (2013) 486-493.
21. P. Boshoff, R. Combrinck, Modelling the severity of plastic shrinkage cracking in concrete, Cement and Concrete Research, 48 (2013) 34-39.
22.A.S. Javid, Mechanisms and strategies to increase the durability of concrete against plastic settlement, plastic shrinkage and drying cracking, in: First National Conference on Concrete Durability, Tehran, Iran, 2018.(in Persian)
23.Mazaree Dezfoli, M. Khodadad Saryazdi, M. Yazdian, Investigation of the effect of polypropylene fibers and lightweight Leica on concrete plastic shrinkage cracking, in: International Conference on Structural Engineering, Tehran,Iran, 2018.(in Persian)
24.Dias, Influence of mix and environment on plastic shrinkage cracking, Magazine of concrete research, 55(4) (2003) 385-394.
25.Almusallam, M. Maslehuddin, M. Abdul-Waris, M. Khan, Effect of mix proportions on plastic shrinkage cracking of concrete in hot environments, Construction and Building Materials, 12(6-7) (1998) 353-358.
26.Ghourchian, M. Wyrzykowski, L. Baquerizo, P. Lura, Susceptibility of Portland cement and blended cement concretes to plastic shrinkage cracking, Cement and Concrete Composites, 85 (2018) 44-55.
27.Yang, M. Zhong, B. Magee, C. Yang, C. Wang, X. Zhu, Z. Zhang, Investigation of effects of Portland cement fineness and alkali content on concrete plastic shrinkage cracking, Construction and Building Materials, 144 (2017) 279-290.
28.Matalkah, Y. Jaradat, P. Soroushian, Plastic shrinkage cracking and bleeding of concrete prepared with alkali activated cement, Heliyon, 5(4) (2019) e01514.
29.Combrinck, L. Steyl, W.P. Boshoff, Influence of concrete depth and surface finishing on the cracking of plastic concrete, Construction and Building Materials, 175 (2018) 621-628.
30.Combrinck, L. Steyl, W.P. Boshoff, Interaction between settlement and shrinkage cracking in plastic concrete, Construction and Building Materials, 185 (2018) 1-11.
31.Kayondo, R. Combrinck, W. Boshoff, State-of-the-art review on plastic cracking of concrete, Construction and Building Materials, 225 (2019) 886-899.
32.Meyer, W.P. Boshoff, R. Combrinck, Utilising super absorbent polymers as alternative method to test plastic shrinkage cracks in concrete, Construction and Building Materials, 248 (2020) 118666.
33.Combrinck, W.P. Boshoff, Tensile properties of plastic concrete and the influence of temperature and cyclic loading, Cement and Concrete Composites, 97 (2019) 300-311.
34.Zhao, A.M. Zsaki, M.R. Nokken, Using digital image correlation to evaluate plastic shrinkage cracking in cement-based materials, Construction and Building Materials, 182 (2018) 108-117.
35.Nasir, O.S.B. Al-Amoudi, M. Maslehuddin, Effect of placement temperature and curing method on plastic shrinkage of plain and pozzolanic cement concretes under hot weather, Construction and Building Materials, 152 (2017) 943-953.
36.Turcry, A. Loukili, Evaluation of Plastic shrinkage Cracking of self-compacting concrete, (2006).
37.-G. Kwak, S.-J. Ha, Plastic shrinkage cracking in concrete slabs. Part I: a numerical model, Magazine of Concrete Research, 58(8) (2006) 505-516.
38.R. Davodi, M. Sayad Asgharian, H. Dadras, A.R. durrani, Investigation of the cause of plastic shrinkage and settelement in fresh concrete in high relative humidity environmental conditions (Case study in Bandar Anzali), in: 2nd National Conference on Structure, Geotechnics and Earthquake, Mazandaran, Iran, 2012. (in Persian)
39.Yakoubi, S. Aggoun, H. Ait Aider, H. Houari, The influence of bleeding, extra water and superplasticizer on the SCC plastic shrinkage cracking: case of hot weather, Journal of adhesion science and Technology, 30(23) (2016) 2596-2618.
40.-G. Kwak, S.-J. Ha, Plastic shrinkage cracking in concrete slabs. Part II: numerical experiment and prediction of occurrence, Magazine of Concrete Research, 58(8) (2006) 517-532.
41.ASTM, 1579, Standard Test Method for Evaluating Plastic Shrinkage Cracking of restrained Fiber Reinforced Concrete (Using a Steel Form Insert), (2006).
42.ASTMC33, Standard specification for concrete aggregates, Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials, (2003).
43.Bertelsen, L. Ottosen, G. Fischer, Influence of fibre characteristics on plastic shrinkage cracking in cement-based materials: A review, Construction and Building Materials .230 (2020) 116769.
44.ACI, ACI 305R: Hot weather concreting, in, ACI Farmington Hills, MI, USA, 2010.