محاسبه هزینه زمان از دست رفته در تاخیر ناشی از تصادفات ترافیکی به تفکیک نوع راه و نوع وسیله‌نقلیه (مطالعه موردی: راه های برون شهری استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه:حکیم سبزواری دانشکده:فنی و مهندسی گروه:مهندسی عمران استادیار گرایش راه و ترابری

2 دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

در تحلیل هزینه-فایده و اولویتبندی راهکارهای بهبود ایمنی نیاز به تخمین هزینه‌های اجتماعی تصادفات میباشد. یکی از موارد هزینه تصادفات هزینه اوقات تلف شده کاربران در اثر تاخیر بوجود آمده ناشی از تصادف می باشد. در اغلب مطالعات از این عامل صرفنظر شده است و روش مدوّنی برای محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. در این تحقیق یک روش تحلیلی برای محاسبه هزینه تاخیر ناشی از تصادف ارائه و عوامل تاثیرگذار بر آن ارائه شده است. یکی دیگر از اهداف این مقاله تحقیق و مقایسه هزینه تاخیر وارده به کاربران راه در انواع تصادفات به تفکیک نوع وسایل نقلیه و انواع راه ها از لحاظ عملکردی می-باشد. در یک مطالعه موردی در انواع راه‌های برونشهری استان خراسان رضوی مشخص شد که تصادف وسایل‌نقلیه در بزرگراهها و خصوصاً تصادفات وسایل نقلیه سنگین در آنها بیشترین زمان تلف شده را برای کاربران رسیده به محل تصادف ایجاد می‌کند. میزان زمان تلف شده کل در هر تصادف فوتی یا جرحی در آزادراه- بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی برابر 65/2039، 39/700 و 90/95 نفر- ساعت محاسبه شده است. همچنین سهم زمان تلف شده از کل تصادفات برون-شهری برای راههای آزادراه- بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی به ترتیب برابر 69/43، 92/54 و 39/1 درصد می‌باشد. میزان زمان تلف شده در هر تصادف برونشهری از نوع جرحی یا فوتی بطور متوسط 869 نفر- ساعت و هزینه آن در سال 1395 برابر با 3/27 میلیون ریال محاسبه شده است که حدود 6/0 درصد از کل هزینه تصادفات برون شهری میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculating the cost of time loss in traffic accidents by different types of roads and vehicles(Case Study: Khorasan Razavi rural roads)

نویسندگان [English]

  • aliasghar sadeghi 1
  • Morteza Jalili Qazizadeh 2
1 Department of civil engineering, Faculty engineering, Hakim Sabzevari university
2 Civil Engineering, Engineering Faculty, Quchan University of Technology
چکیده [English]

In cost-benefit analysis and prioritization of safety countermeasure, it is necessary to estimate the social costs of accidents. One of the crash costs is the cost of users' time loss due to delays caused by accidents. In most studies, this factor has been ignored or considered only as a general estimate and no specific method has been considered for it. In this research, an analytical method has been proposed to calculate the cost of the delay caused by the accident and the factors affecting it have been investigated. Another objective of this paper is to investigate and compare the cost of time loss to road users in different types of accidents according to type of vehicles and roads. In a case study, total time loss of users in various accidents is calculated according the roads and vehicles types. The results show that accidents on arterial roads and especially heavy vehicle accidents, cause the most wasted time for users. Total time loss in each injury or fatal accident on the freeway-highway, main road and secondary road is 2039.65, 700.39 and 95.90, respectively. Also, it is found that the share of freeway-highway, main and secondary roads from the total time lost in rural accidents is 43.69, 54.92 and 1.39 percent, respectively. The average time lost in each rural accident is 869 people - hour and its cost in 2016 is equal to 27.3 million Rials, which is about 0.6% of the total cost of rural accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural accident
  • traffic safety
  • crash cost
  • traffic delay
  • time loss of accident