بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر خصوصیات زمانی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی به دلیل خشک شدن سریع سطح روسازی، در ساعات اولیه پس از ساخت اتفاق می افتد. وجود این نوع ترک ها در رویه های بتنی، علاوه بر تاثیر منفی در زیبایی سازه، باعث کاهش دوام روسازی در دراز مدت می گردد. با توجه به شرایط محیطی مختلف و متغیر در محل اجرای روسازی، ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری نیز دستخوش تغییر می گردد. در این تحقیق خصوصیات زمانی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مخلوط بتنی، شامل زمان تعادل آب انداختگی و تبخیر، و زمان شروع ترک خوردگی ، با استفاده از روش استاندارد ASTM C 1579 در 27 شرایط محیطی مختلف با استفاده از سیستم فیلم برداری پیوسته، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تغییر شرایط محیطی، اثر بیشتری بر روی زمان تعادل نسب به زمان شروع ترک خوردگی دارد. همچنین، رطوبت نسبی هوا، بیشترین تاثیر را بر روی مشخصات زمانی ترک خوردگی داشته، و اثرات دمای محیطی و سرعت جریان باد، نزدیک به هم می باشد. همچنین نتایج نشان داد که زمان تعادل آب انداختگی و تبخیر می تواند معیاری مناسب جهت پیش بینی خطر ترک خوردگی خمیری در رویه های بتنی در شرایط محیطی مختلف باشد. نیاز است تا با استفاده از روش های پیشگیرانه مناسب از کاهش زیاد زمان تعادل و افزایش سرعت ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در روسازی های بتنی، جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of different climate conditions on the temporal characteristic of plastic shrinkage cracking in concrete pavements

نویسندگان [English]

  • hassan ziari 1
  • Seyed Javad Vaziri Kang Oleyaei 2
  • Hassan Fazaeli 3
1 school of civil engineering.IUST
2 Transportation, school of civil engineering, Iran University Of science and Technology, Tehran,Iran
3 School of civil engineering, Islamic Azad University-Tehran North Branch
چکیده [English]

plastic shrinkage cracking in concrete pavement occurs in the early hours after construction due to the rapid drying of the pavement surface. These cracks in concrete pavements affect the beauty of the structure, reduces the durability of the pavement in the long term, and decrease pavement serviceability. Due to the different climate conditions at the pavement site, plastic shrinkage cracking are subject to change. This study examined the temporal characteristics of plastic shrinkage cracking in concrete, including the balance time of bleeding and evaporation and the time of cracking onset, by utilizing the ASTM C 1579 standard method, in 27 different climate conditions with the use of continuous video recording system. Results showed that changing climate conditions have a more significant impact on balance time than the time of the start of cracking. Also, the relative humidity of the air has the most pronounced effect on the temporal characteristics of cracking, and the impact of ambient temperature and wind speed are close to each other. The results also showed that time of balance of beeling and evaporation could be a good criterion for predicting the risk of plastic shrinkage cracking in concrete pavements in different climate conditions. It is necessary to use appropriate curing methods to prevent the excessive reduction of balance time and increase the rate of plastic shrinkage cracking in concrete pavements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic shrinkage
  • concrete pavement
  • different climate conditions
  • balance time
  • cracking start time