محاسبه هزینه زمان از دست رفته در تاخیر ناشی از تصادفات ترافیکی به تفکیک نوع راه و نوع وسیله ‌نقلیه (مطالعه موردی: راه‌های برون شهری استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه:حکیم سبزواری دانشکده:فنی و مهندسی گروه:مهندسی عمران استادیار گرایش راه و ترابری

2 دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

در تحلیل هزینه-فایده و اولویت‌بندی راهکارهای بهبود ایمنی نیاز به تخمین هزینه‌های اجتماعی تصادفات می‌باشد. یکی از موارد هزینه تصادفات هزینه اوقات تلف شده کاربران در اثر تاخیر به وجود آمده ناشی از تصادف می‌باشد. در اغلب مطالعات از این عامل صرف نظر شده است یا صرفاً به صورت تخمینی مد نظر قرار گرفته و روش مدوّنی برای محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. در این تحقیق یک روش تحلیلی برای محاسبه هزینه تاخیر ناشی از تصادف ارائه و عوامل تاثیرگذار بر آن ارائه شده است. یکی دیگر از اهداف این مقاله تحقیق و مقایسه هزینه تاخیر وارده به کاربران راه در انواع تصادفات به تفکیک نوع وسایل نقلیه و انواع راه‌ها از لحاظ عملکردی می‌باشد. در یک مطالعه موردی در انواع راه‌های برون شهری استان خراسان رضوی مشخص شد که تصادف وسایل‌نقلیه در بزرگراه‌ها و خصوصاً تصادفات وسایل نقلیه سنگین در آن‌ها بیشترین زمان تلف شده را برای کاربران رسیده به محل تصادف ایجاد می‌کند. میزان زمان تلف شده کل در هر تصادف فوتی یا جرحی در آزادراه- بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی برابر 2039/65، 700/39 و 95/90نفر- ساعت محاسبه شده است. همچنین مشخص شد سهم زمان تلف شده از کل تصادفات برون‌شهری برای راه‌های آزادراه- بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی به ترتیب برابر 43/69، 54/92 و 1/39 درصد می‌باشد. میزان زمان تلف شده در هر تصادف برون‌شهری از نوع جرحی یا فوتی به طور متوسط 869 نفر- ساعت و هزینه آن در سال 1395 برابر با 27/3 میلیون ریال محاسبه شده است که حدود 0/6 درصد از کل هزینه تصادفات برون شهری می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد اگر چه هزینه اوقات تلف شده در تصادفات راه­های کم تردد قابل صرف نظر کردن است با این حال در راه­های اصلی و بزرگراه مهم و قابل توجه می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculating the cost of time loss in traffic accidents by different types of roads and vehicles(Case Study: Khorasan Razavi rural roads)

نویسندگان [English]

  • aliasghar sadeghi 1
  • Morteza Jalili Qazizadeh 2
1 Department of civil engineering, Faculty engineering, Hakim Sabzevari university
2 Civil Engineering, Engineering Faculty, Quchan University of Technology
چکیده [English]

In cost-benefit analysis and prioritization of safety countermeasure, it is necessary to estimate the social costs of accidents. One of the crash costs is the cost of users' time loss due to delays caused by accidents. In most studies, this factor has been ignored or considered only as a general estimate and no specific method has been considered for it. In this research, an analytical method has been proposed to calculate the cost of the delay caused by accident and the factors affecting it have been investigated. Another objective of this paper is to investigate and compare the cost of time loss to road users in different types of accidents according to the type of vehicles and roads. In a case study, the total time loss of users in various accidents is calculated. The results show that accidents on freeways-highways and especially heavy vehicle accidents cause the most wasted time for users. Total time loss in each injury or fatal accident on the freeway-highway, major road and secondary road is 2039.65, 700.39 and 95.90, respectively. Also, it is found that the share of freeway-highway, major and secondary roads from the total time lost in rural accidents is 43.69, 54.92 and 1.39 percent, respectively. The average time lost in each rural accident is 869 people - hour and its cost in 2016 is equal to 27.3 million Rials, which is about 0.6% of the total cost of rural accidents. The results show that although the cost of time lost in accidents on low-traffic roads can be neglected, it is still significant on expressways and highways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural accident
  • Traffic safety
  • Crash cost
  • Traffic delay
  • Time loss of accident
[1] WHO, Global status report on road safety 2018, Geneva: World Health Organization, 2018.
[2] W. Wijnen, H. Stipdonk, Social   costs   of   road   crashes:   An   international   analysis, Accident Analysis and Prevention, 94 (2016) 97- 106.
[3] E. Ayati, Traffic Accident Cost, Urban and Rural (Theory and Practice), Transportation research institute, Tehran, Iran, 2012 (in Persian).
[4] R. Elvik, T. Vaa, A. Erke, M. Sorensen, The Handbook of Road Safety Measures. Emerald Group Publishing, 2009.
[5] T. Harmon, G. Bahar, F. Gross, Crash Costs for Highway Safety Analysis. USDOT. FHWA Office, Washington, DC. 2018
[6] SWOV, Fact Sheet - Road Crash Costs. Institute for road safety research, Leidschendam, the Netherlands, 2014.
[7] M. W. Adler, J. Van Ommeren, P. Rietveld, Road congestion and incident duration, Economics of Transportation 2 (2013) 109 – 118.
[8] K.V. Raemdonck, C. Macharis, F.V. Malderen, The cost of congestion due to road accidents: Peanuts compared to the value of life? Paper presented at the 12th WCTR, Lisbon, Portugal, July, 2010.
[9] J. Kim, Estimating the social cost of congestion using the bottleneck model, Economics of Transportation 19 (2019) 100-119.
[10] K.G. Bardal, F. Jørgensen, Valuing the risk and social costs of road traffic accidents - Seasonal variation and the significance of delay costs, Transport Policy 57 (2017) 10–19.
[11] L. Blinco, A. Seay, E. Zaloshnja, T. Miller, E. Romano, S. Luchter, R. Spicer, The  Economic  impact  of  Motor-Vehicle Crashes,  US  Dep. Of Transportation, National highway Traffic Safety Administration, 2000.
[12] P. Koster, P. Rietveld, Optimizing incident management on the road, Journal of Transport Economic and Policy 45 (1) (2011) 63 - 81.
[13] J.D.D. Ortuzar, L.G. Willumsen, Modeling Transport, John Wiley & Sons, Ltd, 3rd Edition, 2001.
[14] K.M. Gwilliam, The Value of Time In Economic Evaluation of Transport Projects: Lessons from Recent Research, The World Bank: Transport No. OT-5. 1997, http://www4.worldbank.org/afr/ssatp/Open.aspx?id=658
[15] Seventh Design Consulting Engineers, Updating comprehensive transportation studies in Mashhad, financial and economic evaluation of selected projects and solutions, Report No. 300-71-03, 2013 (in Persian).
[16] AASHTO, A Manual on User Benefit Analysis of Highway and Bus-Transit Improvement, American Association of Highway and Transportation Officials. Washington D.C. 1978.
[17] V. Ostli, A.H. Halse, M. Killi, Value of Time, Safety and Environment in Passenger Transport - Adjusted to NTM6 TOI report 1389/2015. Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for Transport Research, Oslo, Norway, 2015.
[18] Khorasan Razavi Provincial Department of Road Maintenance and Transportation, Statistics Book of Khorasan Razavi Provincial Department of Road Maintenance and Transportation in 2016, Planning and Budget Office, 2017 (in Persian).
[19] Road Maintenance and Transportation Organization, Counting data of traffic data, Iran Roads Management Center, 2020, https://www.141.ir/trafficcounterfiles , (in Persian).
[20] Statistical Center of Iran, Urban and rural household income and expenditure, 2020, www.amar.org.ir , (in Persian).
[21] Statistical Center of Iran, The average Number of persons in a household (household size), 2020, www.amar.org.ir, (in Persian).
[22]  Road Maintenance and Transportation Organization, National survey of the origin and destination of Iran's roads, 2016, Ministry of Road and Urban Development, Information and Communication Technology Office, 2016, (in Persian).
[23] Central Bank of I.R. Iran, Inflation rate and consumer price index for goods and services, 2020, https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_fa.aspx